KONKURS ZA IZBOR GENERALNOG SEKRETARA NS/FS BiH

Image Jos jedna podvala ili…?          

 

Zvuèi nevjerovatno, ali je haman istinito.

U Dnevnom Avazu (Subota 18.10.2008.)  objavljen je, vjerovali ili ne, KONKURS/NATJEÈAJ za izbor generalnog sekretara NS/FS BiH.

 

Još uvijek ne vjerujete????

 

Pa evo pogledajte:

  Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U demokratski  ureðenim zemljama ovo bi bio sasvim „normalan“ oglas i ne bi pobudio nikakvu pa¾nju, osim ljudi koji bi naravno aplicirali za ovu poziciju. Ali u Bosni i Hercegovini ovaj konkurs je sve samo ne „obièan“. Navikli za razne podvale, prevare, izdaje, skandale, poltronizam, kriminal, licemjerstvo i sva ostala sranja iz  „kuhinje“ NS/FS BiH mi NE VJERUJEMO da ovaj konkurs nije namješten za sadašnjeg generalnog sekretara M. Ušanoviæ inaèe optu¾enika za kriminal ili da je eventualno konkurs samo krinka za izbor slijedeæeg „marionete“ koja æe raditi na slièan naèin kao i ovaj (do)sadašnji uhljup.

Da li se sjeæate apela kojeg smo mi, BHF, (28.4.– 4.05. 2008.u BHF arhiva APEL ) uputili IO NS/FS BiH, a u kojem smo tra¾ili da nam javno prika¾u koji su uslovi za rad na poslovima generalnog sekretara i proceduru za izbor? Sva sreæa pa mi imamo svoju arhivu u kojoj smo mnogo toga ostavili za ove i ovakve situacije. Na ¾alost naš apel nije nikada objavljen  niti u jednom „nezavisnom“ mediju u ono vrijeme kada smo mislili (bili sigurni) da postoje novinari koji se istinski bore protiv kriminala u Savezu. Sada smo svjesni da naše pismo NAMJERNO nije objavljeno jer smo se uvjerili da su upravo naj¾ešæi kritièari/novinari kriminala u Savezu samo èekali vrijeme i mjesto da unovèe svoju „neposlušnost“, da okrenu leða Boli, Kodri, Milenkoviæu, Papcu, BHF-u, moralu, patriotizmu, a sve zarad vlastitog interesa. Sva njihova „borba“ protiv kriminal u stvari je bila podizanje vlastite cijene. Bili smo naivni pa smo im vjerovali – NIKADA VIŠE GOSPODO NOVINARI.

Ipak, u ovom konkursu iz „Avaza“ konaèno mo¾emo vidjeti koje uslove treba da posjeduje generalni sekretar NS/FS BiH. Izmeðu ostalog mi navodimo samo neke za koje smo SIGURNI da dosadašnju/trenutni papak na funkciji generalnog sekretara  ne posjeduje:

 

       – Visoka struèna sprema VII stepen

SIGURNI SMO da je Munib jedva završio srednju školu, kao što smi sigurni da nigdje nije završio fakultet. Ako ipak ima diplomu mi æemo tra¾iti od svih relevantnih institucija da se provjeri validnost iste jer smo svjedoci velikog broja afera  po Univerzitetima u BiH gdje su razno razne individue „preko noæi“ završavali fakultete i koje svakodnevno pune novinske èlanke. Baš bi voljeli vidjeti koji su tu profesori ili dekani potpisani na Munibovoj diplomi??

           –  poznavanje najmanje jednog od slu¾benih jezika FIFA-e ili UEFA-e.

E ovaj Uslov nam je jedan od najdra¾ih. Ne samo da Munib ne poznaje strani jezik nego on ne govori ni maternji. Ovdje mu neæe pomoæi niti jedna diploma bilo koje škole stranih jezika. Ukoliko se Munib pojavi sa nekom od takvih diploma/potvrda, tra¾iæemo ukidanje svake od takvih škola stranih jezika, a javno æemo tra¾iti i TV debatu na kojem æe jedan od naših èlanova  „porazgovarati“ sa Munibom i bilo kojim kandidatom na bilo kojem slu¾benom jeziku FIFA-e i UEFA-e. BHF æe o svom trošku osigurati  uèešæe jednog od svojih èlanova za takvu „diskusiju“.

           Uvjerenje nadle¾nog suda o neka¾njavanju

Pa šta da ka¾emo na ovo. Gdje god da otvorite, novine, upalite TV, web potal, vidjeæete Muniba kako sjedi na optu¾enièkoj klupi sa jaranom Kurešom. Znamo da je svako nevin dok se ne doka¾e krivica, ali ne treba biti mnogo pametan i skontati ko je Munib , kolika mu je prosjeèna plata i ispitati porijeklo imovine koju je imao prije dolaska na funkciju generalnog sekretara i sada.

Znaèi, ukoliko se budu poštovali uslovi za izbor generalnog sekretara, ne samo da neæemo više vidjeti Muniba na ovoj funkciji nego i mnoge koji veæ sada pretenduju na takvo mjesto. Ipak, imaju oni „svoje“ novinare koji æe „pripremati“ javnost za ovakve stvari koji su spremni da bace“ pijesak u oèi“ bh. javnosti, kao što su to uèinili sa Kodrom.  

 

Vjerojatno je na pomolu još jedan skandal.

 

BHF Press