UEFA jasna: Ili se ukida Predsjedništvo NS BiH ili slijedi suspenzija

Marcel Benz, predstavnik UEFA-e, te predstavnice FIFA-e, Tanja Vogel i Eva Pasquier, sa èelnicima NSBiH danas su odr¾ali pres-konferenciju na kojoj su javnosti predoèeni rezultati pregovora i moguæa rješenja koja æe biti donesena na Generalnoj skupštini 16. jula, što æe prema svemu sudeæi biti "Dan D" za nogomet u našoj zemlji.

Image 

Predstavnik UEFA-e Marcel Benz istakao je da su tokom sastanka postojale poteškoæe u pronala¾enju rješenja za izmjene Statuta NSBiH, ali da su pregovori na kraju urodili plodom. On je ponovio odavno poznatu èinjenicu da svi savezi unutar evropske i svjetske nogometne asocijacije imaju iste statute i da NSBiH ne mo¾e biti izuzetak.

Kao što je i bilo oèekivano najviše diskusije izazvalo je pitanje ukidanja institucije Predsjedništva NSBiH. Benz je naglasio da niti u jednom savezu ne postoji predsjedništvo osim u našem i da je UEFA-ina jasna namjera i zadatak da u buduænosti ono ne postoji.

Prijedlog UEFA-e je da postoji jedan predsjednik, dva potpredsjednika, ali da ne postoji troèlano predsjedništvo.

"Predsjedništvo NSBiH se ukida, a predsjednici dva entitetska saveza u Izvršnom odboru (IO) æe imati svoje mjesto po slu¾benoj du¾nosti. Ostalih 13 èlanova IO predlagat æe entitetski savezi, ali æe se i oni birati. U periodu od 2010. do 2014. godine kantoni i entiteti æe imenovati dva kandidata. Onaj sa najviše glasova æe biti predstavnik u IO, dok æe drugoplasirani biti njegov zamjenik. Deset èlanova æe biti iz Federacije, a pet iz Republike Srpske", rekao je Benz.

Predsjednika æe birati Generalna skupština, a predsjednik entitetskog saveza mo¾e biti i predsjednik NSBiH. Ukoliko u dvama mandatima predsjednik Saveza bude dolazio iz jednog entiteta, u treæem mandatu predsjednik mora biti iz drugog entiteta. Benz smatra da æe novi statut biti osnova za djelotvorno donošenje odluka.

"Ukoliko statut ne bude usvojen NSBiH bi se mogla, naglašavam mogla, predvidjeti èak i suspenzija, što bi znaèilo suspenzija nastupa na meðunarodnim takmièenjima", jasan je bio predstavnik UEFA-e.

Aktuelni predsjednik NSBiH Sulejman Èolakoviæ rekao je ne mo¾e vjerovati da je moguæe da se desi da klubovi i Reprezentacija izgube pravo nastupa na evropskim takmièenjima i da vjeruje da æe se statut na Generalnoj skupštini usvojiti, jer je trenutna situacija "uzmi ili ostavi".

"Trenutni stav predstavnika Fudbalskog saveza Republike Srpske je da ostane troèlano predsjedništvo Saveza", rekao je Èolakoviæ.

Potpredsjednik Saveza Bogdan Èeko rekao je da ne zna hoæe li predstavnici FSRS-a glasati za novi statut, ali da su stavovi usaglašeni za 90 posto pitanja koja su se razmatrala.
  "®ao mi je ako se izgubi kontinuitet u radu Predsjedništva na saniciji finansijske situacije u Savezu i nadam se da æe doæi do rješenja", rekao je Èeko.

Drugi potpredsjednik Iljo Dominkoviæ je rekao da toliki kompromis zaslu¾uje i kolektivni napor èlanova Saveza da se da pozitivni odgovor i da se ne smije bje¾ati od odgovornosti s obzirom da utjecaj èlanova Predsjedništva na sve strukture u ni¾im savezima.

Na pitanje koje su moguæe kazne sa neusvajanje ovakvog statuta Benz je rekao da je UEFA propisala samo dva vida kazni: suspenziju i iskljuèenje saveza.

"Mi ¾elimo da izbjegnemo da NSBiH izbaci samog sebe", rekao je Benz.

Kljuèni datum za buduænost nogometa u našoj zemlji je 16. juli kada æe biti odr¾ana Generalna skupština NSBiH. Benz je istakao veliku odgovornost svih delegata, zbog ozbiljnosti situacije u naš glavni grad ponovo æe doæi 15. jula kako bi poradio na usklaðivanju stavova. 

(Sarajevo-x.com)