Lotar Mateus kandidat za selektora


 

ImageLotar Mateus, legenda njemaèkog i svjetskog fudbala, jedan je od kandidata za selektora fudbalske "A" reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Ovu informaciju potvrdio je Iljo Dominkoviæ, predsjednik N/FS BiH, nakon juèerašnje sjednice Predsjedništva bh. kuæe fudbala odr¾ane u Zenici, kojoj su prisustvovali Sulejman Èolakoviæ i Bogdan Èeko.

 

 

"Odr¾ali smo radni sastanak u cilju bolje i uspješnije organizacije i provoðenja sjednice Izvršnog odbora koja je zakazana za petak (28. decembar). S obzirom da su sva tri èlana Predsjedništva imala moguænost da kontaktiraju sa potencijalnim kandidatima, sastali smo se kako bismo utvrdili šta smo do sada uradili. Moram istaæi da je u opticaju dvadesetak imena, a meðu njima je i Mateus, kao i Faruk Had¾ibegiæ, iako je on u subotu preuzeo francuski Di¾on", rekao je Dominkoviæ, dodavši da se na široj listi i Mehmed Ba¾dareviæ, Meho Kodro, Zlatko Kranjèar, Jir¾i Plišek, Vlatko Glavaš, Dragoslav Stepanoviæ…

Èlanovi Predsjedništva novi sastanak odr¾aæe neposredno prije sjednice naše "fudbalske vlade".

"Tada æemo reducirati listu i pred èlanove Izvršnog odbora izaæi sa imenima najozbiljnijih kandidata od kojih bi jedan trebao biti imenovan za nasljednika Fuada Muzuroviæa. Ne mogu taèno reæi koliko æe imena biti predlo¾eno Izvršnom odboru, jer je do èetvrtka naveèe rok za korespodenciju sa kandidatima. Najbolje bi bilo kada bi Odboru predlo¾ili što kraæu listu, kako bi bez mnogo problema mogli odluèiti ko æe voditi naš nacionalni tim", naglasio je Dominkoviæ. 

Iako su kod èlanova Predsjedništva postojala razmišljanja da ne treba ¾uriti sa izborom selektora, Dominkoviæ je potvrdio da bi ime Muzuroviæevog nasljednika trebalo biti poznati do 8. januara, kada æe se u Barseloni odr¾ati sastanak predstavnika reprezentacija na kojem æe se utvrditi raspored utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2010. godine.

"Bilo bi jako dobro i korisno da do 8. janauara imenujemo selektora upravo zbog rasporeda. Na selektoru æe biti odgovornost za jesenske rezaltate i bilo bi najpoštenije kada bi mogao i iznijeti svoj plan igranja kvalifikacionih utakmica", istakao je Dominkoviæ.

"Nemamo skrivene namjere"

"BHFANATICOS-i" u juèerašnjem saopštenju "optu¾ili" su Dominkoviæa da zajedno sa bivšim direktorom Ahmedom Pašaliæem pokušava na mjesto selektora anga¾ovati Zlatka Kranjèara.

"Za selektora ¾elimo najjaèe ime koje æe biti autoritet prema igraèima i koji æe poboljšati klimu u reprezentaciju", decidan je Dominkoviæ, odbacivši sve optu¾"Fanatikosa":

"Nemam nikakvih skrivenih namjera i nije istina da nešto radim u saradnji sa Pašaliæem. Sve što radim, radim za dobrobit BiH. To je moja zemlja i niko mi je ne mo¾e oduzeti.

nezavisne