Kad se sve u ovoj državi rotira, zašto ne bi i komesar takmičenja KSBiH


Sistem rotacije nije toliko sporan koliko èinjenica da je usvojen u momentu kada je sezona veæ poèela, a da prethodno nisu utvrðeni kriteriji

Image 

"Kad se sve u ovoj dr¾avi rotira, zašto ne bi i komesar takmièenja", oèito je logika kojom se rukovodio Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH uskrativši povjerenje Nadiru Kored¾iji iz Zenice.

Njegovu poziciju æe, a na inicijativu Košarkaškog saveza Herceg-Bosne, koji obuhvata klubove s hrvatskim predznakom iz BiH, preuzeti Bo¾o Bošnjak, nekadašnji tim-menad¾er aktuelnog bh. prvaka Širokog TT kabela.

Povišeni tonovi

– Upravni odbor prihvatio je prijedlog da se uvede rotacija na mjestu komesara. Bošnjak æe ovu funkciju obavljati dvije godine, nakon èega æe na red doæi predstavnik iz KS Republike Srpske – ka¾e Harun Mahmutoviæ, generalni sekretar KSBiH.

Saznajemo da je izglasavanju prethodila rasprava u kojoj je bilo povišenih tonova. Sam princip rotacije nije toliko sporan koliko èinjenica da je usvojen u momentu kada je sezona veæ poèela, a da prethodno nisu utvrðeni kriteriji na osnovu kojih bi bio proveden izbor komesara.

No, u KSBiH vjeruju da ova promjena neæe izazvati potrese. Uostalom, za razliku od vremena kada je takmièenje vodila troèlana komisija, a krivica za loše poteze prebacivala se na "onog drugog", sada se, ako ništa drugo, barem zna ko šta radi i za šta odgovara.

Sistem Kupa

Raspravljalo se i o veæ famoznom Pravilniku bodovanja, na osnovu kojeg æe se delegirati bh. klubovi za meðunarodna takmièenja. Prema našim informacijama, Pravilnik je pre¾ivio iz prostog razloga – što je legalno usvojen, a jedino je bilo sporno kada stupa na snagu. I ta je dilema riješena, Pravilnik va¾i od tekuæe sezone.

Time je znatno porastao znaèaj rezultata na domaæoj sceni (bodovat æe se uèinak u Prvenstvu i Kupu BiH te u meðunarodnim takmièenjima), posebno u Kupu, èija bi završnica, prema zamisli Mahmutoviæa, trebala postati pravi praznik bh. košarke.

Predlo¾eno je da se završnica Kupa BiH igra po sistemu sliènom u Španiji, s osam ekipa (šest najboljih iz Prvenstva plus bh. predstavnici u NLB ligi Široki i Igokea).

Uskoro o reprezentaciji

Odlukom Upravnog odbora, veæ bivši komesar Nadir Kored¾ija preuzet æe du¾nost kontrolora suðenja.

Za nadati se da æe èlanovi Upravnog odbora jednak entuzijazam kojim su lobirali za smjenu komesara, ispoljiti i kada na dnevnom redu bude finansiranje reprezentativnih aktivnosti, posebno uèešæa na Eurobasketu 2011., te druge bitne teme bh. košarke.

Maksimalno èetiri stranca?

Upravni odbor naèelno je dogovorio da se broj stranaca od sezone 2011/2012 ogranièi na èetvoricu po klubu, a da se ovo ogranièenje odnosi i na igraèe iz Srbije i Hrvatske, što do sada nije bio sluèaj. Konaèna odluka oèekuje se za mjesec.

Mahmutoviæ je zadovoljan i time što je usvojen prijedlog prema kojem æe od naredne godine klubovi biti du¾ni da u svakom trenutku na parketu imaju barem po jednog igraèa mlaðeg od 19 godina.

 

(Avaz)