NSBiH mo­ra pla­ti­ti 500.000 ma­ra­ka za ka­ma­te

No­go­me­tni Sa­vez je pred ban­kro­tom. Na­vo­dno, do ne­ki dan to ni­su zna­li svi èla­no­vi Iz­vršnog odbo­ra NSBiH. Šo­ki­ra­li su se ka­da se u je­dnoj od ta­èa­ka go­vo­ri­lo o fi­nan­sij­skoj si­tu­aci­ji. Mo­mo To­šiæ, v.d. bla­gaj­nik, hla­dno je kon­sta­ti­rao ka­ko je Sa­vez u be­zi­zla­znoj si­tu­aci­ji.

 Image

– Šo­ki­ra­lo smo se ka­da smo èu­li da Sa­vez mo­ra pla­ti­ti 500. 000 ma­ra­ka na ime ka­ma­ta. Pa, do­kle ova­ko, pi­ta­li smo se svi, ali ni­je bi­lo od­go­vo­ra. Ne znam ku­da ovo vo­di, ka­ko se Sa­vez vo­dio svih ovih go­di­na, te ka­ko je nas­tao ova­ko ve­li­ki dug. Bo­jim se naj­go­reg sce­na­ri­ja, iako mno­gi pod­cje­nju­ju sa­daš­nju po­zi­ci­ju. Na­¾a­lost, zbog li­ce­mjer­stva po­je­di­na­ca, na­jod­go­vor­ni­jih za rad Sa­ve­za, do­šli smo u ova­kvu si­tu­aci­ju – izja­vio je za «San» Ro­do­ljub Pet­ko­viæ, ge­ne­ral­ni se­kre­tar FSRS, ko­ji je bio na po­slje­dnjoj sje­dni­ci Iz­vršnog odbo­ra NSBiH.

Ka­ko se po­slo­va­lo, èu­di nas ka­ko u Sa­ve­zu ima­ju za ka­fe. Go­di­na­ma se na pu­to­va­nja išlo kao na ek­skur­zi­ju. Umjes­to pred­sje­dni­ka i ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra, pu­to­va­la je «svi­ta» od de­se­tak lju­di. Ka­su su pus­to­ši­li i sa­mi èla­no­vi Iz­vršnog odbo­ra i Pred­sje­dniš­tva, jer su za svoj ne­rad do­bi­ja­li pa­uša­le, èak i pre­mi­je za po­bje­de re­pre­zen­ta­ci­je. Ta­ko su èla­no­vi no­go­me­tne vla­de do­bi­va­li mje­se­èno po 750 ma­ra­ka, a tro­ji­ca èla­no­va Pred­sje­dniš­tva du­plo vi­še. Ako se zna da su im èe­tvo­ro­go­diš­nji man­da­ti ni­je te­ško izra­èu­na­ti ko­li­ko su sa­mo njih pe­ta­nest strpa­li u svo­je d¾e­po­ve.

(SAN)