Svi bošnjački ka­dro­vi žele se kan­di­di­ra­ti za pred­sje­dni­ka NSBiH

 Image

Svi boš­njaèki kan­di­da­ti ko­ji uðu u no­vi sas­tav Iz­vršnog odbo­ra, izra­zi­li su ¾elju da se kan­di­di­ra­ju za pred­sje­dni­ka NSBiH, odno­sno gla­vnog u Boš­nja­ka.

 

Na­vo­dno te su am­bi­ci­je is­ka­za­li Sa­mir Æema­lo­viæ, Mu­hi­din Rašèiæ, Na­ne Trbo­je­viæ, Sa­lih Ša­bo­viæ, Su­lej­man Èola­ko­viæ…

Ju­suf Pu­ši­na svoj izbor sma­tra for­mal­nošæu, jer je go­di­na­ma slo­vio kao naj­veæi auto­ri­tet u no­go­me­tnim vo­da­ma u Fe­de­ra­ci­ji. Iako se prièa ka­ko æe Srbi bi­ti pro­tiv izbo­ra Pu­ši­ne, èini se da æe biv­ši pred­sje­dnik proæi la­kše ne­go što se mi­sli.

Na­ime, za nje­go­va prvog man­da­ta FSRS je os­tva­rio naj­veæu po­bje­du, ta­ko što se izbo­rio da Fe­de­ra­ci­ja i RS da­ju po je­dnog pred­sta­vni­ka iz Prve fe­de­ral­ne i li­ge RS za Pre­mi­jer li­gu.

S dru­ge stra­ne, Rašèiæ i Æema­lo­viæ ¾ele pre­uze­ti li­der­stvo meðu Boš­nja­ci­ma, a "još je­dan man­dat" ¾eli Èola­ko­viæ. Sa­mo pred­sta­vnik iz Un­sko – San­skog kan­to­na, ni­je ot­krio svo­je na­mje­re.

Prièa se ka­ko æe on na ovoj po­zi­ci­ji bi­ti pri­vre­me­no, do po­vrat­ka Ham­de Ab­diæa, ko­ji se na­mje­ra­va u bh no­go­met vra­ti­ti na ve­li­ka vra­ta.

 – Kad se vra­tim ni­šta vi­še neæe bi­ti kao pri­je – na­vo­dno je po­ruèio Ham­do Ab­diæ.

(SAN)