Dominković i Ušanović oštetili Savez za četiri miliona

Maratonska sjednica IO koja je odr¾ana u NS BiH nije donijela ništa novo, osim što su se èelnici FIFA-e i UEFA-e èudili èelnicima. Više od osam sati rasprave nije riješio puno toga. Generalni sekretar nije izabran, a i ono što bi se moglo završiti èelnici svjetskih i evropskih asocijacija su uzeli u svoje ruke. Najzanimljivija taèka IO pored izbora generalnog sekretara je i Dominkoviæeva i Munibova malverzacija oko televizijskih prava.

Televizijska prava

– Tu je bilo najviše rasprava. Iljo i Munib su potpisali ugovor za televizijska prava, a IO ih za to nije ovlastio. Oni su na sjednici rekli kako su potpisali tajni ugovor i kako to rade i ostali Savezi. Niko od èlanova IO to nije znao, a èelnici iz FIFA- e su rekli da to mo¾e biti tajna za javnost, ali ne i za ostale èlanove IO. Zašto su Iljo i Munib to uradili svakako da je sumnjivo. Oni su nam rekli da su Ugovor sa agencijom za televizijska prava potpisali na èetiri miliona. Èelnici ovih asocijacija su bili iznenaðeni, jer oni ka¾u kako reprezentacije rejtinga kakva je naša potpisuju televizijska prava za minimalno osam miliona. Pitanje je gdje su te pare i zašto su ova dvojica to tajno potpisivali – ka¾e za "as" izvor blizak Savezu.

Ljudi iz FIFA -e i UEFA -e su vidjeli da tu nešto smrdi, pa æe i taj sluèaj uzeti u svoje ruke. ®uène rasprave vodile su se ne samo oko televizijskih prava, nego i o mitu koji se desio u Struènoj sudijskoj komisiji, ali je sve to predsjednik Dominkoviæ zataškao.

Sudijske komisije

– Bilo je dosta svaða u vezi sa Struènom sudijskom komisijom i kako nisu na adekvatan naèin ka¾njeni. Pojedini èlanovi Izvršnog odbora su htjeli da smjene Bla¾a ®ivkoviæa, Stevu Maksimoviæa i Davora Mujagiæa, radi mita koji su primili. No, predsjednik Dominkoviæ nije dao pravo da se iko miješa u to, jer je on veæ ranije postavio svoje ljude u komisije. Predstavnici iz UEFA -e su bili nezadovoljni kako se biraju delegati i to su rekli Ušanoviæu, ali njega to izgleda i ne zanima – dodaje naš izvor.

Ono što smo i oèekivali najbolja stvar za bh. nogomet je što su èelnici iz FIFA-e i UEFA -e vidjeli (ne)sposobnosti bh. èelnika. Oni napokon neæe razmišljati svojim glavama, nego æe im sve biti servirano, a oni æe samo dizati ruke.

– Ovo nam je i trebalo. Kada se ne mo¾emo dogovoriti sami potrebno nam je da nam neko sve završava. Ovim je pao dignitet i NS BiH, a pogotovo IO, jer na ovoj sjednici se vidjelo da je prièa o stanju u bh. nogometu i èelnicima prava istina, samo je sada dobro što su to i èelnici iz FIFA-e i UEFA -e vidjeli – završava prièu sa IO naš izvor.

Zakinuti Ibrakoviæ

Prièa oko plaæa za pomoænike bila je jedna od interesantnijih taèaka. Pomoænici u reprezentativnim selekcijama su napokon dobili svoje plaæe. Svi osim jednog, a to je pomoænik U-21 reprezentacije Abdulaha Ibrakoviæa. Naime, Ilji on ne odgovara, jer kako sam ja èuo on ne ¾eli da stavlja neke njegove igraèe. Ne znam, ali mislim da to nije bilo korektno – mišljenja je naš drugi izvor.

AS