Interpol poziva Barbareza na suðenje Ušanoviću

ImageNa suðenju èelnicima Nogometnog saveza BiH generalnom sekretaru Munibu Ušanoviæu i sekretaru za finansije Miodragu Kurešu, koji su optu¾eni za utaju poreza i zloupotrebu polo¾aja, juèer su svjedoèili radnik SIPA-e Marko Biliæ i federalni porezni inspektor Ferida Omeroviæ.

Biliæa, koji je 26. septembra prošle godine veæ dao iskaz kao svjedok Tu¾ilaštva BiH, odbrana je pozvala da razjasni okolnosti o izuzimanju dokumentacije o finansijskom poslovanju NSBiH.

Nestali prilozi

Na juèerašnjem pretresu pokazane su potvrde o izuzimanju kompletne devizne blagajne NSBiH sa prilozima za 2003. godinu, i to u dva navrata, 10. avgusta i 18. decemba 2006. godine.

Na potvrdi o izuzimanju dokumentacije od 18. decembra navedeni su i neki dokumenti koji su veæ bili izuzeti 10. avgusta pa vraæeni, samo što je ovog puta nekoliko dokumenata bilo bez priloga.

– Ne znam zašto su ponovo izuzimani ti dokumenti. Radio sam prema naredbi suda. Na dokumentaciji koja je bila nepotpuna napisao sam šta je nedostajalo – rekao je Biliæ, na šta je Buliæ ustvrdio:

– Zato što je dokumentacija izuzeta sa prilozima pa vraæena bez priloga da bi opet bila izuzeta.

Sporna dokumentacija se, inaèe, odnosila na troškove utakmica iz 2003. godine Rumunija – BiH u iznosu od 14.200 eura i Luksemburg – BiH od 14.100 eura.

Ferida Omeroviæ je krajem 2006. vršila kontrolu poslovanja Nogometnog saveza kao poreznog obveznika. Prema njenim rijeèima, bilo je dosta problema i nejasnoæa što zbog registracije NSBiH, što zbog nejasnih propisa i ponekada dvojakih tumaèenja.

2005. nije prijavljena

– Vršili smo kontrolu za period od 1. januara 2001. do 30. septembra 2006. Predmet kontrole bili su obraèun, prijava i uplata poreza na promet i usluge, poreza na plaæe te obraèun doprinosa.

Za 2001. i 2002. godinu NSBiH je nešto poreza na promet i usluge iskazao i uplatio. Za 2003. i 2004. nisu predavali porezne obaveze. U knjigama za 2004. i 2005. upisane su obaveze. Poreznoj upravi nije prijavljena 2005. godina – rekla je Omeroviæ.

Prema njenim rijeèima, porez na plaæe je uredno obraèunat za svaki mjesec svake godine. Uplaæeno je samo nešto za 2001. godinu. Porezna uprava mo¾e primiti prijavu samo ako je porez uplaæen.

Omeroviæ je rekla kako su joj u NSBiH rekli da porez nisu prijavljivali kako im ne bi bio blokiran raèun.

Barbarezu Interpol uruèuje poziv za svjedoèenje

Predsjedavajuæi Sudskog vijeæa Salem Miso informirao je kako telefonski nije bilo moguæe uspostaviti kontakt sa Sergejom Barbarezom, koji je juèer trebao svjedoèiti. Telegram je vraæen zbog nepotpune adrese, a Miso je rekao da je od Interpola dobio informaciju da bi njemaèki ogranak ove policijske agencije mogao Barbarezu uruèiti poziv za svjedoèenje.

Nekadašnji trener golmana reprezentacije Ned¾ad Kuruzoviæ pismeno je obavijestio Sud da se do 24. januara nalazi u Španiji, na klupskim pripremama, te da bi nakon tog datuma mogao doæi u Sarajevu da svjedoèi. Interesiralo ga je ko æe snositi troškove njegovog dolaska.

Otac Elvira Baljiæa odbio je preuzeti poziv za svjedoèenje rekavši da je bivši reprezentativac BiH odselio. Navodno se Baljiæ trenutno nalazi u Dubaiju i u Sarajevo æe se vratiti tek u maju.

avaz