Jesu li utakmice s Iranom, Rijekom i Portugalom sumnjive?

ImageMi­ro­slav Bla­¾e­viæ, dos­ko­raš­nji se­le­ktor fu­dbal­ske re­pre­zen­ta­ci­je ne pres­ta­je za­oku­plja­ti spor­tsku ja­vnost, ka­ko u BiH, Hrvat­skoj, Srbi­ji, ta­ko i ši­re. U BiH je sko­ro dvi­je go­di­ne pu­nio na­slo­vni­ce, a u Hrvat­skoj je go­di­na­ma na­jo­¾e­ljni­ji sa­go­vor­nik, a sim­pa­ti­je je za­do­bio u Srbi­ji to­kom sni­ma­nja fil­ma. Zlo­bni­ci tvrde da je Æi­ro uvjek «pa­tio» da ra­di kao tre­ner u Beo­gra­du, pa otu­da, na­vo­dno, pro­izi­la­zi nje­go­va «glad» za me­dij­skim ek­spo­ni­ra­njem na srbi­jan­skom tr¾i­štu.

No, Æi­ro, ko­ji u¾i­va ve­li­ku re­pu­ta­ci­ju u FI­FA – i i UEFA, mo­gao bi se pred «in­spe­kto­ri­ma» evrop­ske no­go­me­tne ku­æe po­ja­vi­ti kao svje­dok. Na­vo­dno je spre­man po­nu­di­ti za­ni­mljiv is­kaz oko ne­kih uta­kmi­ca, ko­je su su­mnji­ve; ili su na­mje­šte­ne za po­tre­be kla­di­oni­ca ili za ne­ke lo­bi­je. U Hrvat­skoj je nas­tao strah od mo­gu­æeg Æi­ri­nog svje­do­èe­nja, jer ni­ko ne zna šta æe Æi­ro ot­kri­ti, jer se ra­di o struè­nja­ku ko­ji je vo­dio de­se­tak hrvat­skih klu­bo­va. I u BiH vla­da ogro­mna zna­ti­¾e­lja za Æi­ri­no svje­do­èe­nje.

I ra­ni­je je bi­lo gla­si­na o po­ku­ša­ju na­mje­šta­nja uta­kmi­ca BiH – Tur­ska (1:1). Æi­ri­ni pro­ti­vni­ci, pa i ne­ki èla­no­vi u Iz­vršnom odbo­ru su­mnja­ju na ne­ke uta­kmi­ce bh. re­pre­zen­ta­ci­je. Ni­kom ni­je ja­sno ka­ko su Iran­ci u «fo­to fi­ni­šu» preo­kre­nu­li re­zul­tat i izbo­ri­li po­bje­du u pri­ja­telj­skom su­sre­tu sa BiH na Ko­še­vu pro­šlog lje­ta.

Za ne­ke je pro­ble­ma­ti­èan re­zul­tat još je­dne uta­kmi­ce na­še re­pre­zen­ta­ci­je. Ra­di se o me­èu Ri­je­ka – BiH, ka­da su Ri­je­èa­ni, ta­ko­ðer preo­kre­nu­li re­zul­tat u svo­ju ko­rist. Za spo­me­nu­ta dva po­ra­za na­šeg ti­ma, Bla­¾e­viæ je imao va­lja­nu is­pri­ku – oba su­sre­ta je igrao sa kom­bi­ni­ra­nim sas­ta­vom.

Ipak, naj­ve­æe izne­na­ðe­nje, na­vo­dnog Bla­¾e­vi­æe­vog svje­do­èe­nja pred­stav­lja­lo bi fo­ku­si­ra­nje UEFA-inih in­spe­kto­ra na uta­kmi­cu pro­te­klog ba­ra­¾a BiH i Por­tu­gal, jer je i sam Bla­¾e­viæ u vi­še na­vra­ta hrvat­skim no­vi­na­ri­ma go­vo­rio «ka­ko se ra­di o kla­si­ènoj sa­bo­ta­¾i». O èe­mu se za­is­ta ra­di, zna sa­mo biv­ši se­le­ktor BiH.

Ju­èer je Bla­¾e­viæ bio naj­tra­¾e­ni­ja oso­ba u re­gi­onu. Pri­je po­dne je bio na pre­tra­ga­ma, a na od tri nje­go­va mo­bil­na apa­ra­ta sa­mo je je­dan po­vre­me­no zvo­nio. Bla­¾e­viæ ovih da­na do­la­zi u Sa­ra­je­vo po još je­dnu na­gra­du (što pot­vrðu­je us­pje­šnost nje­go­vog ra­da), a veæ 23. ja­nu­ara tre­bao bi u Ki­nu. No, Bla­¾e­vi­æu se sve ma­nje ide u Azi­ju. U Šan­gaj je po­slao svo­je asis­ten­te Dra­¾e­na Be­se­ka i En­ve­ra Lu­gu­ši­æa. On bi naj­ra­di­je os­tao u Evro­pi. Ka­da je ri­jeè o mo­gu­æem svje­do­èe­nju za UEFA-i ni­je ne­mo­gu­æe da je to bi­la sa­mo «egzi­bi­ci­ja» ka­ri­zma­ti­ènog se­le­kto­ra.

Ko se vo­za u Æi­ri­nom bo­li­du?

Iako je Mi­ro­slav Bla­¾e­viæ, biv­ši se­le­ktor BiH, sto­ti­na­ma ki­lo­me­ta­ra od Sa­ra­je­va, gdje odma­ra kod pri­ja­te­lja Ja­ko­va Ša­lo­va u vi­li «Ti­na», Æi­ro se «is­to­vre­me­no» sva­ko­dne­vno vo­za po Sa­ra­je­vu. Sva­ko to­li­ko, do­du­še èeš­æe no­æu, pro­ðe bi­je­li Ford sa Æi­ri­nim po­tpi­som.

– Eno Æi­re, mo­¾e se èu­ti na­kon što sa­ra­jev­skim ces­ta­ma pro­tu­tnja vo­zi­lo ko­je je du­¾io Bla­¾e­viæ za vri­je­me se­le­ktor­skog man­da­ta. Na­vo­dno, ni u Sa­ve­zu ne zna­ju po­uz­da­no ko je sve po­slje­dnjih da­na vo­zao Æi­ri­nu li­mu­zi­nu. I, dok to upo­sle­ni­ke tan­gi­ra iz èis­te ra­do­zna­los­ti, u «For­du» su na pra­vim mu­ka­ma. Na­vo­dno, Æi­rin auto­mo­bil usli­ka­le su sve ra­dar­ske ka­me­re u gra­du! Æi­ro je spon­zor­skim ugo­vo­rom osi­gu­rao Sa­ve­zu ne­ko­li­ko auto­mo­bi­la, ko­je dru­gi sa­da vo­za­ju.

(SAN)