Kandidatura Muniba Ušanovića za generalnog sekretara presudno ovisi o ishodu utakmica protiv Belgije


ImageDopuštajuæi da se Munib Ušanoviæ ponovno kandidira za generalnog sekretara NSBiH, Izvršni odbor ove kuæe prekršio je upute FIFA-e i UEFA-e o uvjetima koje moraju ispunjavati kandidati koji ¾ele zauzeti ovu poziciju u naredne èetiri godine. Meðutim, iako je lobi koji kontrolira predsjednik NSBiH Iljo Dominkoviæ uspio progurati Ušanoviæa kao jednog od kandidata, saznajemo kako njegov izbor ovisi o rezultatima utakmica protiv Belgije. Ukoliko reprezentacija zabilje¾i pozitivan rezultat, Ušanoviæ æe vrlo vjerovatno ostati na ovoj poziciji. No, u sluèaju poraza, Ušanoviæ æe biti preseljen na neku drugu du¾nost u NSBiH a njegovog nasljednika IO æe birati meðu nekoliko kandidata. U igri za generalnog sekretara nekoliko je imena, poput Nijaza Merdanoviæa, direktora marketinga NSBiH iza kojeg stoji jak vjerskopolitièki lobi okupljen oko pogrebnog društva Bakije, zatim Nijaza Brkoviæa, nekadašnjeg generalnog sekretara ®eljeznièara, danas uposlenika Ministarstva poljoprivrede FBiH koji ima podršku srpskih i hrvatskih èlanova IO, te  Sabahudina Vugdaliæa, urednika na televiziji OBN, koji takoðer ima ambicija sjesti na Ušanoviæevo mjesto. Meðutim, uz vjeènika Muniba dvojica su kandidata sa najveæim izgledima, Velid Imamoviæ, nekada prevodilac u NSBiH a sada direktor Komisije za meðunarodne odnose, te Elmir Pilav, sekretar struènog štaba reprezentacije BiH, kojeg podr¾ava selektor Miroslav Bla¾eviæ. Pilav je najizgledniji izbor za novog sekretara, pogotovo u sluèaju negativnog rezultata u dvomeèu sa Belgijancima koji odreðuje sudbinu naše reprezentacije u kvalifikacijama za SP 2010. Iako relativno nepoznat u javnosti, Pilav ima sve struène reference za ovaj posao. Zanimljivo je da je Pilav, školujuæi se, za ¾ivot zaraðivao tri godine raznoseæi pice u jednoj sarajevskoj piceriji kako bi mogao polo¾iti ispite na fakultetu i na FIFA kursevima.

slobodna bosna