Dobro doš'o predsjedniče N/FS BiH!

ImageI dok cijela dr¾ava prièa o izboru novog selektora naše fudbalske reprezentacije, iz N/FS BiH kao zmija noge kriju naredbe pristigle iz FIFA-e i UEFA-e. Svjetska i Evropska federacija po svaku cijenu odluèile su uvesti red u našu urušenu “kuæu fudbala“.

Ustavne fudbalske promjene

Doslovce tra¾e “fudbalske ustavne promjene“ u zemlji èije dr¾avne institucije funkcionišu dišuæi na škrge. Nakon što su višemjeseènim pritiskom isforsirali “moralne ostavke“ nepravomoæno osuðenih na pet godina zatvora, Muniba Ušanoviæa do 1. januara v.d. generalnog sekretara, te Miodraga Kureša, sekretara za finansije, FIFA i UEFA krenule su u èistku Predsjedništva N/FS BiH.

U “mapi puta“ upuæenoj na adresu Saveza u sarajevskoj ulici Ferhadija na broju 30, iz Ciriha i Niona tra¾e da u 2010. godini N/FS BiH izmjeni Statut, odnosno „izborni fudbalski zakon“. Naime, FIFA i UEFA ne ¾ele da naš fudbal, to jeste Savez funkcioniše na politièkom principu sa troèlanim Predsjedništvom. Zahtijevaju da do avgusta naredne godine i N/FS BiH, kao i ostale njihove èlanice, ima predsjednika u èetverogodišnjem mandatu.

Dosta je rasipanja novca po svijetu

Osim efikasnijeg rada, ovim potezom Sepp Blatter, predsjednik FIFA-e i Michel Platini, predsjenik UEFA-e sa svojim saradnicima indirektno ¾ele onemoguæiti rasipanje novca. Delegacije N/FS BiH do sada bile su najbrojnije na svim kongresima FIFA i UEFA. I, dok su sve nacionalne asocijacije imale po dva ili tri èlana (predsjednik, generalni sekretar i eventualno prevodilac), naš Savez na kongrese i sastanke u UEFA i FIFA predstavljala je istinska mala “ekskurzija“, sa tri èlana Predsjedništva, generalni sekretarom i prevodiocem. “Udarili“ su tako na bud¾et i moænih institucija, te FIFA i UEFA neæe više da plaæaju turistièke obilaske svijeta za najmnogobrojniju delegaciju, mnogobrojniju i od najmnogoljudnije zemlje na svijetu, Kine. Stvarno, i bilo je krajnje vrijeme da im neko stane ukraj!

Komisije N/FS BiH naš problem

I tu nije kraj prièi oko enormnog trošenja fudbalskog novca u jednoj od najsiromašnijih zemalja Evrope. N/FS BiH funkcioniše na gotovo identièan naèin kao rasipnièki dr¾avni aparat Bosne i Hercegovine. Komisije Saveza, njih 13, sve broje po šest èlanova. Formirane su, uredno, po nacionalnom kljuèu, po principu 2:2:2. Npr. samo jedna sjednica N/FS BiH košta od minimalnih 800 do 1.200 KM. Èlanovima komisija isplaæuju se putni troškovi dolaska na sastanke u Sarajevo, dnevnice u iznosu od 40 KM i radne takse od 60 maraka, pa i ne èudi što je N/FS BiH u dugu oko tri miliona maraka.

Na¾alost, FIFA i UEFA u “mapi puta“ za bolje sutra fudbala u BiH ne spominje da bi i broj ljudi u komisijama trebao bit smanjen!? No, to je naš problem. Ali, ko æe ga riješiti u “mraènom krugu“ N/FS BiH, kada su èlanovima gotovo svih komisija dobri prijatelji “foteljaša“ u Predsjedništvu i Izvršnom odboru?!

Fudbal kopija politike

Cijela prièa oko “fudbalskih ustavnih promjena“ u ovoj zemlji mogla bi završiti kao i višegodišnja agonija oko izmjene Ustava BiH, zbog èega dr¾ava ne mo¾e zakoraèiti ka EU, dok nam susjedi iz obli¾njih zemalja od 19. decembra mašu iz bezviznog voza ka ostalim zemljama razvijene Evrope. Fudbal je izvanredna kopija politièke slike u ovoj zemlji. Za ukidanje Predsjedništva N/FS BiH i izbor predsjednika Saveza u èetverogodišnjem mandatu je veæina fudbalskih poslanika iz veæih gradova Federacije.

Protiv ukidanja Predsjedništva N/FS BiH apriori su iz Republike Srpske, jer u FS RS i njihovi funkcioneri u N/FS BiH smatraju da “dr¾avni Savez mora raditi na principu dr¾avnog ureðenja zemlja“. I u zapadnoj Hercegovini dijele mišljenje svojih ratnih i poratnih partnera u razgradnji Bosne i Hercegovine. Meðutim, ima i onih koji misle da fudbal, odnosno nogomet treba napraviti funkcionalniji iskorak, te nisu toliki tvrdolinijaši kao u manjem bh. entitetu.

Moguæa suspenzija iz FIFA-e i UEFA-e

FIFA i UEFA su bile jasne i glasne! Na osnovu naloga upuæenog u N/FS BiH, krajem aprila ili poèetkom maja mora zasjedati Skupština našeg Saveza kako bi izmijenila Statut i naèin izbora u izbornoj 2010. godini. Prema njemu Predsjedništvo N/FS BiH mora biti ukinuto, te u avgustu biti sazvana Vanredna Skupština N/FS BiH koja bi izabrala predsjednika u èetverogodišnjem mandatu.

Ipak, da bi se provele “fudbalske ustavne promjene“ na skupštinskom zasjedanju, prema dosadašnjem “frankeštajnskom“ Statutu N/FS BiH, od 60 delegata (40 iz F BiH i 20 iz RS) njih 45 mora glasati za jaèanje institucija u dr¾avnom Savezu. Teško, jer velika veæina delegata u Skupštini N/FS BiH je produ¾ena ruku destruktivnih politièkih stranaka.

Ne provedu li striktne naredbe iz FIFA i UEFA u 2010. godini, nije iskljuèeno da naš Savez bude suspendovan iz èlanstava FIFA-e i UEFA-e. Konkretno, našim klubovima mogao bi biti zabranjen nastup u UEFA kupovima, reprezentacijama u kvalifikacijama za velika meðunarodna takmièenja.

Sa FIFA-om i UEFA-om nema šale. Potezi iz Ciriha i Niona konkretniji su i radikalniji od ovdašnjih OHR-ovih.

Ako ništa, zbog moguæih pogubnih kazni dobro doš'o predsjednièe N/FS BiH u 2010. godini. Ma kako se zvao i ma ko bio…

sarajevo-x.com/Bakir Tiro