Bosanci i Hercegovci, Želite li karte za utakmicu Belgija-BiH? Javite se Munibu…

ImageRazmišljamo kao prosjeèan Bosanac ili Hercegovac koji silom prilika ¾ivi u nekoj od zapadno-evropskih zemalja :
28.Marta 2009.godine igra se utakmica Belgija-BiH i ja bih ¾elio da odem. Naravno, obzirom da ¾ivim u Njemaèkoj/Austriji/Švedskoj/Holandiji/Švajcarskoj, najjednostavnije mi je kupiti ulaznicu putem interneta. Ali šta je ovo? Belgijski savez ne prodaje ulaznice za gostujuæe navijaèe? Hmmmm, kako sad da kupim kartu….

Odgovor Saveza :
Dragi naš,
slijedite dole navedenu proceduru kako biste najjednostavnije naruèili kartu :
– obzirom da ne postoji formular, zahtjev æete vi morati izmisliti i smisliti (budite kreativni).
– nakon toga, fotokopirajte vas pasoš, liènu kartu, otiske prstiju, pripremite kuænu listu, 2 slike, zdravstveno uvjerenje, potvrdu o godišnjem, bolovanju, zadnjih 15 platnih listi i sve to fino pošaljite faxom u NFSBiH.
– naravno, pošto nema smisla da vi dolazite ovamo po kartu, mi æemo vam je poslati. DHL-om. Pa dobro, koštaæe još nekih 70-80KM ali zaboga, gledaæete Æirolina.
– aha, zaboravili smo reæi : obzirom da zahtjeva ima puno više nego karata, postoji moguænost da æete popušiti ali dobro, sve je to u aran¾manu.

Vaš Savez
——————————————————–

Ovako otprilike bi se moglo rezimirati stanje sa kartama za ovu utakmicu. Da tragedija bude veæa, Savez æe odobriti mo¾da nekih 2.000 karata za ljude koji æe se iz Bosne spremiti da krenu na tu utkamicu. Na¾alost, vjerujemo da æe dosta tih ljudi dobiti odbijenice za vize. Tako æe naš Savez opet odraditi ono u èemu su veæ majstori : onemoguæiti svojim navijaèima da podr¾e svoju reprezentaciju.
Postoji još jedno rješenje, da kupite ulaznicu za sektor gdje æe se nalaziti belgijski navijaèi. Ipak, prije toga imajte na umu još jedan detalj : naš Savez vas ne ¾eli ni tu, i tako æe, prema izjavi na zvaniènoj stranici nogometnog saveza Belgije, svaki navijaè BiH koji pokuša uæi na sektor gdje se nalaze "crveni djavoli" biti – UHAPŠEN.

I zato, dragi naši bosanci i hercegovci : s(p)retno nam u Belgiji.

 
BHF Press