Blokiran račun i raskinut ugovor sa NS BiH

ImageSredišnji ured Porezne uprave Federacija BiH raskinuo je Sporazum o plaæanju duga na rate s Nogometnim savezom BiH.

Porezna uprava FBiH blokirala je transakcijski raèun Nogometnog saveza BiH jer nije redovno izmirivao du¾ne porezne obaveze, odnosno nije redovno vršio uplate mjeseènih rata kao što je utvrðeno Sporazumom o plaæanju duga na rate, zbog èega je sporazum raskinut.

Porezna uprava FBiH podsjetila je da je Nogometni savez BiH do 25. decembra 2009. po zakljuèenom sporazumu trebao izmiriti iznos od 805.652,86 KM (14 rata duga).

"Nakon poduzetih mjera Porezne uprave FBiH, na pismeni zahtjev poreznog obveznika, u Poreznoj upravi FBiH je 30. decembra 2009. odr¾an sastanak na kojem je predstavnicima Nogometnog saveza BiH potvrðeno da je zbog neblagovremenog plaæanja duga sporazum raskinut, da je raèun blokiran te da se postupak prinudne naplate duga nastavlja u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i Pravilnikom o procedurama prinudne naplate", saopæeno je iz Porezne uprave FBiH.

FBiH istièe da se poštivanje realizacije zakljuèenih sporazuma redovno prati i da se u svim sluèajevima nepoštivanja odredbi sporazuma, sporazum raskida bez odgaðanja, nakon èega se pristupa poduzimanju propisanih mjera prinudne naplate: rješenje o zabrani transakcija preko raèuna poreznog obveznika, rješenje o naplati duga iz novèanih sredstava poreznog obveznika, popis imovine, pljenidba imovine, prodaja imovine, a sve radi naplate du¾nih poreznih obaveza.

sarajevo-x.com