Munib Ušanović tvrdi da javnost nije protiv njega?!

Image

Nakon što je Komisija za izbor generalnog sekretara Nogometnog saveza BiH predlo¾ila kriterije koje svaki od kandidata treba ispunjavati da bi prošao na novom konkursu, postalo je jasno da bi aktuelni vršilac du¾nosti i desetogodišnji prvi operativac Munib Ušanoviæ mogao biti eliminiran praktièno i prije nego što utrka poène.

Razlog je taj što je protiv Ušanoviæa na Sudu BiH potvrðena optu¾nica za utaju poreza i zloupotrebu polo¾aja i u toku je sudski proces protiv njega, a èist sudski dosje jedan je od kriterija koje je Komisija predlo¾ila na usvajanje Izvršnom odboru NSBiH.

Uprkos tome, Ušanoviæ u intervjuu za "Dnevni avaz" ka¾e kako æe se prijaviti na konkurs.

– Smatram da æe Izvršni odbor utvrditi kriterije koji su u skladu sa Zakonom o radu u našoj dr¾avi, u kojem se tra¾i samo potvrda o neka¾njavanju. Vjerujem da æe Izvršni odbor izbrisati dodatni kriterij – rekao je Ušanoviæ.

Šta ako uvjet da se protiv kandidata ne smije voditi sudski proces ipak ostane?

– Neæu da razmišljam o tome. Taj kriterij je udar samo na mene i ne stavlja me u ravnopravan polo¾aj s ostalim moguæim kandidatima. Ima niz primjera ljudi protiv kojih su podignute i potvrðene optu¾nice, ali se ne tra¾e njihove ostavke. To su Ned¾ad Brankoviæ, Niko Lozanèiæ, Dragan Èoviæ i drugi. Oni još vode dr¾avu.

Ovaj kriterij je povreda Konvencije o ljudskim pravima. Da ti ljudi, koje sam nabrojao, trebaju biti smijenjeni, uvjeren sam da bi ih OHR odavno smijenio.

Pa zar sport ne bi, po svojoj prirodi, trebao biti zdravo tkivo društva, bez ljudi kojima se sudi ili koji su optu¾eni?

– A zar Parlament i Vlada ne bi trebali biti najzdraviji segmenti dr¾ave i društva? Uvjeren sam da æu iz procesa na sudu izaæi nevin i osloboðen svih optu¾bi.

Priznajete da Savez nije platio porez. To je, opæe je poznata èinjenica, svugdje u svijetu ka¾njivo djelo, a odgovorna osoba u Savezu ste Vi. Za to Vam se, uostalom, i sudi. Na kraju krajeva, na Sudu BiH niste optu¾eni samo za poresku utaju veæ i za zloupotrebu polo¾aja, a to se ne odnosi na poslovanje Saveza. Komentar?

– Optu¾ba za zloupotrebu polo¾aja je povezana s utajom poreza. Tu¾ilaštvo ka¾e kako smo ja i Miodrag Kureš prisvojili pare, ali to nije istina. Provodio sam odluke izvršnih organa Saveza koje su dovele do toga da budemo u finansijskom minusu.

Prvi udar na bud¾et je bila isplata premija i plaæanje kazni navijaèima u iznosu od oko 1,5 miliona KM. Drugi je bila kupovina zgrade. Jusuf Pušina je potpisao ugovor s UEFA-om na 20 godina u iznosu od milion švicarskih franaka.

Morali smo unaprijed platiti prve dvije godine da bi sredstva bila aktivirana i zgrada u gruntu prevedena na NSBiH. Za to smo uzeli novac namijenjen za druge stvari. Onda je UEFA ugovor o kreditiranju prepravila na èetiri godine i to je bio još jedan ¾estok udar na naš bud¾et. Da nije bilo toga, mi bismo platili sve poreze i ovog suðenja ne bi ni bilo.

Deset godina ste na funkciji, protiv Vašeg ostanka je javnost, navijaèi Vas vrijeðaju na utakmicama, vodi se sudski proces… Mislite li da biste uprkos svemu trebali dobiti novi mandat?

– Što se tièe godina, sekretar slovenskog Saveza radi 16 godina, srbijanskog je radio 14, hrvatski sekretar je isto tako dugi niz godina na du¾nosti. ®oao Avelan¾ (Joao Havelange) je 24 godine bio predsjednik FIFA-e. Nema to veze koliko godina traje mandat ako se obavlja kako treba.

Što se javnosti tièe, ne znam da li je ona protiv mene. To treba provjeriti. Na utakmicama vrijeðaju i ostale èelnike NSBiH, a ne samo mene. Svi igraèi u reprezentaciji su apsolutno zadovoljni mojim radom.

Zar nas zaista ¾elite ubijediti da javnost nije protiv Vas? To nikako ne mo¾e proæi! Skandiranja na stadionima, transparenti na utakmicama, komentari obiènih ljudi u svakodnevnom razgovoru, na internet forumima, protesti pred Savezom, napisi i izvještaji u medijima… puni su Vašeg i imena èelnika NSBiH u negativnom kontekstu. To je nepobitna èinjenica.

– Vjerovatno ima dio javnosti koji je protiv mene, ali postoji i dobar dio koji je za mene i kojima je stalo. To su klubovi, igraèi i ljudi iz fudbala, kao i mnogo drugih koji nemaju nikakve veze s Nogometnim savezom. Znam da se protiv mene vodi organizovana kampanja kojoj je cilj da ne budem ponovo izabran na mjesto generalnog sekretara. 

Zašto se tako ¾estoko borite za ostanak na funkciji generalnog sekretara?

– Ne radi se o ostajanju na funkciji. Radi se o principijelnom i ravnopravnom uèešæu na konkursu. Na Sudu BiH branim interese Nogometnog saveza i zbog toga treba da nastradam. Savez nije platio poreze i ja sam po Statutu izvršni direktor i naredbodavac po bud¾etu i odgovoran zbog toga. Ispaštam zbog odluka koje su donosili drugi i koje su bile direktan udar na bud¾et NSBiH.

Kako komentirate optu¾be Muhameda Alija Gašija tokom suðenja njemu i njegovoj grupi iz kojih proizlazi da ste, praktièno, kurir mafije?

– Nikada u svom ¾ivotu nisam se vidio ni èuo s Gašijem, a kamoli bio kurir mafije. Uostalom, SIPA je to provjeravala jer je u anonimnoj prijavi bilo napisano da postoji veza izmeðu NSBiH, mene i mafije. Nakon duge istrage, SIPA je utvrdila da ne postoji nikakva veza izmeðu mene i mafije, i to je njihov inspektor potvrdio kada je svjedoèio na suðenju koje je u toku. Zato takve optu¾be odbacujem u potpunosti.

avaz.ba