Ðonlagić: Ako se raduje Italija, zašto ne bismo i mi?

Odlazak u Litvaniju ne eliminira obavezu da popravimo stvari u našem savezu, ka¾e èlan Upravnog odbora Evropske federacije

 Image

– Poklonu se ne gleda u zube, a ovu odluku zaista treba shvatiti kao poklon i kompenzaciju za sve muke koje je prošao Košarkaški savez BiH. Ako se jedna Italija, sa bud¾etom veæim od 30 miliona eura, zatim Bugarska, Poljska… raduju i zahvaljuju mi što sam bio inicijator, onda nema razloga da se i mi ne radujemo uèešæu, nakon du¾e vremena, na završnici Evropskog prvenstva.

No, odlazak u Litvaniju ne smije eliminirati obavezu da popravimo stvari u našem savezu – istièe Mirsad Ðonlagiæ na poèetku razgovora za "Dnevni avaz".

Tajna informacija

Upravo je Ðonlagiæ, kao èlan najvišeg tijela evropske košarke, Upravnog odbora FIBA Europe (i najviše pozicionirani bh. predstavnik u nekoj od vodeæih evropskih sportskih asocijacija), na sastanku u Istanbulu podr¾ao ideju litvanskog saveza, domaæina EP-a 2011., o poveæanju broja uèesnika sa 16 na 24.

Potom je inicirao da sedam reprezentacija (ukljuèujuæi našu) bez dodatnih kvalifikacija zaigra na Eurobasketu od 3. do 18. septembra iduæe godine, što je prihvaæeno.

– Ne mogu reæi da sam znao, ali kru¾ila je neka tajna informacija, a kad se otkrila na sastanku u vidu pisma litvanskog saveza, automatski sam je podr¾ao, jer je u našem interesu. Bilo je otpora, naroèito najjaèih federacija, ali smo njihov stav omekšali. Tehnièkoj komisiji ostavili smo rok do decembra da razradi sistem takmièenja u završnici – otkriva Ðonlagiæ.

Tako æemo nakon šest godina i EP 2005. u Beogradu, ponovo biti u društvu najboljih selekcija Starog kontinenta. Prema Ðonlagiæu, ta æe èinjenica pru¾iti mir u radu selektoru Sabitu Had¾iæu i dovoljno vremena da okupi najjaèu ekipu.

Riješiti status

– Na nama u Upravnom odboru KSBiH je da uspostavimo modernu organizaciju, stvorimo pretpostavke da postanemo marketinški zanimljivi, ali i izborimo da dr¾ava obezbijedi osnovne uslove za funkcioniranje sportskih asocijacija, izvrši kategorizaciju i riješi status sportista – ka¾e Ðonlagiæ, koji je odluèio i politièki se anga¾irati, i to u okviru Saveza za bolju buduænost BiH – SBB BiH, èiji je nosilac liste za Predstavnièki dom Parlamenta FBiH.

Ðonlagiæ naglašava da su meðu prioritetima Košarkaškog saveza BiH vraæanje digniteta domaæem prvenstvu (kroz uèešæe svih klubova od poèetka takmièenja), ogranièenje broja stranaca, otvaranje perspektive za ostanak mladih igraèa…

– Nisam stekao negativan dojam o ostalim èlanovima Upravnog odbora, vjerujem da o svemu mo¾emo otvoreno razgovarati. Imam jako povoljno mišljenje i o novom generalnom sekretaru Harunu Mahmutoviæu. Zašto, recimo, ne limitirati broj stranaca, a kad ka¾em stranaca, mislim na definiciju FIBA-e po kojoj je to svaki igraè koji ne mo¾e igrati za reprezentaciju, i otvoriti prostor domaæim talentima? Budite uvjereni da ih ima.

Mo¾da bismo u jednom momentu imali slabiju ligu, ali jedna takva mjera ubrzo bi pokazala pozitivan rezultat. Na koncu, ako na drugim poljima imamo slogan kupujmo i koristimo domaæe, zašto to ne uraditi i u sportu? – rekao je Ðonlagiæ.

Vratiti stari duh

Ðonlagiæ je uz bh. košarku od 1992. godine i bavio se svim detaljima, od rješavanja statusa igraèa (mnogi su imali strana dr¾avljanstva), mjesta odigravanja utakmica, saradnje sa FIBA-om, finansiranja…

– Moramo vratiti duh i atmosferu iz tih dana, kada je zaista vladala velika ¾elja da se naša košarka afirmira na meðunarodnoj sceni. Imamo predispozicije da uèinimo tako nešto. Evo, pozivam sve igraèe iz tih i ostalih reprezentativnih generacija da pomognu bh. košarci, barem kroz to što æe pomoæi svojim bivšim klubovima – ka¾e Ðonlagiæ.

Razgovori sa susjedima

Ðonlagiæ je u Istanbulu razgovarao s predstavnicima košarkaških saveza Srbije, Slovenije i Hrvatske. Tema je bila status mladih igraèa iz BiH, od kojih su mnogi, pored klupskih, prigrabili i reprezentativne dresove spomenutih dr¾ava.

– Delegacija našeg saveza posjetit æe Ljubljanu, Beograd i Zagreb. Nije sporno kad igraèi u potrazi za boljim anga¾manom odu u inozemstvo, ali bar da pokušamo omoguæiti njihov nastup u reprezentaciji BiH – istièe Ðonlagiæ.

 

(Avaz)

 

Misli su mi veæ usmjerene na Litvaniju

Image 

Košarkaška reprezentacija BiH igrat æe na Evropskom prvenstvu 2011. godine u Litvaniji. Iako su najbolji bh. košarkaši u grupi zauzeli tek èetvrto mjesto, što je bilo nedovoljno za direktan plasman, na sastanku FIBA-e u Istanbulu donesena je odluka da se u Litvaniji na Eurobasketu naðu 24 reprezentacije, umjesto dosadašnjih 16. Zemlja domaæin je insistirala na poveæanju broja selekcija, što je nakon rasprave prihvaæeno i time su se otvorila vrata našoj zemlji da uèestvuje na smotri najboljih evropskih selekcija nakon što smo propustili Eurobasket u Šapaniji (2007.) i Poljskoj (2009.)

– Sigurno da me je ova odluka pozitivno iznenadila. Pao mi je kamen sa srca, ali imam osjeæaj kao da je ovo logièan slijed. Nastup mo¾da nismo zaslu¾ili rezultatima, ali smo davali sve od sebe tokom kvalifikacija, bez pucanja po šavovima i pored svih problema koji su nas pratili. Do kraja su momci odradili pošteno i srcem, iako smo izgubili sve šanse za direktan plasman – ka¾e selektor košarakaške reprezentacije BiH Sabit Had¾iæ.

Sabe je uvjeren da bi uvjerljivo zauzeli prvo mjesto u grupi, samo da nije bilo "baksuzluka" sa povredama i otkazima igraèa.

– Ovaj put smo imali sreæe, ali sa Kikanoviæem, Teletoviæem, Ikoniæem, Vasiljeviæem, sreæa nam i ne treba toliko. Cijela jedna kvalitetna petorka je izostala, a mi nismo Hrvatska ili Srbija da to mo¾emo nadomjestiti.

Had¾iæ naglašava da je potrebno odmah poèeti razmišljati o Litvaniji. Ne ¾eli više da se ponavljaju stvari koje su pratile posljednji kvalifikacioni ciklus, kada se sve riješavalo u pet do dvanaest.

– Kasno sam izabran za selektora. Kasnili smo sa organizacijom i dogovaranjem prijateljskih susreta, za razliku od drugih selekcija u grupi. Najbolje smo igrali pred kraj kvalifikacija, što govori da nam je trebalo vremena i utakmica da se potpuno razigramo. Imamo godinu dana do Litvanije, ali veæ od sutra poèinjem sa pripremama – tvrdi Had¾iæ, koji je na kraju zadovoljan pru¾enim uslovima za rad i trening u prošlim kvalifikacijama.

– Sve je bilo besprijekorno, osim putovanja do Ukrajine, kad smo imali odreðenih problema. To nije nikakav alibi – zakljuèio je selektor Sabit Had¾iæ za "San".

 

(SAN)