Boliæ: ®elim ugovor, Dominkoviæ: Nema ugovora

ImageElvir Boliæ prvi saradnik selektora naše nogometne reprezentacije Mehe Kodre, neæe potpisati ugovor sa Savezom.

Iako je Boliæ probitno rekao da ga novac ne zanima, kasnije je izrazio ¾elju da ima ugovor tek toliko da zna kako je i na papiru Kodrin saradnik. Meðutim, iz Nogometnog Saveza nisu zainteresirani da Boliæu ponude ugovor, a nekadašnji golgeter reprezentacije je zbog toga, najbla¾e reèeno, frustriran. Da li su u pitanju prve nesuglasice izmeðu struènog štaba reprezentacije i rukovedstva Nogometnog Saveza?!

Naime, Predsjedik Nogometnog Saveza Iljo Dominkoviæ nam je u telefonskom razgovoru kazao da Boliæ do daljnjeg neæe potpisivati nikakav ugovor i da je bivši napadaè reprezentacije upoznat sa razlozima.

– Boliæ neæe potpisati ugovor, on to i zna, tako smo se dogovorili. Ovo nije samo moja odluka, veæ su se s tim slo¾ili i gospoda Èolakoviæ i Èeko. Boliæ je upoznat s tim i on kao i selektor Kodro su se slo¾ili da Elvir neæe imati profesionalni ugovor – kazao je Dominkoviæ.

Elem, prema statutu Nogometnog saveza, pomoænici selektora nemaju profesionalne ugovore. Dominkoviæ tvrdi da je Boliæ prvobitno prihvatio da obavlja posao saradnika u struènom štabu bez ugovora. Boliæ smatra da je dosta stvari koje su nejasne.

– Nisu neke stvari jasne, zato što je tako opæenito u Savezu. Obavio sam razgovor… Nije puno stvari riješeno. Prvo mislim da Meho (selektor Kodro op.aut.) potpisati ugovor, ali mislim da tu neæe biti problema, i da æe ga uskoro potpisati. Što se tièe mene i ostalih saradnika, ima tu nekih problema koji bi se trebali riješiti – kazao je Boliæ

Trenutno su Meho Kodro i Elvir Boliæ u obilasku reprezentativaca po Njemaèkoj. Selektorov asistent je svjestan zbog èega neæe staviti paraf na ugovor.

– Pa, nema u statutu, nema u ovome, nema u onome, treba da se ide na Izvršni odbor… To su neka od obrazlo¾enja èelnika Saveza. Ne ¾elim zaista nikakvu platu, ali ¾elim ugovor da sam tu… Ja radim, a ustvari… ono… – ostao je nedoreèen Elvir Boliæ, prvi saradnik Mehe Kodre.

– Elvir Boliæ je potpuno isto što i ostali pomoænici Mehe Kodre. Selektor je imao zahtjev u prvom razgovoru, ali i u svojoj aplikaciji da mu se dozvoli da izabere èetvoricu pomoænika, bez obrazlaganjašta koji pomoænik radi – kazao je generalni sekretar Nogometnog Saveza Munib Ušanoviæ.

On smatra da æe selektor potpisati ugovor prvom prilikom kada doðe u Sarajevo.

– Mi smo na na jednoj od prošlih sjednica Predsjedništva NSBiH utanaèili sve detalje tog ugovora i potpisujemo ga po Statutu. Mi smo veæ parafirali ugovor, poslali ga e-mailom Kodri, odnosno njegovom menad¾eru, a to je njegov brat, mi svi znamo i nema tu šta da se krije. On je, prema svemu sudeæi, 99 posto èist. Mislim da æe Kodro kada doðe u Sarajevo i zvanièno potpisati ugovor na posebno uprilièenoj ceremoniji – Ušanoviæeve su rijeèi.

Pored Elvira Boliæa, nepoznanica je i status dvojice trenera Borèeta Sredojeviæa i Sedina Tanoviæa, kao i to ko æe biti pet èlan struènog štaba reprezentacije. Upitnik stoji i iznad imena Ivice Barbariæa koji bi trebao biti koordinator A i mlade reprezentacije. Barbariæ je u nekim medijskim istupima izrazio svoje nezadovoljstvo zbog toga što æe biti administrativac, a ne neko ko æe raditi u struci.

– Što se tièe njega (Barbariæa op.aut.), on je nominiran, ali nije izabran, nije još donesena odluka, dakle nije izabran za koordinatora za A i U-21 selekciju, s obzirom na to da je mjesto direktora ukinuto. Sa Barbariæem sam obavio jedan korektan razgovor, dao sam mu opis posla. To je ustvari ono što ima Josip Katalinski sa reprezentacijama U-15 i U-17 i Denijal Piriæ sa U-19 selekcijom. To bi trebao biti Barbariæ! Dakle, isti kontingent poslova koji su vezani za taj dio, administrativni, jer se radi o èlanu administracije, znaèi on je dio generalnog sekretarijata, dakle zaposlen radnik – kazao je Ušanoviæ.

sportin