Dominković i Čolaković u strahu od Ušanovićevih saznanja

ImageU NSBiH je mobilno stanje. Grupa bivših i aktuelnih uposlenika NSBiH, okupljena oko Jusufa Pušine, svojim izjavama- u svojstvu svjedoka – na sudu nastoji što više ote¾ati poziciju Muniba Ušanoviæa. Za cilj imaju njegovo rušenje i dovoðenje svog èovjeka. Ni Ušanoviæ ne miruje. Noæima se ne gasi svjetlo na drugom spratu u Savezu, gdje aktuleni sekretar sla¾e papire, kljuène materijale, brojne ugovore, koje dr¾i svojim "asom". Aktuelni èelnici NSBiH (Predsjedništvo), spremni su za promjene, ali nema konsenzusa za takvu odluku. Navodno je Iljo Dominkoviæ, pod pritiskom èelnika UEFA i FIFA, spreman ¾rtvovati Ušanoviæa, ali ne zna kako to izvesti bezbolno. I u tome ima podršku Sulejmana Èolakoviæa, ali ne tako naglašenu, drugog dopredsjednika Bogdana Èeke, koji Ušanoviæa ne smatra glavnim koènièarem i krivcem što Savez godinama posluje kako posluje.

Moguæa tu¾ba

Uoèi "historijske" sjednice, koja bi se mogla pretvoriti u farsu, Dominkoviæ je krenuo u kampanju i posjetu svojih kolega iz nogometne vlade. Meðu prvima koje je Dominkoviæ posjetio bio je Mile Kovaèeviæ, koji nije èlan Izvršnog odbora NSBiH, ali je predsjednik FSRS i kao vrlo autoritativan, nezaobilazan u rješavanju kadrovske kri¾aljke u vrhu krovnog Saveza. Kovaèeviæ, kao ugledni advokat i dokazani sportski radni, u¾iva poštovanje u svom enitetu, te meðu "federalcima", pa se zato mnogi bore za njegovu naklonost. Navodno je Dominkoviæ od Kovaèeviæa tra¾io razumjevanje za, po mnogima, štetan ugovora koji je savez potpisao sa jednom inostranom kompanijom.

– I fudbalskih Savez Farskih Ostrva potpisao je puno bolji ugovor. Oni koji su to uradili, a Ušanoviæ to nije mogao sam uraditi – uradili su to iza leða svojih partnera. Nije korektno što su to pojedinci uradili bez znjanja èlanova Izvršno odbora. Tako se ne gradi povjerenje meðu partnerima i prijateljima – upozorava Petkoviæ. Drugi podsjeæaju da ni pokojni predsjednik Milan Jeliæ nikog nije konsultovao kada je potpisivao sliène ugovore.

Upravo je sporni ugovor, te još neke pikanterije, glavni adut Ušanoviæa. Navodno, pojedini èlanovi Predsjedništva strahuju od Ušanoviæevih saznanja, èiji su potezi pokriveni odlukama Izvršnog odbora. Zato su Dominkoviæ i Èolakoviæ na pravim mukama. Oni bi najradije skinuli glavu Ušanoviæu, ali se boje da on ne progovori.

– Mi neæemo tek tako pustiti da Ušanoviæa voda nosi… Tra¾it æemo odgovornost i drugih – stav je èelnika FSRS, koji æe tra¾iti raspravu oko neodigravanja prijateljske utakmice. FSRS æe tra¾iti jasne i glasne odgovore od èelnika UEFA -e i FIFA – e, ko je i zašto zabranio nastup fudbalskoj selekciji FSRS da igra prijateljske utakmice. Naš je Savez zbog toga na gubitku stotinjak hiljada eura. I niko nema koristi od naše štete, ali nam je stalo da saznamo istinu, zašto je došlo zbog opstrukcije jedne korektne, sportske ideje – tra¾i odgovor Rodoljub Petkoviæ, generalni sekretar FSRS.

Sulji najte¾e

U najte¾oj poziciji je Suljo Èolakoviæ, sa, ruku na srce, najveæom reputacijom sportskog radnika. No, Èolakoviæ je godinama u udobnoj fotelji i samo je verbalno najavljivao nogometnoj mafiji, a, ustvari, ¾mirio na oba oka na brojne nepravilnosti, mahinacije u i oko Saveza. Èolakoviæ broji dane do preuzimanja predsjednièke pozicije i najmanje pri¾eljkuje iznošenje prljavog veša. Osim predsjednièke palice, stalo mu je da kontroliše izgradnju sportskog centra u Zenici, mada je, prema našim saznanjima, to u sferi nauène fantastike. Naime, "Investitori" iz ®eneve i Ciriha, ni sluèajno ne ¾ele povjeriti novce èelnicima Saveza, odnosno menad¾mentu kojeg èine; Dominkoviæ, Èeko, Èolakoviæ i Ušanoviæ.

Premda je izbor sekretara tek blagi povjetarac, èini se da se iza lobiranja za glavnog administrativca u Savezu vodi grèevita bitka za prevlast, za kontrolu nad milionima eura, koje je FIFA i UEFA spremna pokloniti bh. Savezu na ime brojnih, godinama nerealiziranih projekata. Èolakoviæ strahuje do dolaska "sarajevskog" predstavnika, èime bi se krenulo u pripremanje terena za izbor novog bošnjaèkog èlana predsjedništva u NSBiH. Navodno je Mensud Bašiæ, ¾elja sarajevskog kantonalnog saveza. Kako su izbori za nepune dvije godine, vrlo je moguæe da æe se izborom novog sekretara otvoriti proces "rekonstrukcije" Predsjedništva NSBiH. U preostalih "nekoliko" sati, vodit æe se grèevita bitka za glasove, podršku, naklonost i za "projekte" jedne nove grupe ljudi. Sve strane u Savezu, nastoje dobiti podršku Miroslava Bla¾eviæa koji se (ne)svjesno ukljuèio u kampanju. No, niko ne zna pouzdano koga æe Bla¾eviæ podr¾ati. I on ovih dana vrši konsultacije na terenu. Nogometni cirkus èini se ulazi u svoju završnu fazu. Narednih dana javnost æe svjedoèiti još jednoj predstavi, mo¾da i farsi èelnika Saveza, koji se godinama grèevito bore samo za svoje fotelje, a fudbal nam tone sve dublje i dublje, liga je sve slabija, golobradi djeèaci napuštaju bh. terene, na sceni je hiper inflacija trenera i menad¾erai nogometnih skorojeviæa na glavnim pozicijama u kantonalnim, ¾upanijskim, federalnim i krovnim Savezima… Hoæe li srijeda, 17 decembra biti historijski dan, ili veæ viðena trgovina u re¾iji nogometnih moænika i mešetara.

M.S.

Æiro razgovaro sa Kunom

Miroslav Bla¾eviæ, kojem Banja Luka, zbog bliskosti sa Miloradom Dodikom, postaje drugi dom, imao je "vruæ" razgovor sa Andreasom Kunom, èelnikom iz FIFA -e. U prijateljskom su razgovoru pretresli sve teme u bh. nogometu. Navodno je Bla¾eviæ stalno tra¾io vodu i tablete, kada je èuo neke stvari od Kuna, koji je oèito bolje upuæen u stanje u NSBiH, od samog selektora. I Bla¾eviæ je zanijemio kada je saznao da na raèunima UEFA i FIFA le¾e milioni za projekte koje NSBiH nikako da prihvati i krene u realizaciju.

Pada konkurs

Brojne su opcije uoèi sjednice nogometne vlade. Izbor generalnog sekretara, svakako je najzanimljivija taèka, ali ne i jedina. Jedna od opcija, koja je vrlo izvjesna je da æe se poništiti konkurs. Zato što su bez valjanih objašnjenja eliminisani ostali kandidati; Velib Imamoviæ, Šener Bajramoviæ, Arman Èehajiæ i drugi… Po drugoj verziji, Ušanoviæ bi mogao dobiti još dva tri mjesta vremena da sredi stanje u Savezu dok se ne izabere novi sekretar. Ta opcija je zanimljiva i selektoru, koji ne ¾eli lošu klimu uoèi utakmica sa Belgijom u martu i aprilu. Ušanoviæ svoje saradnike i uposlenike uvjerava kako æe dobiti dvanaest glasova za još jedan mandat. No, ni njegov najveæi konkurent Nijaz Merdanoviæ, nekadašnji as Sarajeva, dugogodišnji sportski radnik , "ne spava". I on se nada pobjedi. I treæa opcija je da UEFA i FIFA imenuju svog kandidata kao v.d. sekretara, a najviše šansi za to ima Jasmin Bakoviæ.

san.ba