Mile Kovačević ruši Bogdana Čeku!?

ImageNi nakon drugog konkursa za izbor generalnog sekretara Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, èlanovi Izvršnog odbora nisu imenovali prvog operativca naše kuæe fudbala.

Oba puta najbli¾i reizboru bio je Munib Ušanoviæ, koji je prvi put dobio šest glasova, a juèe u Bihaæu na nBHFanaticos Official Web Site – Administration [Joomla!]jegovoj strani bile su dvije treæine fudbalske vlade. Zanimljivo, preostala trojica kandidata (Ismet Ovèina, Fuad Èolpa i Risto Trivun) nisu dobili niti jedan glas! SportSport.ba saznaje zbog èega je došlo do blokade u odluèivanju.  

Naime, protiv Ušanoviæevog reizbora bila su èetvorica od petorice èlanova IO iz Fudbalskog saveza Republike Srpske…

Signale baze nije uva¾io samo Marjan Jeliæ, dok su Bogdan Èeko, ®ivko Marjanac, Ranko Cvijiæ i Slaviša Vujiæ poslušali bazu iz Banjaluke. Stoga je Jeliæ nakon sastanka u Bihaæu pretrpio kritike Rodoljuba Petkoviæa, generalnog sekretara FS RS koji je èak zaprijetio da æe suspendovati èlana IO iz Modrièe!

Delegati iz FS RS morali su zastupati stav Mileta Kovaèeviæa, predsjednika Saveza u manjem bh. entitetu, koji po svaku cijenu ¾eli blokirati rad dr¾avnog Saveza kako bi bili raspisani vanredni izbor na kojima bi srušio Bogdana Èeku i zamijenio ga u Predsjedništvu N/FS BiH.

Zanimljiva je i spona Èeke i Sulejmana Èolakoviæa. Sve su glasnije špekulacije da su se voðe Srba i Bošnjaka udru¾ili zbog liènih interesa. Naime, Èolakoviæ je kolegi obeæao da æe njegova graðevinska firma biti podizvoðaè radova prlikom gradnje sportskog centra u Zenici, a za uzvrat Èeko je trebao podr¾ati Èolakoviæa u misiji rušenja Ušanoviæa.

U cijeloj prièi najviše je izgubio fudbal i oni koji se njime direktno i indirektno bave. Blokirana finansijska sredstva od šest miliona švajcarskih franaka i dalje æe ostati deponovana u Cirihu i Nionu. Obzirom da je i selektor Æiro Bla¾eviæ lobirao za Ušanoviæa bojimo se samo da epilog sjednice u Bihaæu neæe ostaviti traga i na nacionalni tim BiH kojeg uskoro oèekuju odluèujuæi kvalifikacioni dvoboji za plasman na Svjetsko prvenstvo u Ju¾noafrièku Republiku.  

sportsport.ba