20. sedmica

12. – 18. 05. 2008. godine

Svako ko je uèestvovao u donošenju odluke o smjeni Kodre i produ¾enju mandata onog debila kojem se dokazuje (a dokazaæe se) kriminal – neæe imati mira.

Kompletna bh. javnost je svjedok da smo vas na vrijeme upozorili da ne radite takve gluposti.

Zato, nemojte se kasnije ¾aliti, išèuðavati i tra¾iti krivce.

Za sve ono što se od danas bude dešavalo, NAJVEÆI KRIVCI SU:

 

Munib Ušanoviæ

Iljo Dominkoviæ

Sulejman Èolakoviæ

Bogdan Èeko

Hamdija Abdiæ

Mensud Bašiæ

Ranko Cvijiæ

Miroslav Æoriæ

Mirsad Ibrišimbegoviæ

Marjan Jeliæ

Zlatan Mijo Jeliæ

®ivko Marjanac

Fikret Mujkiæ

Ivan Periæ

Muhidin Rašèiæ

Slaviša Vujiæ

 

 

BiH do groba

BHF

 

Ostali èlanci