Bez konkretnog dogovora: FIFA i UEFA ne odustaju od ultimatuma

Sa FIFA-om i UEFA-om usaglasili smo Mapu puta, odnosno korake koje moramo poduzeti da doðemo do cilja, rekao je predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Sulejman Èolakoviæ nakon današnje sjednice Izvršnog odbora saveza, na kojoj je tema bila usaglašavanje Statuta NSBiH sa statutima FIFA-e i UEFA-e.

Image 

Èolakoviæ je priznao da stavovi ni nakon današnje sjednice nisu pribli¾eni, ali da vjeruje da æe do 31. marta doæi do konsenzusa i usvajanja novog Statuta.

"Svjestan sam da æe biti teško, ali sam optimist. Vjerujem da æemo uspjeti. Dato nam je dovoljno vremena da do 31. marta usvojimo novi Statut i vjerujem da æemo u tome i uspjeti", kazao je Èolakoviæ.

On je odbacio pisanja medija da æe Nogometni savez dobiti prinudnu upravu.

"To apsolutno nema veze s realnošæu. Izabrali smo lidera projekta, koji je samo koordinator koji æe biti maksimalno posveæen tom poslu", kazao je Èolakoviæ.

On je naglasio da je on lièno za usvajanje Statuta, odnosno uvoðenje institucije predsjednika Saveza, koji æe biti imenovan na èetiri godine.

"No, konaènu odluku treba da donese Skupština. Ponavljam, vjerujem da æemo obaviti posao", dodao je.

Današnjoj sjednici IO prisustvovala je visoka delegacija FIFA-e i UEFA-e. Nakon sastanka dopredsjednik FIFA-e i UEFA-e Geoffrey Thompson izjavio je da æe te organizacije ostati pri odluci da æe suspendirati NSBiH u sluèaju da do 31. marta Statut ne bude usvojen.

"Razoèarani smo što dosad nisu napravljene izmjene Statuta. Zbog toga smo bili prisiljeni da obavijestimo Predsjedništvo Saveza da se ovo pitanje mora brzo riješiti. Jedan od zahtjeva koji se odnosio na izmjenu Statuta je da se uvede institucija predsjednika Saveza koji treba da bude biran na period od èetiri godine. Mi smo svjesni poteškoæa s kojima se suoèavate zbog naèina ustroja zemlje.

No, moram reæi da niste prisiljeni da budete èlanovi ni FIFA-e ni UEFA-e. Savezu smo dali posljednju priliku da svoj Statut uskladi sa statatutima FIFA-e i UEFA-e. Dali smo vremena da se organizira generalna Skupština, kao i Izvršnom odbora da razmotri ovo pitanje. Ako rok od 31. marta 2011. ne bude ispoštovan uslijedit æe suspenzija Saveza", kazao je Thompson.

Dodao je da æe FIFA- i UEFA pru¾iti svu pomoæ da se izvrši izmjena Statuta.

 

(FENA)