IO N/FSBIH protiv ukidanja predsjedništva!

Sumrak zdravog razuma

Juèer odr¾ana sjednica Izvršnog odbora Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine mogla bi imati istorijske posljedice po fudbal u ovoj dr¾avi.

 Image

Naime, zajednièki zakljuèak èelnika bh. Saveza jeste da N/FSBiH i dalje ima Predsjedništvo, te da se IO N/FSBiH protivi uvoðenju jednog predsjednika. Ukidanje Predsjedništa kao prvi prioritet nala¾e UEFA i FIFA, koje u sluèaju da Skupština N/FSBiH ne prihvati predlo¾eni statut, prijete sankcijama.

Pod sankcijama se podrazumijeva suspenzija N/FSBiH, svih reprezentativnih selekcija i klubova iz svih takmièenja pod ingerencijom dvije meðunarodne fudbalske federacije, ali to izgleda ne smeta èelnicima bh. Saveza.

“Jednoglasno je usvojena informacija o sastancima sa predstavnicima FIFA/UEFA, s tim što je zakljuèak Izvršnog odbora da se prihvati posljednji prijedlog nacrta Statuta N/FS BiH, koji su pripremili FIFA/UEFA, izuzev odredbi koje se odnose na funkciju Predsjednika, jer je stav Izvršnog odbora da N/FS BiH i dalje treba da ima troèlano Predsjedništvo“, navodi se u zvaniènom saopštenju Izvršnog odbora N/FSBiH.

®alosno sada izgledaju èlanovi Predsjedništva N/FSBiH Sulejman Èolakoviæ, Iljo Dominkoviæ i Bogdan Èeko, koji su tokom posjete predstavnika UEFA i FIFA Sarajevu prošle sedmice uglas "pjevali" kako su prijedlozi UEFA i FIFA jedini spas za bh. fudbal. Oèigledno je da su radili ono u æemu su najbolji: Prièali jedno, radili drugo.

Podsjetimo, 16. juli biæe dan D za bh. fudbal. Taj æe dan zasjedati Skupština N/FSBiH koja æe odgovoriti sa "da" ili "ne" prijedlozima UEFA i FIFA. Pozitivan odgovor znaèi ukidanje Predsjedništva i bolje dana za bh. fudbal. Negativan odgovor znaèi suspenziju ili èak iskljuèenje Bosne i Hercegovine iz èlanstva meðunarodnih fudbalskih federacija.

(SportSport)