Savez u pat poziciji, Kodro ne odustaje

ImageMeho Kodro, selektor nogometne reprezentacije BiH, dr¾i nogometni Savez u pat poziciji. Iranska fudbalska federacija i agencija koja je posredovala oko dogovaranja utakmice, dramatièno moli bh. Savez da pošalje sve podatke za igraèe i putnike. Zbog viza, ali i drugih formalnosti. U Teheranu, na ¾alost, ne znaju sa kim imaju posla. Ne znaju da je NSBiH jedini Savez kojem ni potpis ne znaèi ništa. Doduše, nije jedini. I Poljaci su stavili potpis, pa to pogazili, jer su ranije pristali igrati utakmicu sa Albancima i nama preko noæi uvalili «korpu».

Juèer na sastanku Predsjedništva ništa nije riješeno. Zato što se nije pojavio selektor. On je naljutio troèlano Predsjedništvo. Posebno je bio ogorèen Iljo Dominkoviæ.

Na ulazu u Sarajevo sam saznao da selektor nema namjeru doæi na sastanak. Trebao mi je javiti da ne putujem od Orašja. Ka¾e, ima obaveze u Španiji. Pa, on je obavezan biti na raspolaganju Savezu. I u ugovoru stoji da je du¾an petnaest dana prije utakmice biti u Sarajevu. Na ovom sastanku trebali smo razgovarati o svim prijateljskim utakmicama, ne samo o Iranu. Na¾alost, selektor ima drugaèiji stav. On i dalje smatra da nije bitan finansijski efekat. Oèito, nema razumjevanja za situaciju u Savezu. Kako æemo riješiti status njegovih suradnika, ako æemo tek tako lako ignorisati finansijski povoljne ponude. I ne idemo u Teheran za «šaku dolara», kako vi pišete. Ponuda je odlièna. Na samoj sjednici Predsjedništva u više navrata smo kontaktirali selektora. On nije promijenio stav, premda se iskreno nadam da æe Kodro shvatiti ozbiljnost situacije. U petak æe Izvršni odbor zauzeti konaèni stav po ovom pitanju – izjavio je za «San» Iljo Dominkoviæ, kojeg smo pola sata «izvlaèili» i na kraju izvukli iz audija njegovog prijatelja, suradnika, sudijskog «bossa» i vozaèa Bla¾a ®ivkoviæa. Tek na gradilištu ispred prostorija Saveza, meðu graðevincima, bagerima, betonskim mještalicama.., Dominkoviæ je pokušao pojasniti novonastalu situaciju. Iako je situacija još zamršenija. Savez se proteklih godina «proslavio» sa raznoraznim biserima i egzibicijama, èesto su puta pojedinci bili de¾urni krivci, ovaj put je i sam selektor svojim potezima dodatno zahukao. Najprije je – tvrde u Savezu- tra¾io da u maju ne igra, potom izrazio ¾elju za dvije utakmice. Kada se pojavio Iran, Kodro se usprotivio odlasku u Teheran. Matièni je Savez optu¾io zbog «gafa» Poljaka. Dakle, u petak je još jedan «dan D» za bh. nogomet.

Tra¾e se treneri
Juèerašnja vijest u našem listu, o moguæem dolasku Sergeja Barbareza, izazvala je brojne – uglavnom pozitivne reakcije – u nogometnim krugovima. Iako se to dr¾i u strogoj tajnosti, dvojica èlanova Izvršnog odbora, imaju «obavezu» da razgovaraju sa Sergejom.

Taèno je da smo raspolo¾eni da vidimo Sergeja u bilo kojem svojstvu. Odluka je na njemu, premda znamo koliko njegovo srce kuca za BiH, te kakav autoritet u¾iva u javnosti. I sadašnji reprezentativci su voljni vidjeti Barbareza u reprezentaciji. Bez obzira kako æe se završiti ovo sa utakmicom u Teheranu, Barbarez nam treba. Uostalom i sam selektor je izrazio ¾elju da ga vidi. Za koji dan æemo se èuti sa Sergejom – otkrio nam je jedan èlan nogometne vlade.

Ko je tjerao iz autobusa
Èini se da je Elvir Boliæ kamen spoticanja. Njegove britke izjave posljednjih dana, sjekle su poput japanske sablje iz Ušanoviæeve kancelarije, po obrazima èelnika Saveza. Javna je tajna da bi veæina iz Saveza na Boliæevom mjestu radije vidjela Barbareza. Saznali smo da je Boliæ izazvao gnjev èelnika Saveza, još na prvoj akciji u Japanu. Navodno su dvojica èlanova Izvršnog odbora, koji su bili u vodstvu puta, ¾eljeli autobusom sa igraèima do stadiona. Sprijeèio ih je Boliæ, koji je prenio stav Struènog štaba, po kojem «u busu» mogu biti samo igraèi». Nikad mu to nisu zaboravili, pa se sada tra¾i najprikladniji naèin da se Boliæ isprovocira i digne ruke od svega.

Kodro: Ja sam svoje rekao!
Meho Kodro, juèer je imao jedan od najte¾ih dana od kada je selektor. Dok se on trudio da spusti loptu na zemlju, pojedinci su tra¾ili zamjenu, «struènjaka» koji bi mogao voditi reprezentaciju, ako selektor ostane pri svom stavu.

– Ja sam svoje rekao. I èlanovima Predsjedništva i tebi isto ka¾em. Ne planiram iæi u Iran. Ako hoæemo u Ligu prvaka, ne mo¾emo raditi amaterski. Jedan od mojih glavnih zahtjeva, a ja ih nisam imao puno, jeste da imam autonomiju. Ne znam kome to sada smeta. Ka¾ete, nekome smeta Boliæ? Kome, zašto?. Sve što Boliæ radi, èini to u dogovoru samnom. Boliæa sam ja izabrao, on je moj saradnik i ima moju podršku. Do petka se kod mene neæe ništa promijeniti. Ne znam šta æe Savez odluèiti. Oni su iznad mene, kako god odluèi Predsjedništvo i Izvršni odbor, ja æu poštovati njihovu odluku. Kakva god bude – izjavio je za «San» iz San Sebastiana Meho Kodro, koji neæe biti na finalu Kupa UEFA – e u Manèesteru, gdje æe igrati naš Saša Papac. Selektora, navodno, niko nije zvao.

san.ba