Sramotno: Djeca postala taoci Nogometnog saveza BiH

ImageUEFA daje novac za podršku omladinskoj ligi, ali su ta sredstva blokirana, jer NSBiH nije izabrao generalnog sekretara…

Taman kada smo pomislili da je Nogometni savez BiH iscrpio sve naèine da unazadi najpopularniji sport, ispostavilo se da debelo griješimo. Odluka Izvršnog odbora da jedinstveno takmièenje juniora i kadeta smanji sa èetverokru¾nog na dvokru¾ni sistem ravna je fudbalskom samoubistvu, jer su jedino svjetlo u našoj fudbalskoj moèvari upravo mladi.

Edin D¾eko je ponikao u ®eljeznièaru, a danas je svjetska zvijezda i najbolji igraè šampiona Njemaèke Volfsburga, Boris Pand¾a je iz Širokog Brijega stigao do Hajduka, Dalibor Pand¾a iz Sarajeva u Dinamo, a Semir Štiliæ iz ®eljeznièara i Jasmin Buriæ iz Èelika do poljskog Leha…

Besmislena odluka

Ako poènemo nabrajati sve one koji su prošli omladinske škole bh. klubova, a zatim napravili solidne evropske karijere, trebat æe nam nekoliko stranica novine.

Poenta je jasna, iz ovakve, ¾alosne Premijer lige, sa klubovima koji grcaju u dugovima i koji su veæinom voðeni loše, talenti se, ipak, raðaju svake godine.

No, nakon besmislene odluke Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH, ta djeca æe od naredne sezone odigrati dvostruko manje utakmica. Kakav harakiri!

– Ako ova odluka zaista bude provedena, to æe biti pravo ukopavanje bh. fudbala dva metra pod zemlju. Ne znam kome takva ideja uopæe mo¾e pasti na pamet. Napraviti fudbalera za 16 utakmica, apsolutno je nemoguæe. Optimum za omladinca je da odigra godišnje izmeðu 35 i 40 utakmica.

Prema ovom sistemu, djeca bi igrala èetiri mjeseca, a osam pauzirala. To je potpuno neshvatljivo. Ogorèeni su svi klubovi koje smo kontaktirali. Razmišljamo i o incijativi da bojkotujemo takvu ligu – ka¾e Mensur Dogan, šef omladinske škole ®eljeznièara.

Irfan Red¾epagiæ, sportski menad¾er, koji je posljednjih godina u Radniku iz Had¾iæa pomogao omladinsku školu, odakle je nekoliko mladiæa pronašlo evropske anga¾mane, ka¾e kako je ovo èin protiv fudbala.

– Sportski radnici, navijaèi, mediji, svi normalni ljudi, jednostavno, ne smiju prešutjeti ovo što ¾ele napraviti. Pa zar ta djeca, kompletne omladinske škole svih klubova, reprezentativci mladih selekcija, koji æe sutra biti nosioci najjaèeg dr¾avnog tima, smiju biti taoci nekoliko ljudi?

Iako to nikada iz Nogometnog saveza nije potvrðeno, Red¾epagiæ smatra da je motiv odluke to što su FIFA i UEFA blokirale novac koji je namijenjen za troškove omladinskog takmièenja zbog situacije u našem Savezu. Prema našim saznanjima, rijeè je o skoro dva miliona KM.

– UEFA daje novac za podršku omladinskoj ligi koji se dijeli svim klubovima koji imaju omladinske škole. Sredstva za naš Savez blokirana su zbog procesa protiv Muniba Ušanoviæa, koji je vršilac du¾nosti generalnog sekretara, a UEFA i FIFA tra¾e da izaberemo generalnog sekretara – tvrdi Red¾epagiæ.

Svi protiv

Generalni sekretar Širokog Brijega Josip Bevanda, iako i sam èlan Izvršnog odbora NSBiH, u izjavi za naš list ka¾e da je protiv novog sistema takmièenja.

– Moj stav, kao èlana Izvršnog odbora i predstavnika NK Široki Brijeg, je da se takmièenje ne mijenja – ka¾e generalni sekretar kluba sa Pecare, èiji su kadeti u prošloj sezoni osvojili Premijer ligu.

Koordinator omladinskog pogona Èelika Amir Smriko, koji je prošle sezone predvodio juniorski tim do naslova dr¾avnog prvaka, dodaje:

– Šesnaest utakmica, koliko æe ih biti odigrano u regularnom dijelu prvenstva, je premalo. Taèno je da postoji i kup-takmièenje, ali to je sve zajedno nedovoljno.

Nikoliæ: Sarajevo neæe igrati takvu ligu

Ako je suditi prema izjavama trenera u omladinskom pogonu FK Sarajevo Agima Nikoliæa, ogorèenja na Koševu je mo¾da i najviše. On tvrdi da Sarajevo, ako liga bude smanjena, neæe ni igrati.

– Takva liga nema nikakvog smisla. To je moje mišljenje, a mislim da æe biti i zvanièan stav kluba. Liga na nivou dr¾ave mnogo znaèi za razvoj djece, donosi nam dodatni kvalitet. I taman kada NSBiH napravi jedan korak naprijed, naprave 10 unatrag – ka¾e Nikoliæ.

Trener u omladinskoj školi FK Sarajevo pita se kome slu¾i smanjena liga.

– Ne znam da li postoji zbog Saveza ili klubova. Ako se smanjuje zbog novca koji FIFA ne ¾eli isplatiti zbog neizbora generalnog sekretara, neka, onda, Savez riješi taj problem, šta se to nas tièe? Uostalom, nejasno mi je da NSBiH ne mo¾e izabrati generalnog sekretara èak ni ako jedan kandidat dobije 10 ili više glasova – ka¾e Nikoliæ.

Èolakoviæ najavljuje poništavanje odluke

Predsjednik Nogometnog saveza BiH Sulejman Èolakoviæ tvrdi u izjavi za naš list da je vrlo moguæe da odluka Izvršnog odbora bude promijenjena te da stari èetverokru¾ni sistem takmièenja ostane na snazi.

– Nikada nije kasno, treba napraviti sve što mo¾emo u interesu fudbala. Ako se klubovi zala¾u za to da vratimo èetverokru¾ni sistem takmièenja, mi smo to du¾ni uraditi – ka¾e Èolakoviæ te napominje da Predsjedništvo ima ovlasti da u hitnim sluèajevima donese odluke iz nadle¾nosti Izvršnog odbora, što bi, kako naglašava, sada mogao biti sluèaj.

Na pitanje zašto je uopæe promijenjen sistem takmièenja, Èolakoviæ nam nudi objašnjenje koje je teško prihvatiti – da je "kalendar pretrpan i da bi se moglo desiti da se utakmice igraju srijedom, što znaèi da tog dana djeca ne bi mogla iæi u školu".

Ušanoviæ: Potpuno novi sistem

Komentirajuæi izjavu da on kao taoca dr¾i cijeli bh. fudbal, Munib Ušanoviæ ka¾e da je to besmisleno.

– Klubovi u cijeloj sezoni nisu potrošili ni marke za omladinsku ligu. Svi troškovi za kotizacije i slu¾bena lica samo se evidentiraju i jedini koji su na odreðeni naèin ošteæeni su slu¾bena lica (sudije, delegati) i Savez za kotizaciju. Odluka je donesena samo zbog toga što je kalendar pretrpan.

Vrlo je izgledno da æemo za sezonu 2010./2011. potpuno promijeniti sistem omladinskog takmièenja. Ideja je da u najvišem rangu igra 48 ekipa, i to premijerligaški i prvoligaški klubovi, te da budu podijeljeni u èetiri grupe od po 12 timova – ka¾e Ušanoviæ.

Autor: Z. ŠARIÆ