Blažević bira protivnika: Eci, peci, pec&

ImageNa juèerašnjoj sjednici Predsjedništvo N/FSBiH predlo¾ilo je uslove za konkurs za generalnog sekretara koje æe razmotriti Izvršni odbor na iduæoj sjednici 24. januara.

Prema rijeèima potpredsjednika N/FSBiH Sulejmana Èolakoviæa, IO æe na dnevnom redu imati i prijedlog bud¾eta za ovu godinu, izvještaje komisija za takmièenje, sudije i suðenje, odreðivanje termina seminara slu¾benih lica i prijedlog mjera za proljetni dio sezone kako bi takmièenje bilo što regularnije.

Do 24. januara biæe poznat protivnik reprezentacije BiH u prijateljskoj utakmici 11. februara. Selektor Miroslav Bla¾eviæ æe odluèiti o rivalu. U toku je korespodencija sa savezima pet dr¾ava. Uglavnom se radi o ponudama iz arapskih zemalja, Katara, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata… S obzirom da su vremenski uslovi u BiH nepovoljni u februaru, bli¾a je opcija da se kontrolni susret igra na gostujuæem terenu. Naša najbolja selekcija æe sigurno imati provjeru. Tra¾imo najpovoljniju ponudu koja æe nas najmanje koštati, izjavio je Èolakoviæ za Osloboðenje.

Ono što je jako zanimljivo u izjavi Sulejmana Èolakoviæa je to da u prvom djelu ka¾e da æe Æiro birati protivnika, da bi u sljedeæoj reèenici rekao kako æe odluèiti koja je ponuda financijski najprihvatljivija, te æe tu prihvatiti. Zbunjen, lud, zbunjen, lud, zbunjen…

sportin