POMOZIMO HARISU

ImageHaris Sadiæ je momak koji je roðen 1991. godine.

®ivi sa roditeljima u Sanskom Mostu.

Èlan BHFanaticos-a.

Velièa i slavi svoju domovinu bodreæi sa tribina reprezentativne selekcije BiH.

Ne dijeli ljude na one koji su iz BiH i one koji su iz dijaspore, ne dijeli ljude po boji ko¾e, pripadnosti nekoj navijaèkoj skupini, po nacionalnosti, itd.

On voli svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu, on ponosno stoji na tribini i bodri svoju zemlju.

On predstavlja buduænost naše zemlje!

Harisu su prije par dana doktori u bihaækoj bolnici konstatovali da ima vodu u pluæima i da ima mnogo limfnih èvorova po tijelu. Le¾ao je u Bihaæu na odjelu za pluæne bolesti, meðutim pravu dijagnozu nisu mogli postaviti jer nisu imali odgovarajuæu tehnologiju, tako da su mu u Banjaluci radili CT, rentgen i ultrazvuk, te je upuæen dalje hematologu na istra¾ivanje i trenutno je hospitaliziran u Sarajevu.

Nalazi mu nisu baš najbolji. Kako smo saznali od roditelja, Haris ima tumor na lijevoj strani grudnog koša koji se nalazi na jako nezgodnom mjestu i poèinje da se širi. Ima vodu u pluæima i limfne èvorove. Mišljenje doktora je da se radi o ozbiljnoj bolesti, ali da se treba uzdati u Boga i medicinu i da postoji šansa da se naš Haris izlijeèi.

®elimo istaæi da je porodica našeg Harisa u dosta teškoj materijalnoj situaciji. Samo majka je zaposlena, a troškovi su se veæ sad nagomilali, uzimajuæi u obzir boravak u bihaækoj bolnici, preglede koji su raðeni u privatnoj klinici itd. U narednom periodu æe biti potrebno intenzivno lijeèenje, veoma skupi lijekovi, a mo¾da èak i odlazak u neku od evropskih klinika. Za sve ovo potrebna su velika materijalna sredstva. Upravo radi toga:

Pozivamo sve ljude dobre volje da, u skladu sa svojim financijskim moguænostima, poka¾u solidarnost i doniraju novèana sredstva!

Uplate se mogu izvršiti na sljedeæe raèune:

Uplate iz Bosne i Hercegovine u KM:

ABS BANKA: 19904400010071 sifra 32945

Uplate iz inostranstva u €:

ABS BANKA DD SARAJEVO
MAHALA 2, 79260 SANSKI MOST
SWIFT CODE: ABSBBA22
IBAN : BA391990440001000071
506116000101-32945 /ACC.EUR/

SADIÆ HARIS
KARIÆA SOKAK 56
SANSKI MOST, BiH

HARI, NEMA PREDAJE!!!