Otkrivamo: Čelik i Sloboda Poreznoj upravi FBiH duguju više nego Nogometni savez

®eljo u minusu 1,7, Sarajevo 1,5, a KK Bosna 1,2 miliona KM

 Image

Iako su oèi javnosti mjesecima uprte u Nogometni savez BiH i njegova dugovanja prema dr¾avi, "Dnevni avaz" saznaje da pojedini sportski klubovi sa podruèja Federacije BiH duguju èak i više.

Nogometni klub Èelik iz Zenice sa 3,4 miliona KM najveæi je du¾nik meðu sportskim kolektivima u FBiH. Nešto manju sumu – 3,1 milion KM – duguje FK Sloboda iz Tuzle.

NSBiH je na treæem mjestu sa 2,7 miliona KM. Milionske iznose duguju još fudbalski klubovi Sarajevo (1,5 miliona KM), ®eljeznièar (1,7) te Košarkaški klub Bosna ASA BH Telecom iz Sarajeva (1,2).

Teška situacija

Porezna uprava FBiH potra¾uje više od 400.000 KM od HNK Orašje te 347.000 KM od bihaækog Jedinstva. Prema evidenciji Porezne uprave FBiH, tih osam kolektiva duguje više od 14,6 miliona maraka ukupno.

No, u Upravi potcrtavaju da je dug sportskih klubova prema dr¾avi mnogo veæi, jer PU FBiH vodi evidenciju samo o tzv. velikim du¾nicima, od kojih potra¾uje više od 250.000 KM, dok su ostali u evidencijama kantonalnih poreznih uprava.

Govoreæi o dugovanjima sportskih klubova i udru¾enja, Midhat Arifoviæ, direktor Porezne uprave FBiH, ka¾e da je procedura naplate ista kao i kod drugih poreznih obveznika.

– Vrlo èesto imamo, neæu reæi pritisak, ali zahtjeve klubova, èlanova njihovih predsjedništava, pa i samih igraèa, koji se nalaze u teškoj situaciji, da se dr¾ava time pozabavi. Svi oèekuju da Porezna uprava otpiše dug. No, oprosta nema nikome – ka¾e Arifoviæ za "Dnevni avaz".

Na upit kako se ta situacija rješava, odgovara da klubovi, u skladu sa Zakonom o PU i njihovim pravilnikom, tra¾e prolongiranje obaveza i plaæanje na rate.

– Pitanje je, meðutim, do kada æe tako biti, do kada æe plaæati, jer su u zaista teškoj situaciji. Nekima su raèuni bili blokirani pa su odblokirani – dodaje naš sagovornik.

Upravo je takva situacija sa Nogometnim savezom BiH, kojem je Porezna uprava krajem prošle godine blokirala transakcijski raèun, jer nije redovno uplaæivao mjeseène rate dogovorene reprogramom duga. Prinudnim putem tada je skinuto pribli¾no 400.000 maraka sa raèuna.

Prodaja imovine

No, objašnjava Arifoviæ, 18. februara ove godine ponovo je potpisan novi sporazum, prema kojem æe dug od 2.753.420,53 KM biti otplaæen u 60 rata. Imovina NSBiH je stavljena pod hipoteku.

– Za sada, Savez redovno uplaæuje mjeseène rate. U sluèaju da ponovo bude problema sa naplatom, ugovor æe biti raskinut, raèun blokiran, a imovina koja je pod hipotekom prodana – ka¾e Arifoviæ.

Sporno 700.000 KM

Osim 2,75 miliona KM utvrðenog duga, Arifoviæ nam je potvrdio da se NSBiH na teret stavlja još pribli¾no 700.000 KM dugovanja iz 2001. i 2002., a otplata još nije dogovorena.

– Oni su nam podnijeli molbu za sastanak na kojem bi trebalo biti dogovoreno kako æe biti otplaæen taj dug – ka¾e Arifoviæ.

Otplata na rate

Što se tièe dugova klubova, sa Sarajevom i ®eljeznièarom su 31. marta ove godine potpisani sporazumi o otplati na 36 rata. Na isti broj rata dug otplaæuje i HNK Orašje.

Prema sporazumu zakljuèenom prošlog mjeseca, plaæanje duga bihaækog Jedinstva odgoðeno je do 15. jula 2010. Problema sa naplatom, meðutim, ima sa najveæim du¾nicima Èelikom i Slobodom.

Naime, Porezna uprava odobrila je sporazum sa Èelikom o otplati na 36 rata u januaru 2009., ali ga obveznik nije potpisao. Sloboda je u maju prošle godine potpisala sporazum, prema kojem se otplata odgaða na šest mjesci, ali je ugovor raskinut zbog nepoštovanja. Ostaje nejasno imaju li ova dva kluba pravo na licencu za nastup u Premijer ligi BiH.

KK Bosna je dva puta odgoðeno plaæanje na šest mjeseci, a u proceduri Porezne uprave trenutno je njihova molba da dug plaæaju na 36 rata.

Iznos duga

NK Èelik        3.439.428,97

FK Sloboda        3.185.388,64

NSBiH        2.753.420,53

FK ®eljeznièar    1.759.616,27

FK Sarajevo 
       1.529.029,61

KK Bosna        1.217.956,21

HNK Orašje        401.847,71

NK Jedinstvo        347.458,00

Ukupno        14.634.146,94

(Avaz)