Mr. Porko stupido

ImageMr. „Porko stupido“ je drevni Portugalski izraz koji u u potpunosti objašnjava psiho-fizièko stanje Muniba Ušanoviæa koje je samo potvrdio jutrošnjim gostovanjem u emisiji NTV Hayat.

On je nekim èudom došao na funkciju u N/F Savez BiH. Mi javno pitamo po kojim i kakvim kriterijima? Koliko je poznato nije fakultetski obrazovan, ne zna niti jedan strani jezik, a èak i maternji frlja i oèito treba pomoæ logopeda, mada neki tvrde da je on pravi prototip „mušterije“ za Sokolac.

Pazite samo šta je takva osoba izvalila u jutrošnjem gostovanju na NTV Hayat. Upitan je da komentariše utaju poreza N/F Saveza BiH koji ne iznosi hiljadu ili stotinu hiljada konvertibilnih maraka, nego 1,5 MILIONA KM. Nièim izazvan i hladan ko' špricer izvaljuje nešto kao: „…zbog komplikovaniosti ZAKONA nismo znali da li da uplaèujemo na Federalni ili Dr¾avni bud¾et…“. JAO SRANJA. Pa nikome od nas nije komplikovan zakon i svi do jednog znamo gdje i kada da nešto uplatimo, samo "struènjaci" iz Saveza (ne treba ni napominjati da su debelo plaèeni) se prave nevješti.

Èak su iz Saveza nagovjestili da æe se obratiti Lajèaku, i dr¾avnim i kantonalnim institucijama pa da se izvrši „reprogramiranje“ duga na 36 mjeseci. U normalnim zemljama bi za dug od jednog pfeninga Munib Ušanoviæ i odgovorne osobe iz Saveza bi iste stotinke dobile "nogu" sa posla  da bi se zaštitio dignitet ustanove. A kod nas. Jok vala. Još ga puštaju da sere po TV emisijama.

Poruèujemo lopovima da neæe samo oni pisati Lajèaku i ratznim institucijama. Sada æemo se i mi, BHFanaticos-i, u ime  ponosa graðana Bosne i Hercegovine obtratiti svima njima i to otvorenim pismom, tako da èitava nacija bude upoznata sa onim šta imamo kazati.

Kako naše dr¾ave nije sramota? Nama i našim roditeljima, penzionerima, studentima, invalidima, šaljete razne inspekcije da izvrše „haraè“ pa da nakon svih dugova i kredita uplatimo i novac, koji u veæini sluæaja nemamo u datim momentima. Ti dugovi radnièke klase su mizerni i obièno su nekoliko stotina maraka, ali na ovaj naèin se namiruju novci vladine birokracije. U isto vrijeme ahbabi i partijske kolege koji sjede u Savezu "lagano" utaje milionske iznose (nisu oni jedni takvih sigurno još ima).

Ipak, naša vlast ima vremena da reaguje. Ukoliko se to ne desi mi æemo tra¾iti od vlade da reprogramira dugove za sve ove napaæene dr¾avljane BiH u protivnom æemo ih sve pozvati da se povedu za primjerom  iz Fudbalskog/Nogometnog Saveza BiH.

 

DANAS U SAVEZU SUTRA U KAVEZU!!!