Zašto Sulejman Čolaković ne želi Jusufa Pušinu?

Odluka o ponavljanju izbora, koju je potpisao Èolakoviæ, donijeta je 1. septembra dan nakon što mu je istekao mandat

Image 

Pokušaji èelnih ljudi N/FSBiH, taènije predsjednika Sulejmana Èolakoviæa, da diskreditira izbore u Fudbaskom savezu Kantona Sarajevo, nastavili su se uprkos odluci ad hoc komisije Izvršnog odbora bh. saveza, kako je Skupština FSKS prošla legalno.

Komisija N/FSBiH u sastavu Josip Bevanda, Muhidin Rašèiæ i Slaviša Vujiæ donijela je odluku kako su izbori u Srednjobosanskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu prošli legalno, te da nema potrebe za ponavljanjem.

Meðutim, predsjednik N/FS BiH Sulejman Èolakoviæ poslao je dopis, odnosno odluku kako izbori u FSKS nisu odr¾ani u skladu sa Statutom NS Federacije BiH.

Da nije tu¾no i ¾alosno, bilo bi smiješno da prvi èovjek Saveza, koji još nije uskladio Statut N/FS BiH sa statutima UEFA i FIFA, tra¾i da se izbori u nekom Kantonu odr¾e po Statutu.

Ipak, treba još jednom pomenuti, izbori u Fudbalskom Savezu Kantona Sarajevo odr¾ani su legalno, a potvrðuje to i odluka pomenute komisije. Zanimljivo je reæi kako je odluka koju je potpisao Sulejman Èolakoviæ donijeta 1. septembra, na dan kada mu je istekao mandat. Shodno tome, Èolakoviæeve odluke i odluke Izvršnog odbora ni u kom sluèaju nisu legalne, s obzirom na to da se nalaze u tehnièkom mandatu, koji zapravo i ne postoji, jer ima ga nije dodijelila Skupština bh. saveza.

Postavlja se pitanje, u kojem Savezu se zapravo radi nelagalno – u N/FSBiH, koji vodi bh. nogomet u sunovrat ili FSKS-u, gdje se okupila krema sarajevskog fudbala i za prvog èovjeka izabrala nekadašnjeg predsjednika bh. saveza Jusufa Pušinu?

Ako æemo se voditi izjavama Josipa Bevande, èlana IO, te generalnog sekretara NK Široki Brijeg, onda je jasno da su izbori u FSKS legalni, te da predsjednik Sulejman Èolakoviæ nema prava tra¾iti odr¾avanje nove sjednice, odnosno Skupštine kako bi se izabrali kandidati za organe i tjela N/FSBiH za mandatni period od 2010 – 2014.

Zbog svega navedenog FSKS objavio je saopštenje u kojoj, odluku Sulejmana Èolakoviæa, za koju smatraju da je tendeciozna, apsolutno ne prihvataju, jer…

“Statutom FSKS regulisan je rad skupštine Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo, pa tako i naèin donošenja odluka, odnosno imenovanja/predlaganja kandidata za organe i tijela NS/FS BiH. Takoðer, Statut FSKS mjerodavan je za eventualnu kontrolu naèina na koji su predlo¾eni kandidati za organe i tijela NS/FS BiH. Statut NS Federacije BiH, odnosno Statut NS/FS BiH ne mo¾e se primjenjivati na pitanja regulisana Statutom Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo, kao što je to u konkretnom sluèaju naèin imenovanja kandidata za organe i tijela NS/FS BiH. Tako je èlanom 23. Statuta Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo odreðeno da "odluke donesene od strane Skupštine, stupaju na snagu i obavezuju klubove i udru¾enja, sljedeæeg dana od dana donošenja. Nadalje je odreðeno da "Skupština svojom odlukom mo¾e ovlastiti Predsjednišvo Saveza, da donese odluke iz njene nadle¾nosti."
Napominjemo da je u skladu sa statutom FSKS, prenesenom nadle¾nošæu od strane Skupštine, Predsjedništvo FSKS, prije èetiri godine, na isti naèin delegiralo sadašnjeg èlana IO NS BiH Mensuda Bašiæa, kao i sve ostale kandidate za organe i tijela NS BiH. Ponovo istièemo, da su odluke skupštine FSKS legalne i donijete u skladu sa Statutom FSKS, koji je u zakonskom roku od 30 dana verifikovan od strane Ministarstva Pravde i Uprave kantona Sarajevo", ka¾e se izmeðu ostalog u saopštenju FSKS, odakle smatraju kako je ovo samo jedan u nizu pokušaja da se sprijeèi izbor novih èlanova IO NS BiH i na nezakonit naèin produ¾i mandat sadašnjim èlanovima:

"Ponovo napominjemo, da je N/FS BiH suoèen sa mnogo va¾nijim problemima koji se odnose na moguæu suspenziju N/FSBiH, te da je stoga apsolutno nepotrebno formiranje nestruène ad hoc komisije i selektivno kontrolisanje rada kantonalnih saveza. N/FSBiH je suoèen sa ozbiljnim problemom usljed nepridr¾avanja direktiva FIFA i UEFA. Stoga još jednom apelujemo da se sva pa¾nja usmjeri na rješavanje tih problema. Konaèno, s obzirom na odluku Generalne skupštine N/FSBiH i moguæe negativne posljedice takve odluke zahtjevamo zakazivanje sjednice Generalne Skupštine N/FSBiH u novom sazivu, jer je delegatima istekao mandat i veæ su, od strane entitetskih saveza, izabrani novi delegati, te predlo¾eni kanditati za èlanove Izvršnog odbora i Predsjedništva. Zahtjevamo odgovore na ovaj dopis, kao i na sve prethodno upuæene dopise, u protivnom æemo biti primorani da putem redovne procedure obavijestimo nadle¾ne u FIFA i UEFA", stoji u saopštenju Slu¾be za informisanje FSKS-a.

 

(SCsport)