9. sedmica

Ponedjeljak 25. februar 2008. godine

ImageEhhhh… Neka su vala i naši vajni politièari makar nešto usvojili. Doduše, još uvijek je puno rupa (šta drugo oèekivati od njih, jel' de?).

Dom naroda usvojio Prijedlog zakona o sportu u BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas u Sarajevu Prijedlog zakona o sportu u BiH u istom tekstu kako ga je ranije usvojio Predstavnièki dom dr¾avnog parlamenta.

Ovim zakonom se, izmeðu ostalog, formira Vijeæe za sport BiH kao najviše savjetodavno tijelo Ministarstva civilnih poslova BiH koje se brine za razvoj i kvalitet sporta na nivou BiH.

Takoðer, formira se i agencija za antidoping kontrolu koja je neophodna za uèešæe bh. sportista na meðunarodnim sportskim takmièenjima.

Sreæom nije puno trebalo da se dogovore… Nekih 15-ak godina. Pa šta je to pobogu ljudi?!? No dobro, da ne bude sad mi samo kritikujemo, ne valja nam ništa, mi galamd¾ije…

Nadamo se da æe ovaj Zakon profunkcionisati i na djelu. Da æe se formirati sva ta silna tijela i da æe ona raditi ono za što i treba da postoje: razvoj sporta u BiH. Pazite kako to dobro zvuèi. Hajde sad, ponovimo svi još jednom na glas: RAZVOJ SPORTA U BiH… Uhhhh, kako je dobro… Da svršiš od miline… Nadamo se da æe ova silna tijela/komisije obaviti dobar posao jer kad se pogleda trenutno s(r)(t)anje u bh. sportu – da se zakljuèiti da æe posla biti i previše.

Takoðer, nadamo se da oni koji budu imenovani u svakojaka radna tijela/komisije/agencije neæe samo biti izabrani samo zato što su politièki podobni (mada nam najviše "miriše" na još jedan "nacionalni kljuè") i da neæe biti izabrani samo da UBIRU DNEVNICE – kao i obièno.

Na koji naèin NSBiH izdaje licence zastupnicima igraèa?!

07:45 ujutro. Iritirajuæi zvuk pijaène budilice kineske proizvodnje oznaèava da je vrijeme za ustajanje. Mladi N.N. (29) iskaèe iz kreveta, hvata daljinski i na teletekstu FTV ukucava stranicu — (jel' ono 427 rezultatiJ?) . Oèima tra¾i rezultat finalne utakmice peruanskog kupa u boèanju koja mu je još preostala za sjajan dobitak na kladionici. Kec – "èist k'o suza". Gleda u svoj listiæ i provjerava. Ma KEC. Euforija. Ekstaza….Trèi N.N niz stepenice, ulijeæe u kuhinju gdje mati kuha grah za ruèak i ka¾e:

„Mama, dobio sam 2.500KM! Konaèno æu moæi ostvariti svoj san: postajem posrednik!“

Mati ka¾e : „Pogrebnik???“ , a on ponovi: „Ma neeeee mama, POSREDNIK. Licencirani posrednik u transferima igraèa. Menad¾er mama!"

A mati vrlo hladno odgovara:  "I ti…?"

Image„Vijest“ je juèer javila:

„ Nakon kratkog istra¾ivanja ustanovili smo da u BiH ima najviše licenciranih menad¾era u svijetu po broju stanovnika."

U prvi mah izgleda neobièno i zbunjujuæe, rekli bismo. Ipak kad se stvari malo izanaliziraju mnogo toga postaje jasnije. „Vijest“ dalje ka¾e:

Nogometni menad¾er ili slu¾beno licencirani posrednik u transferima igraèa, danas mo¾e postati svako. Iako, se FIFA-ina licenca ne izdaje kao potvrda o dr¾avljanstvu, ali nije je ni tako teško dobiti.

Nacionalnom savezu potrebno je samo predati molbu, biografiju, dokaz o neka¾njavanju, uplatiti odreðeni novèani iznos (2.500 KM) za troškove pismenog ispita na kojem je potrebno pokazati zavidno znanje pravila nogometne igre te graðanskog prava i zakonskih obaveza.

– Prije èetiri godine FIFA je donijela odluku za sve Saveze vezanu za zastupnike igraèa, odnosno menad¾ere. FIFA je odluèila da se licence daju nakon uspješno okonèanog polaganja ispita, i to dva puta godišnje. Ispiti se odr¾avaju istog dana u svim Savezima pod okriljem svjetske nogometne organizacije. Svaki ispit ima 20 pitanja, od kojih 15 dostavlja FIFA, a ostalih pet odreðuje nacionalni savez. Za prolazak kandidata na ispitu, potrebno je da odgovori na 67 posto pitanja, a svaki taèan odgovor nosi od jednog do tri poena. Tako da bi potencijalni menad¾er trebao osvojiti 27 poena. Ono što je vrlo znakovito jeste da u Bosni i Hercegovini ima toliko zainteresiranih koji ¾ele da pola¾u kako bi pokušali dobiti licencu NSBiH. Kod nas je definitivno inflacija nogometnih menad¾era, pa se èak dupliraju oko nekih igraèa, tako da dva ili tri, pa i više menad¾era zastupaju jednog igraèa. Meni zaista nije jasno da je prolaznost na našim ispitima tako visoka, iako sam jedan od èlanova komisije – ka¾e predsjednik Nogometnog saveza BiH, Iljo Dominkoviæ.“

Meðutim kad se uzmu u obzir rezultati naših klubova i spektakularni transferi u svjetski poznate i renomirane klubove mo¾emo samo zahvaliti našim menad¾erèiæima u svemu. Ljudi se stvarno trude. Ula¾u svo svoje umijeæe, talent i poznanstva kako bi se potencijalni igraèi prebacili u svjetske lige i napredovali u svojim karijerama.

U rijetkim trenucima, dese se i neke lošije stvari… Kao npr. iznuðivanje para za nastupe u dr¾avnim selekcijama, transferi u zemlje koje veæina ljudi teško nalazi i na Google Earth-u… Ipak, radi se o rijetkim situacijama, inaèe je sve bajno, sjajno, krasno…

A mi ka¾emo STRAŠNO…. Baš strašno…

 

Utorak 26. februar 2008. godine

Kako stvari stoje, Barba je svoje u bh.dresu odigrao. Oglas ka¾e: tra¾i se novi voða. A logika vas navodi da pomislite na jedno ime: Emir Spahiæ.

– Zašto?

– Zašto ne?

ImageEmir se, pod br.1 pokazao kao dobar igraè, usuðujemo se reæi jako dobar. No, nije dovoljno biti dobar igraè da se postane voða, treba se prije svega biti ÈOVJEK! A Emir to jeste. Pokazao je to u najte¾im trenucima za bh.repku.  Kada je trebalo da se „ušuti“, „pokaje“ i „prikloni“ ONIMA (neæemo ih spominjati, svi ih veæ znamo, i njih i pjesme u kojima su „opjevani“) Emir je zajedno sa još par kolega rekao : STOP! Ne STOP reprezentaciji, nastupima za jednu jedinu, nego STOP sranju! STOP tlaèenju, poni¾avanju, degradiranju imena i obraza Bosne i Hercegovine. STOP jebavanju mozga ljudima koji ¾ive za uspjeh naše repke. Svo vrijeme „bojkota“ jasno i glasno je poruèivao : „Ne vraæamo se dok se stvari ne promijene!“ I zajedno sa ostalim potpisnicima odr¾ao je obeæanje. Tek kada se veæi dio kancerogenog tijela odstranio iz saveza, Emir i ekipa su nam se vratili.

Onda u novinama proèitate:

Dakle, da li je pismo bilo greška?

– Pismo nije bilo greška. Vidite, neke stvari su se promijenile. Dakle, nešto se postiglo, ali neæe iæi brzo preko noæi. Ima još stvari koje treba srediti. Novom selektoru i njegovom struènom štabu, kao i nama treba podrška pri¾eljkuje Spahiæ.

Potpisnici pisma, Vas sedam, osam izgubili ste po desetak utakmica u selekciji; ¾alite li zbog toga?

Iako nas nije bilo u reprezentaciji, mi smo bili uz reprezentaciju. Navijali smo sa tribina. Kada nismo bili na nekoj utakmici, sms porukama smo jedan drugom javljali. Mo¾da je nekom od nas bio hendikep što smo pauzirali, ali isplatilo se. Niko od nas nije imao liène interese, osim zajednièkog cilja da doðe do promjena.

Šta Vam je najviše smetalo proteklih mjeseci kada niste igrali. Bilo je i nekih optu¾bi na Vaš raèun od strane onih koji su vodili reprezentaciju?

Najte¾e nas je pogodila optu¾ba da smo namjerno gubili. Neki su išli èak dotle da nas optu¾e kako smo prodali utakmicu Maðarima i zato dobili na poklon d¾ipove iz Hercegovine. Takvu gnusnu la¾ mogao je smisliti samo neki bolesni um.

Ko Vas je optu¾io i koje sve igraèe?

Optu¾ivali su nas oni, kojih sada, fala Bogu, nema oko reprezentacije. Udarali su po meni, Barbarezu, Papcu… Prevarili su se, jer narod vjeruje nama, a njima su okrenuli leða i javnost, novinari, navijaèi

Emire, oni koji treba da znaju ko si i šta si, no sikiriki, cooliraj… A za one koji ne znaju… reæi æemo im samo : „Oni ti ga puše Emireeeeee…"

 

Sapunica u Savezu (ko' zna koja epizoda po redu)

ImageImenovanje Barbariæa koordinatorom fudbalske A i U-21 reprezentacije BiH, funkcije koja mu je ponuðena prije nekih mjesec i pol dana, još uvijek je pod velikim znakom pitanja.

"Ništa novo ne znam o tome. Nije bilo nikakvih razgovora od tada”, kazao je Barbariæ za Dnevni list. Ukratko, u telefonskom razgovoru ponuðeno mu je jedno, a na licu mjesta, nešto posve drugo.

Puno je toga što u Fudbalskom savezu nije poslo¾eno kako treba, pa takva situacije ne treba èuditi.

“Da se razumijemo. Biranje trenera po nacionalnom kljuèu je degradacija fudbala i sporta, ali takva je i èitava dr¾ava. Ispadne da struènost ide tek poslije nacije. I kada se pozicije raspodijele po nacionalnosti, ne vidim kompetentne ljude koji mogu izabrati pravo rješenje”, ka¾e Barbariæ.

Po njemu, jedan od velikih problema je nepostojanje prave hijerarhijske strukture.

“Ne zna se ko donosi koju odluku. A najveæi je problem to što niko u Savezu nema èistu viziju što treba raditi”, Barbariæ smatra da u Fudbalskom savezu nema dovoljno ljudi koji se takoreæi razumiju u fudbal i sport.

“Ako pogledate sastav ljudi koji sjedi u tijelima Fudbalskog saveza…malo je tu onih koji se razumiju u fudbal. Ali, ako bi se oni bazirali na dvije temeljne stvari, a to su financije i infrastruktura, onda bi mogli prièati o napretku”.

Unatoè tome, Barbariæ smatra da se ne mo¾e raditi ako se ne postave visoki ciljevi.

“Bez toga nema smisla raditi. Ciljevi moraju biti visoki. 'A' reprezentaciji mora se postaviti imperativ odlaska na Svjetsko prvenstvo, ali treba biti zadovoljan i ako dugo ostanemo u igri. To bi za nas s obzirom na stanje u fudbalu, bio uspjeh”, kazao je Barbariæ.

Pametan èovjek. Konta sve. Šta više da dodamo… Ma samo još jednom proèitajte sve i recite : AMIN il'ti AMEN...

 

Srijeda 27. februar 2008. godine

ImageOpet se kurèi Dominkoviæ… Oèito je da nakon smrti Jeliæa, Ilija pokušava da se nametne kao autoritet i faca u Svazeu… Doduše. Mi bi to mo¾da i priznali da je makar uspio smijeniti, otjerati, izopæiti makar jednog kriminalca u sadašnjoj postavi u Savezu (ima njih više, ali eto da je makar jednog sjebo bilo bi dobro)… Jok vala… On svoju "disciplinu" mjeri na taj naèin što se svesrdno bori da Boliæ ne dobije ugovor.

Boliæ: ®elim ugovor, Dominkoviæ: Nema ugovora

Iako je Boliæ probitno rekao da ga novac ne zanima, kasnije je izrazio ¾elju da ima ugovor tek toliko da zna kako je i na papiru Kodrin saradnik. Meðutim, iz Nogometnog Saveza nisu zainteresirani da Boliæu ponude ugovor, a nekadašnji golgeter reprezentacije je zbog toga, najbla¾e reèeno, frustriran. Da li su u pitanju prve nesuglasice izmeðu struènog štaba reprezentacije i rukovedstva Nogometnog Saveza?!

Naime, Predsjedik Nogometnog Saveza Iljo Dominkoviæ nam je u telefonskom razgovoru kazao da Boliæ do daljnjeg neæe potpisivati nikakav ugovor i da je bivši napadaè reprezentacije upoznat sa razlozima.

-Boliæ neæe potpisati ugovor, on to i zna, tako smo se dogovorili. Ovo nije samo moja odluka, veæ su se s tim slo¾ili i gospoda Èolakoviæ i Èeko. Boliæ je upoznat s tim i on kao i selektor Kodro su se slo¾ili da Elvir neæe imati profesionalni ugovor – kazao je Dominkoviæ.

Elem, prema statutu Nogometnog saveza, pomoænici selektora nemaju profesionalne ugovore. Dominkoviæ tvrdi da je Boliæ prvobitno prihvatio da obavlja posao saradnika u struènom štabu bez ugovora. Boliæ smatra da je dosta stvari koje su nejasne.

– Pa, nema u statutu, nema u ovome, nema u onome, treba da se ide na Izvršni odbor… To su neka od obrazlo¾enja èelnika Saveza. Ne ¾elim zaista nikakvu platu, ali ¾elim ugovor da sam tu… Ja radim, a ustvari… ono… – ostao je nedoreèen Elvir Boliæ, prvi saradnik Mehe Kodre.

Da li je potrebno napominjati da u istom statutu stoji i da æe svi koji budu obavljali poslove u Savezu taj posao raditi savjesno i pošteno… A kod nas ne proðe niti jedan jebeni dan da se novine i javnost ne "tresu" od skandala upravo iz Saveza… I šta si Iljo poduzeo da "ispoštuješ" Statut??? Jedno VELIKO NIŠTA???  Èak štaviše, krijete i pokrivate jedan drugoga tako da u tom "vrzinom kolu" niko nikog neæe smijeniti, nagaziti, sjebati, potkazati, izdati, a što dovodi do èinjence da niko od vas nije èist i da jedan drugom èuvate "ðale"… E, a kada treba Boli ugovor onda se hvatate VAŠEG Statuta… Pa zar se ne mo¾e napraviti interni ugovor sa Bolom? To valjda ima smisla. Doduše, poznato je da u Savezu nema edukovanog Sekretara ili pravnika koji bi ukazali na takvu moguænost. Elem, u tom internom ugovoru bi se navelo da Bola radi volonterski bez nadoknade (ne bojte se "miševi" ne tra¾i on pare) i koji bi mu makar na "papiru" bio dokaz da radi volonterski za bh. repku… cccc…

SRAM DA VAS BUDE!!! Ma vama treba ukinti: platu, topli obrok, dnevnice, prevoz i sve moguæe prihode, pa da vidimo ko bi od vas HIJENA ostao da radi kao Bola volonterski!

 

Èetvrtak 28. februar 2008. godine

'ðe je looova, frajeru, 'ðe je lova?

Ponovo pristi¾u vijesti koje više nikoga ne mogu iznenaditi : U Savezu je na pomolu novi skandal. Opet fali love.

Transfer Vladana Grujiæa iz Borca u Keln 2004. godine, prema navodima Tu¾ilaštva, iznosio je 110.000 eura. I tu ništa nije sporno osim jedne èinjenice, na èiji ¾iro raèun su legla novèana sredstva.

ImageIzvor blizak Tu¾ilaštvu za "Fokus" je dodao da se pod lupom nalazi i Fudbalski savez BiH, a prema nezvaniènim informacijama vrlo lako je moguæe da je novac za Grujiæa u Banju Luku stigao ni manje ni više nego iz Sarajeva!

– Taèno je da je Keln 11. februara 2004. godine uplatio na raèun N/FS BiH iznos od 110.000 eura, ali isto tako po nalogu Borca taj novac prebaèen je na nekoliko raèuna u Banjoj Luci – kazao je Miodrag Kureš za "Fokus".

I gle èuda. Pored veæ poznate i oèekivane lokacije malverzacije (Savez) pominje se jedno ime koje nam zvuèi poznato. Miodrag Kureš. Ma gdje smo to ime veæ èuli? Kureš… Miodrag… hmmmm… da nije…? Ma jaaaaa, ba. To je onaj što je… ma, zar nije veæ prevaljao milione preko svojih i sliènih „nepoznatih“ raèuna… ?

Samo, jedna stvar nam ovdje nije jasna. Pa 110. 000 KM je siæa za Kureša. Èudi me da se on bavi siæom… Sigurno mu je falilo za malo gibire, za kikirikija, košpica… Ili vazelina, da bi mu bilo lakše u zatvorskim danima…< /p>

E moj Kur(è)ešu… Lopino matora… Svi su izgledi da æe tebi g.din Tu¾ilac dohakati i neæe ti pomoæi ni "nacionalni kljuè", jer ima "kandidata" iz ostalih nacionalnih tabora sa kojima æeš, ako Bog da, kravatu i odijelo zamijeniti štraftastom uniformom sa višeznamenkastim brojem preko grudi...

 

Petak 29. februar 2008. godine

Sti¾e li nam ipak Barba?

ImageTaman kad se nacija polako poèela miriti sa èinjenicom da od povratka Barbareza i Salihamid¾iæa nema ništa Barba se odluèio da opet malo „zaljulja“ pa je za NTV Hayat izjavio:

Ozbiljno razmišljam o povratku u reprezentaciju

Sergej Barbarez dobro ''nosi'' svoje godine; sa 37 igra kao da mu je barem deset manje. Legendarni golgeter, bivši kapiten reprezentacije BiH predvodi svoj Bayer iz Leverkusena u borbi za plasman u Ligu prvaka.

Ipak, Sergej nije potpuno zadovoljan, a razlog je – nogometna reprezentacija BiH. U velikim je nedoumicama ''Sergej nacionale'': odabrati povratak u dr¾avni tim ili ne, pitanje je sad. Ekskluzivno za TV Hayat, za emisiju "Vikend jutro", Barbarez je govorio o sebi, Bayeru, o sastanku sa selektorom Mehom Kodrom i njegovim prvim saradnikom Elvirom Boliæem, o mo¾ebitnom povratku pod zastavu BiH.

"Dirnuli su me, zaista jesu… Kodro i Boliæ su došli da mole jednog 37-godišnjaka da se vrati u reprezentaciju. Sada ozbiljno razmišljam da li da se vratim ili ne. Zaigrali su na opasnu kartu, a to je patriotizam. A, kod mene je to najosjetljivije, onaj ko hoæe da me dobije, neka zaigra na patriotizam i to je to'' kazao je, izmeðu ostalog, Barbarez u razgovoru sa "Vikend jutro" koji æe biti emitovan u subotu.

Neko æe reæi: „Star je Barba, svaka mu èast ali njegovo vrijeme je prošlo…“. Drugi æe opet reæi: „To Barba, bez tebe nema ništa“. Mi bi rekli: „Daj Bo¾e, ali…“ puno toga je „na stolu“. Nacija ¾eli povratak kralja. Reprezentacija treba voðu. Svi mi trebamo uspjeh i pobjede i vjerujemo da nas samo Barba mo¾e odvesti do toga!  Ipak, strah nas je jer u glavi imamo onaj najgori scenarij koji æe, uzimajuæi u obzir našu „sreæu“ u velikim tekmama, visiti sve do Septembra nad našim glavama: A šta ako zijanimo od Španije… i Turske…? Veoma lako bi se naša javnost i mediji mogli okrenuti protiv Barbe sa prièama tipa „Znalo se da je star…“, „Trebalo je pru¾iti priliku mlaðima, uigrati reprezentaciju za iduæe kvalifikacije…“… time bi trajno narušili povjerenje i ugled koji Barba ima u našoj zemlji…

No, prebaciæemo se na „opimistic mode" i nadati se da æe sve krenuti onim manje vjerovatnim putem te da æemo po novinama u septembru èitati naslove tipa :“ Barba i momci bacili „furiju“ na koljena!“ … i recimo: „BiH slavi – Turska u šoku“…. i opet svi: AMIIIIIIN… AMEEEEN….

 
Isti dan sti¾e još jedna informacija vezana za Salihamid¾iæa gdje je on za jedne bh.novine navodno izjavio : „Ja svoje odluke ne mijenjam: ne vraæam se u selekciju BiH!“

Eto ga, jedno poglavlje bi, po svemu sudeæi trebalo biti završeno. Šteta je samo što je Braco otišao u jednom „nezgodonom“ terminu. Vjerujemo da æe se svi slo¾iti da je, iako èesto uziman na „pik“ od strane odreðenih navijaèa i dijela javnosti, ipak zaslu¾io dostojanstven oproštaj od repke…Ko zna.  Mo¾da se naš Savez nekada sjeti organizovti nešto slièno u nekoj od narednih utakmica…Uzimajuæi u obzir inteligenciju našeg Saveza, nadajmo se da to neæe biti na nekoj tekmi u Iranu, Koreji, Karatu, Gruziji, Mozambiku…

Iako smo veæ vjerovatno to rekli mnogo, mnogo puta, ponoviæemo: Braco, BHF ti se svim srcem zahvaljuje na svemu što si uradio za našu reprezentaciju. Veliko hvala…. !

 

Subota 1. mart 2008. godine

DAN NEZAVISNOSTI !!!

ImageNeæemo o politici, ali moramo o politièarima i njihovom involviranju u sport. Znaèi, danas Dodik sere opet kako on ne priznaje 1. mart kao praznik i izvaljuje èetnièke fraze… bla, bla, bla… truæ, truæ, truæ… Ali u isto vrijeme taj isti Dodik je namjestio funkciju Branimiru Tuliæu – Tuljanu da bude selektor mlade reprezentacije, pazite sada, Bosne i Hercegovine tj. one iste dr¾ave koja je nakon proglašenja nezavisnosti priznata svugdje u svijetu i nakon èega je i naša fudbalska repka osnovana i prihvaæena svugdje u svijetu. Da nije ovog datuma Tuljan nikada nigdje ne bi bio trener osim mo¾da u seoskom klubu iz Laktaša. Po ovoj logici Tuljan i njegov "gazda" imaju dosta motiva da slave 1. mart, jel' tako?

 

Nedjelja 2. mart 2008. godine

ImageU nekoj zemlji Zapadne Evrope (neæemo taèno reæi gdje radi anonimnog izvora koji moramo štititi – op.aut.) ponovo se aktivirao kladionièar tzv. struènjak za bh.
fudbalsku ligu… Ka¾e da se dosta istrošio tokom ove zimske pauze pa da je jedva èekao da konaèno zapoène prvenstvo. Anonimni izvor tvrdi da je kladionièar odigrao ponaosob (znaèi singlice) svaki susret i stavio keca (po 1500 € na svaki susret) plus kompletnu ligu stavio keèeve i sve odigrao na ulog od 500 €…

Nama ostaje samo da mu zavidimo na ovakoj hrabrosti u prognozama. Njegov "vidovnjaèki" talenat bi mogao mo¾da popraviti financijsko stanje nas u BiH, samo što se iz nekih "nerazumljivih" razloga naša liga ne mo¾e u bh. kladionici igrati više od jednog susreta??? Što li? Valjda da se ne pokvari "èar igre"??? Šta vi mislite???

 

Ostali èlanci