UEFA: Statut do 31. marta ili ste suspendovani!

Ukoliko se Statut ne promijeni nogometna reprezentacija BiH veæ 31.marta zavrašava kvalifikacije za Euro 2012 godine

Image 

Što se tièe pitanja nacionalnih asocijacija èlanica UEFA, Izvršni odbor UEFA danas je raspravljao pitanje upornog odbijanja N/FS BiH da ne izmjeni i dopuni Statut, odnosno uskladi ga sa Satutom FIFA i UEFA koji je prezentiran u julu 2010. godine.

Izvršni odbor UEFA je odluèio da N/FS BiH da rok do 31. marta 2011. godine da promijeni Statut.

Ukoliko se to ne desi N/FS BiH æe biti suspendovana iz èlanstava UEFA, što automatski znaèi i ostati bez prava koje èlanice UEFA imaju, a jedno od njih je i uèešæe u kvalifikacijama za velika takmièenja pod okriljem FIFA i UEFA.

Podsjetimo, kljuèna stvar koju UEFA tra¾i da se promijeni u aktuelnom Statutu N/FS BiH je ukidanje troèlanog predsjedništva, te naèini izbora u organe Saveza. Isto tako zahtjeva se i promjena pravila kada je odluèivanje u organima našeg Saveza u pitanju.

Svakako kljuèni detalj je Èlan 5 Statuta UEFA (faksimil u tekst) koji govori o ustroju,odnosno organima UEFA, a to su 1.Skupština, 2.Izvršni odbor, 3.Predsjednik, 4.Organi za provoðenje zakonitosti.

O istom pitanju æe biti rijeèi i na narednom sastanku Izvršnog dobora FIFA s vjerovatno istim naputcima. Sljedeæi sastanak Izvršnog odbora UEFA-e odr¾at æe se u Pragu na 9. i 10. decembra.

 

 

BAKOVIÆ: Bilo bi nelogièno da nas sada FIFA suspenduji

Radno tijelo za izradu mape puta saèinjavat æe Sulejman Èolakoviæ, Bogdan Èeko, Iljo Dominkoviæ, Mile Kovaèeviæ, a radom æe koordinirati Bakoviæ

 

Nogometni / Fudbalski savez Bosne i Hercegovine pre¾ivio je „prvi udar“! Izvršni komitet UEFA na današnjoj sjednici u Minsku postavio je našem savezu rok da do 31. marta 2011. godine uskladi Statut N/FS BiH sa statutima FIFA i UEFA. U suprotnom, uslijedit æe automatska suspenzija.

To znaèi, da se do 31. marta naredne godine mora ukinuti Predsjedništvo i imenovati jednog predsjednika N/FS BiH. Meðutim, „novi udar“ sprema se 28. oktobra, kada je zakazan Izvršni komitet FIFA.

“ Upravo smo dobili odluku UEFA“, potvrdio je za SCsport.ba Jasmin Bakoviæ, generalni sekretar N/FS BiH, dodavši:

“Bilo bi nelogièno da Izvršni komitet FIFA donese drugaèiju odluku i da nas suspenduje. Oèekujem da æe i oni potvrditi odluku UEFA“,

Odluka UEFA u Savez je stigla nakon što je završena sjednica Izvršnog odbora N/FS BiH, ali to ne mijenja stvari.

“Danas smo donijeli zakljuèak da Radno rijelo koje æe saèinjavati èlanovi Predsjedništva (Sulejman Èolakoviæ, Bogdan Èeko, Iljo Dominkoviæ, op.a) i predsjednici entitetskih saveza (Mile Kovaèeviæ, predsjednik FSRS i Dominkoviæ, predsjednik NS FBiH) saèine mapu puta, odnosno plan aktivnosti koji æe sadr¾avati mjere za rješavanje ovog problema. U tome æe biti ukljuèeni i sastanci sa relevantnim institucijama u BiH, kao i politièkim faktorima u našoj zemlji“, rekao je Bakoviæ, naglasivši da æe on kordinirati ovim radnim tijelom, a da æe naknadno biti odreðeni subjekti koji æe biti ukljuèeni u razgovore.

Za sada se ne zna kada æe biti odr¾an prvi sastanak Radnog tijela, ali æe prema Bakoviæem rijeèima odmah biti uspostavljen kontakt sa èlanovima predsjedništva i uskoro mo¾emo oèekivati prvu sjednicu radnog tijela.

 

(SCsport)