UEFA za odluku o NSBiH čeka rezultate općih izbora u BiH

Mi smo usaglasili 95 ili 96 posto novog statuta, a jedino se nismo dogovorili oko mandata predsjednika, odnosno ukidanja Predsjedništva, ka¾e Èolakoviæ

Image 

Troèlano Predsjedništvo i generalni sekretar NSBiH, Sulejman Èolakoviæ, Bogdan Èeko, Iljo Dominkoviæ, te Jasmin Bakoviæ, u nedjelju i ponedjeljak odr¾ali su nekoliko zatvorenih sastanaka sa delegacijom UEFA-e u kojoj su bili predsjednik Mišel Platini (Michel Platini), potpredsjednik i direktor Odjela za nacionalne asocijacije D¾efri Tompson (Geoffrey Thompson) i savjetnik Simon Patrik (Simon Patrick).

Pripreme za Kongres FIFA-e

Podsjetimo, NSBiH je jedina nacionalna asocijacija na svijetu koja nema usklaðen Statut sa statutima FIFA-e i UEFA-e.

– Generalno, trudio sam se, ne da molim, nego da našu stvarnost prika¾em iz jednog drugog, emotivnog, ugla. Oni hoæe da mi lièimo na sve druge zemlje, ali… ka¾e Èolakoviæ.

– Ipak, naša dr¾ava cijela je iz dva dijela. Kod nas su entiteti nacrtani puškom, ne kao kantoni i regije u nekoj drugoj dr¾avi.

Znaèi, ponovo nije postignut dogovor o izboru jednog predsjednika NSBiH?

– Mi smo usaglasili 95 ili 96 posto novog statuta, a jedino se nismo dogovorili oko mandata predsjednika, odnosno ukidanja Predsjedništva. To je i dalje jedini problem.  Bio bih najsretniji èovjek na svijetu kada bismo mi lièili na druge evropske zemlje, ali objektivno, to još nije moguæe. Nama za to treba još jedan vremenski bonus. Kroz odgovor Platinija, a posebno Tompsona, koji je rekao: „Dobro, kad je situacija takva…“ shvatio sam da nas razumiju.

Dobili smo novi rok, koji je mo¾da i do marta, da usaglasimo stavove. Naime, èelnici UEFA-e æe zadu¾iti jednog svog èlana ili delegaciju da nakon oktobarskih izbora u BiH, mislim na dr¾avu, a ne na Savez, obavi razgovore i sa politièkim vladama entiteta.

Promjene na politièkoj sceni mogle bi upaliti svjetlo u bh. fudbalskom tunelu.

– Kada se stvori nova vlast mo¾da æe doæi signal da nije problem jedan predsjednik. Znaèi, UEFA nam ipak daje novi prostor. Shvatili su cjelokupnu našu situaciju, da od 1. januara vladamo novèanim tokovima i izmirujemo sve obaveze prema dr¾avi, što do sada nikada nije bio sluèaj… Prema tome, i oni priznaju, ali i cijene, to što je u našem Savezu sve krenulo pozitivnim tokom. 

Novi sastanak sa predstavnicima UEFA-e zakazan je za 28. septembar.

– Taj sastanak æe biti odr¾an, u ponedjeljak (juèer – op. a.) su nam to potvrdili, u Cirihu. To je pripremni sastanak za Kongres FIFA-e

NSBiH kohezioni faktor dr¾ave

Da li je taèna informacija da æe naš Savez, nakon oktobarske kvalifikacione utakmice sa Albanijom, biti suspendovan kako bi prinudna uprava u vrijeme zimske pauze oèistila kuæu bh. fudbala?

– Ma ne, u Atini niko nije spomenuo rijeè suspenzija. Kako sada stoje stvari, iz UEFA-e smo dobili apsolutno pozitivne signale koji su otišli prema FIFA-i. To je moj opæi utisak. Jednostavno, prihvatili su našu objektivnu sportsku i svaku drugu stvarnost. Ipak, u BiH se ratovalo prije 15 godina, u gledalištu
imamo ljude koji su izgubili najmilije… Naprimjer, 1995 .i 1996. godine naše ekipe su na utakmice išle transportnim kolima OHR-a, a danas bez veæih problema na stadione dolaze i gostujuæi navijaèi. 
NSBiH je kohezioni faktor dr¾ave.

Ipak, krajnje je vrijeme da lopta zaboravi nacionalni kljuè.

– Sla¾em se… Moje mišljenje svi znaju, apsolutno sam za to – za kraj ka¾e Èolakoviæ.

TEP program

Predsjednik i generalni sekretar NSBiH u ponedjeljak su sa predstavnicima UEFA-e odr¾ali sastanak o TV pravima.

– Tema je bio „TEP program“, odnosno centralizacija TV prava od 2014. godine, ka¾e Èolakoviæ. –

Pozdravio sam taj program, jer za nas „male saveze“, to je najbolje rješenje. To se posebno odnosi za nas jer smo imali ru¾na iskustva, odnosno duple ugovore. Kako smo saznali u razgovoru sa Èolakoviæem, kada UEFA preuzme podaju TV prava, naš Savez æe moæi pokriti 99 posto bud¾eta (izmeðu 5.000.000 i 6.000.000 eura, što je tri puta povoljnije nego sada). – A ostaju svi ostali projekti UEFA-e – dodaje Èolakoviæ.

Nema odvajanja

Neki mediji tokom vikenda prenijeli su vijest da je FSRS najavio odvajanje od NSBiH!?

– To nema veze sa istinom, tvrdi Èolakoviæ.

– U svakodnevnom sam kontaktu sa Miletom Kovaèeviæem i Rodoljubom Petkoviæem, predsjednikom i generalnim sekretarom FSRS. To su gluposti, odnosno predizborna kampanja. Treba dobiti svaki glas. Ali to nema veze sa Milom i Petkom.

 

(Avaz Sport)