UŠANOVIĆ I KUREŠ PROGLAŠENI KRIVIM!

ImageGeneralni sekretar Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Munib Ušanoviæ i Miodrag Kureš, sekretar za finansije i marketing, proglašeni su krivima po taèkama optu¾nice za produ¾eno krivièno djelo porezne utaje i produ¾eno krivièno djelo zloupotrebe polo¾aja ili ovlaštenja.

Tu¾ilaštvo je visoko rangirane èelnike Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine optu¾ilo da su u periodu od 1. januara 2001. godine do 30. septembra 2006. godine izbjegli plaæanje poreza na promet proizvoda i usluga, te poreza na plate i poreza na doprinose, s èime su oštetili bud¾et Federacije Bosne i Hercegovine u znaèajnom iznosu novca.

Tu¾ilaštvo je takoðer optu¾ilo Kureša i Ušanoviæa da su u periodu od 1. januara 2001. godine do 31. maja 2005. godine zloubotrebom svog slu¾benog polo¾aja pribavili znaèajnu imovinsku korist nelegalnim putem.

Prema za sada još uvijek nepotvrðenim informacijama, Kureš i Ušanoviæ osuðeni su na po pet godina zatvora!

Image

BHF Press