Sarajlija postao danski reprezentativac

Iako sto­per, če­ti­ri pu­ta bio stri­je­lac * Kon­ku­ri­še za se­ni­or­ski po­gon Bron­dbya * – Ni­sam se do­bro osje­ćao u Norwic­hu. Sa­mo ne­ko­li­ko eki­pa ga­ji škol­ski fu­dbal, a sve os­ta­lo je na­bi­ja­nje – ka­že Du­mić

 

 

Sve je učes­ta­li­ji slu­čaj da igra­či po­ri­je­klom iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne igra­ju za dru­gu ze­mlju. Za ta­kvo ne­što ve­ći dio kri­vi­ce sno­se struč­nja­ci iz kro­vne ku­će bh. fu­dba­la, ko­ji­ma vje­ro­va­tno po­la bh. bi­se­ra po Evro­pi ni­je po­zna­to. Vje­ro­va­tno ni­je im po­zna­to ni ime Da­ria Du­mi­ća, ko­ji je u mla­đim uzras­ti­ma Dan­ske re­pre­zen­ta­ci­je ubi­lje­žio 27 nas­tu­pa te va­ži za je­dnog od naj­ta­len­to­va­ni­jih mla­dih igra­ča na Skan­di­na­vi­ji. Igra na po­zi­ci­ji sto­pe­ra, a po po­tre­bi na vi­si­ni za­dat­ka mo­že bi­ti i u ve­znom re­du.

Bio na Os­trvu

Da­rio je ro­đe­ni Sa­raj­li­ja. Ne­po­sre­dno po­sli­je ro­đe­nja, zbog ra­tnih okol­nos­ti i ra­zo­re­nog Sa­ra­je­va, ro­di­te­lji su mu kre­nu­li u po­tra­gu za bo­ljim ži­vo­tom, a pro­na­šli su ga u Dan­skoj. Upra­vo je u toj Skan­di­dav­skoj ze­mlji, Du­mić na­pra­vio svo­je prve no­go­me­tne ko­ra­ke. Sve je kre­nu­lo iz Hvi­do­vre IF-a, a je­dno vri­je­me bo­ra­vio je na Os­trvu, u re­do­vi­ma Norwic­ha, gdje je sa sve­ga 17 go­di­na odi­grao uta­kmi­cu za se­ni­or­ski tim. Me­đu­tim, oto­čki fu­dbal ni­je bio po nje­go­vom uku­su pa se odlu­čio za po­vra­tak u Dan­sku, ovog pu­ta u re­do­ve Bron­dbya, či­ji dres no­si sa dos­ta us­pje­ha.

Is­ti­na je da sam igrao na Oto­ku. U 2008. go­di­ni sam do­šao u Norwich. Imao sam de­bi za prvi tim, pro­ti­vnik je bio Swin­don. Iako sam imao još go­di­nu i pol ugo­vo­ra odlu­čio sam na­pus­ti­ti klub. Ni­sam se do­bro osje­ćao ta­mo, a stil igre mi ni­je pa­sao. Ima sa­mo ne­ko­li­ko eki­pa ko­je ga­je škol­ski fu­dbal, a sve os­ta­lo sa­mo na­bi­ja­nje – za­po­čeo je Da­rio u raz­go­vo­ru za “San”.

Du­mić je sko­ro pro­sla­vio 19 ro­đen­dan. Na lje­to sa Bron­dbyem po­tpi­sao je na tri i pol go­di­ne. Igra za U-19 tim. Tre­nu­tno su prvo­pla­si­ra­ni. Na­kon 13 odi­gra­nih ko­la na svom kon­tu ima­ju 32 bo­da, uz gol ra­zli­ku od 29:8. Du­mić je kao bra­nič če­ti­ri pu­ta tre­sao mre­žu.

Pri­mi­li smo osam, a da­li 29 go­lo­va, prvi smo na ta­be­li i to je do­vo­ljan po­ka­za­telj o na­šoj kva­li­te­ti – nas­tav­lja mla­di ta­le­nat.

Mla­dog Sa­raj­li­ju u sko­ri­je vri­je­me mo­gli bi gle­da­ti u se­ni­or­skom ti­mu Bron­dbya.

– Na­dam se da ću ubrzo ući u se­ni­or­ski po­gon Bron­dbya. Tre­nu­tno u eki­pi ima vi­še od 30 igra­ča, ta­ko da ne­ma pros­to­ra za nas mla­đe. Pri­ča­lo se ka­ko se uve­li­ko spre­ma čis­tka a pri­li­ku za igru tre­ba­li bi do­bi­ti mla­đi igra­či – objaš­nja­va Du­mić tre­nu­tnu si­tu­aci­ju u Bron­dbyu.

Ni­je pre­ža­lio Bi­li­no po­lje

O odlas­ku iz Bron­dbya u ovom tre­nut­ku ne ra­zmiš­lja, ni­ti vo­li go­vo­ri­ti o sop­stve­nim kva­li­te­ti­ma.

O odlas­ku iz Bronbya ne ra­zmiš­ljam. Sa nji­ma sam ve­zan još tri go­di­ne i ov­dje mi je li­je­po za sa­da. Što se ti­če mo­jih kva­li­te­ta, to pi­taj­te dru­ge. Ni­sam ja taj ko­ji će o to­me go­vo­ri­ti – ve­li Da­rio.

Da­rio re­do­vno pra­ti na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju.

Na­ra­vno da pra­tim sve uta­kmi­ce vo­lje­ne drža­ve. Bio sam pro­tiv Šved­ske u Stoc­hol­mu, ali i u Ze­ni­ci pro­tiv Por­tu­ga­la. Ja­ko tu­žna uta­kmi­ca sa Por­tu­gal­ci­ma na Bi­li­nom Po­lju. Na­dao sam se po­bje­di kao i ve­ći dio BiH. Na­ža­lost, to ta­ko ni­je bi­lo – pri­sje­ća se Da­rio.

Nas­tu­pao je za mla­đe uzras­te Dan­ske, a u sko­ri­je vri­je­me mo­gao bi zai­gra­ti i za U-21 re­pre­zen­ta­ci­ju Da­na­ca. Me­đu­tim, una­toč ta­kvim či­nje­ni­ca­ma u NS BiH os­ta­li su glu­hi. Za Du­mi­ća se ama baš ni­ko od na­ših ni­je in­te­re­so­vao. Me­đu­tim, že­lja za nas­tu­pi­ma u dre­su vo­lje­ne drža­ve je ja­ča.

Ja sam ra­ni­je re­kao, a to ću opet po­no­vi­ti, že­lja mi je da igram u dre­su drža­ve ko­ju vo­lim, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne – krat­ko i ja­sno re­kao je Da­rio.

Po pi­ta­nju odlas­ka na Europ­sko prven­stvo 2012. go­di­ne ko­je se održa­va u Polj­skoj i Ukra­ji­ni, Da­rio Du­mić je op­ti­mis­ti­čan.

Uvi­jek sam bio op­ti­mis­ti­čan po pi­ta­nju re­pre­zen­ta­ci­je. Sle­de­će dvi­je uta­kmi­ce sa Ru­mu­ni­jom u mar­tu i ju­nu su odlu­ču­ju­će. Sa če­ti­ri bo­da iz dvo­me­ča bi­li bi u po­vo­ljnoj si­tu­aci­ji – za­klju­čio je Da­rio Du­mić u raz­go­vo­ru za “San”.

Či­ni se ka­ko “slu­čaj” Ibra­hi­mo­vić, “struč­nja­ci­ma” iz Sa­ve­za još uvi­jek ni­je ulio pa­met. Dok po mla­đim uzras­ti­ma pre­te­žno igra­ju “pla­će­ni­ci” ili ” ta­ti­ni si­no­vi”, Er­min Be­šić, Ba­hru­din Ata­jić, Ke­nan Kru­ško, Ha­ris Ho­džić, De­mir Tum­bul, Admir Ter­zić, Izet Haj­ro­vić, Da­rio Du­mić… če­ka­ju svo­je nas­tu­pe u na­ci­onal­nom dre­su BiH. A ho­će li ih ika­da do­če­ka­ti, po­ka­zat će vri­je­me.

Spa­hić i Vi­dić naj­dra­ži

Za ko­ga na­vi­ja­te, vaš no­go­me­tni idol, te klub u ko­me bis­te že­lje­li je­dnog da­na igra­ti?

– Ne­mam baš ne­ki klub za ko­ga na­vi­jam fa­na­ti­čno. Ali uvi­jek mi je bi­la Bar­ce­lo­na dra­ga zbog Ri­val­da ka­da je on igrao. Vo­lim gle­da­ti igra­če ko­je igra­ju na mo­ju po­zi­ci­ju sto­pe­ra. Emir Spa­hić i Ne­ma­nja Vi­dić su mi naj­dra­ži. kao i De­jan Ste­fa­novć ko­ji je igrao 10 go­di­na u Pre­mi­er­shi­pu i bio ka­pi­ten Por­tsmo­ut­ha. Sa njim sam igrao u Norwic­hu i on mi je pu­no po­mo­gao. On mi je ipak naj­ve­ći idol i ako ne igra vi­še – do­dao je Da­rio.


(SAN)