16. sedmica

14. – 20. april 2008. godine

ImageU ovoj sedmici ponovo bila sudska rasprava o „nestašlucima“ Muniba Ušanoviæa i Miodraga Kureša. Zašto? Pa eto malo se „djeèaci“ igrali financijama, pa se „zanijeli“. Sluèajno? Ma kakvi. Sve je to dio dobrog „tala“.  Ko je u talu? E to bi se trebalo otkriti tokom ovog sudskog procesa. Mada, moramo priznati, Munib se ponaša samouvjereno kao da mu je neko veæ obeæao da neæe biti osuðen. Kao da mu neko èuva „ðale“. Hmmm???

Elem, u toku procesa je navedeno mnogo sluèajeva utaje poreza, isplaæivanja mjeseènih plaæa bez datuma na raèunima, nepostojanja dokaza u isplaæivanju doprinosa itd. A o razno-raznim ugovorima da i ne govorimo. Evo, na primjer, pominje se da je naš savez platio 1.600 KM za  izvoðenja himne na utakmici BiH – Njemaèka??? Toliko novaca bi jednoj od mnogobrojnih socijalno ugro¾enih bosansko-hercegovaèkih porodica bilo dovoljno za godišnje pre¾ivljavanje. A naši „struènjaci“ to sjebu u dvije-tri minute intoniranja himne. A i to je samo jedan od primjera tzv. „ugovora“. Šta je sa platama? Pa eto, da vam napomenemo da je  u januaru 2006. godine plata našeg „napaæenog“ Muniba iznosila 2.695,00 KM. To je bilo prije dvije godine. Koliko li je plata sada?

Znaèi ovo je samo mali dio od onoga što se iznosi u toku sudskog procesa. Normalnom, prije svega poštenom, èovjeku je i ovo DOSTA.

Ipak, nekima haman nije. Pogotovo „junaku“ Munibu. On bi još da sjedi u kancelariji u „slatkom æošetu“. Znamo svi da mu mandat generalnog sekretara istièe u maju ove godine. U svakoj iole normalnoj zemlji bi osobi kojoj se sudi za kriminal i pronevjeru u odredjenoj instituciji, ta ista institucija morala „zamrznuti“ poziciju do okonèanja procesa tj. dok se (ne) utvrdi krivica. Jok vala. Kod nas toga nema. Èak šta više, postoji i bezobrazna opcija po kojoj bi se Munibu mogao povjeriti još jedan mandat!? Šta je? Šta se èudite? Pa ¾ivimo u takvoj zemlji gdje je sve moguæe. Haman je Munib sposoban za plivanje u ovakvim vodama…

Iskreno se nadamo da æe se za ovu poziciju raspisati konkurs u kojem æe se, osim da je dr¾avljanin BiH, navesti osnovni uslovi:

    * univerzitetska diploma iz polja ekonomije ili društvenih nauka

    * poznavanje engleskog jezika (po¾eljno poznavanje još jednog stranog jezika)

    * da osoba nije osuðivana i da se protiv nje ne vodi krivièni postupak

Eh eto. Samo ova 3 uslova su dovoljna da se ZAUVIJEK Munib Ušanoviæ „razdu¾i“ sa ove najodgovornije funkcije u N/F S BiH i da konaèno na ovu poziciju doðe jedna kompetentna osoba. Ipak, interesuje nas ko æe biti u odboru za odabir. Ukoliko se desi da se makar ovlaš povede rasprava o ponovnom izboru Muniba, jasno je da iza svega stoji dobro organizovana interesna grupa. Sigurno je da æe javnost (pogotvo BHF) pratiti ova dešavanja. Zato gospodo – dobro vodite raèuna. Jer upravo vi, na ¾alost, odluèujete o sudbini našeg fudbala/nogometa.

Ostali èlanci