Karačić: Igrači i treneri odoše, nama ostaju problemi

Za ove kvalifikacije osigurali smo najbolje uvjete, ka¾e Karaèiæ

Image 

Na šta li æe se svesti rad Rukometnog saveza BiH do narednih utakmica naše reprezentacije u martu iduæe godine, pitanje je koje je odmah nakon kiksa protiv Makedonije u Skenderiji i srozavanja šansi za plasman na Evropsko prvenstvo 2012. na minimum postavio generalni sekretar Saveza Smajo Karaèiæ.

Finansijska situacija

Nije ga postavio direktno, ali je o tome, sasvim razumljivo, promptno morao poèeti razmišljati. Finansijska situacija u Savezu nikada nije bila bajna, prilivi sti¾u periodièno, uoèi ciklusa utakmica, pa je uvijek problem kako naiæi na razumijevanje kod potencijalnih sponzora.

A na razumijevanje je još te¾e naiæi kada u zamjenu za sponzorstvo ne nudite ništa. Sada, kada je definitivno da nas samo èudo mo¾e odvesti u Srbiju, operativci Saveza nalaze se u problemima.

– Najtu¾nije od svega je što i selektor i igraèi odigraju utakmice i odoše, a mi ostajemo s problemima. Sve što je Savez mogao uraditi prije ovih kvalifikacija, uradio je. I više od toga. Mimo svih pravilnika i propisa uspjeli smo dobiti dozvolu za Danijela Šariæa i Marinka Keleèeviæa.

O njihovom "sluèaju" i promjeni pravila da mogu igrati za našu reprezentaciju, trebalo se razgovarati na Kongresu IHF-a koji zbog vulkanske prašine nije odr¾an. Ipak, sve smo ulo¾ili da oni dobiju dozvolu – ka¾e Karaèiæ, pa nastavlja:

– Pred Makedoniju smo zakupili èitav hotel "Hercegovinu", niko nije mogao uæi da bi igraèi imali mir, pred Maðarsku su imali najbolje uvjete u Vara¾dinu. To su bile prve pripreme izvan BiH, igraèi su trenirali u fantastiènoj dvorani, smještaj je bio vrhunski, avionski prijevoz, osigurali smo nikad bolju opremu, sve dnevnice igraèima isplaæene su uoèi okupljanja…

Uradili sve

Sa nekoliko igraèa sam razgovarao i zaista su bili oduševljeni organizacijom, sve što su ¾eljeli osigurali smo, mnogi su mi priznali da takve uvjete nemaju dvije-tri reprezentacije u Evropi – prièa skoro pa utuèeni Karaèiæ.

Do marta, kada igramo protiv Estonije, Savez mora osigurati nova sredstva i to je njegova kazna. Ima li kazne za igraèe, selektora?

– Sada ne znam šta reæi sponzorima, na koji naèin nekoga privoljeti da nas podr¾i. Ne znam zaista u èemu je problem… S naše strane sve smo uradili. Jesu li ovi igraèi precijenjeni, mogu li ili ne mogu, ili su dobri, a nemamo selektora da ih ustroji, ja ne znam. Oèekuju nas još èetiri utakmice, nakon ove dvije selektor treba da napiše izvještaj, da se napravi analiza, pa æemo poslije toga vidjeti šta i kako dalje – dodaje Karaèiæ.

 (Avaz)

 

 

 

Ma­glaj­li­ja i Šu­man pre­uzi­ma­ju re­pre­zen­ta­ci­ju

Iako je Vo­ji­slav Ra­ða na­ja­vio da ne­æe po­dni­je­ti os­tav­ku «San Sport» sa­zna­je ka­ko æe ovaj tre­ner na prvoj na­re­dnoj sje­dni­ci RS BiH bi­ti smje­njen

Ka­ko ne bi pro­pao ci­klus, u RSBiH su svje­sni da se ne­što mo­ra mi­je­nja­ti ako ¾e­li­mo pla­sman na EP. Ceh æe pla­ti­ti se­le­ktor Ra­ða, ko­ji se ni­je sna­šao u uta­kmi­ca­ma sa Ma­ðar­skom i Ma­ke­do­ni­jom.

«San Sport» sa­zna­je ka­ko æe ru­ko­me­tnu re­pre­zen­ta­ci­ju pre­uze­ti i za­vrši­ti ci­klus Se­nja­nin Ma­glaj­li­ja i Bi­lal Šu­man, pro­slav­lje­ni bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci. Sa­zna­je­mo ka­ko æe se na­re­dnih da­na dva ru­ko­me­tna asa sas­ta­ti u Sa­ra­je­vu sa èel­ni­ci­ma RSBiH, ko­ji æe po­ku­ša­ti na­go­vo­ri­ti Ra­ðu da se spo­ra­zu­mno ra­zi­ðu. Ako u to­me ne uspi­ju, usli­je­dit æe Ra­ði­na smje­na. Ra­ði ne ide u pri­log ni to što su igra­èi izra­zi­li ¾e­lju za pro­mje­nom na klu­pi.

(SAN)