Ako budem mogao ukinut ću NS BiH

ImageNaš juèerašnji tekst "Gavrilo Grahovac mo¾e smijeniti èelnike Saveza" podstakao je, bolje reèeno podsjetio federalnog ministra kulture i sporta na ovlaštenja koja ima. Tako je juèer ujutro svom pomoæniku za sport odmah nalo¾io da ispita da li je Nogometni savez BiH zaista registriran kao udru¾enje graðana na nivou FBiH.

Ako budu tako registrirani onda mo¾emo pokrenuti postupak poništenja te registracije i na taj naèin otvoriti neki proces. Smjenjivati èelnike nije u mojoj ingerenciji. Nadle¾nost da mijenja rukovodstvo ima Skupština saveza, nema je èak ni dr¾avni ministar civilnih poslova u èijoj je nadle¾nostri i sport, a kamo li entitetski – kazao je za "as" ministar Grahovac.

U jednoj je reèenici istakao i svoj lièni odnos prema svemu što se dogaða u Savezu.

– Da mogu, èelnici Saveza bi bili smijenjeni u roku 24 sata – bio je jasan prvi èovjek kulture i sporta u Federaciji.

 

AS