Zašto Ušanović i Dominković taje ugovor o TV pravima?

Image

Posljednja sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH nije donijela ništa spektakularno. Bilo je zanimljivih tema, ali su izostale bitne odluke. Tokom juèerašnjeg èetverosatnog sastanka, najviše je, kako smo saznali, razgovarano o konkursnim uvjetima za izbor generalnog sekretara, premijama reprezentativaca i ugovorima o TV pravima.

Kako je saopæeno iz NSBiH, Konkursnoj komisiji za izbor generalnog sekretara dat je rok do 10. januara 2009. da uvjete iz dopisa FIFA-e usaglasi sa zakonskim aktima BiH i pravilnicima Saveza te da prijedlog teksta konkursa proslijedi Predsjedništvu Saveza. Nakon toga, isti æe tekst biti poslan na verifikaciju u FIFA-u i UEFA-u.

Prijevod na engleski

Oèekuje se da bi konkurs za izbor generalnog sekretara mogao biti raspisan na sjednici Izvršnog odbora 24. januara 2009.

Tema ugovora o TV pravima sa agencijom "Sportfive" ni juèer nije zakljuèena. Naime, novi ugovor su potpisali predsjednik Iljo Dominkoviæ i generalni sekretar Munib Ušanoviæ i va¾i do 2014. godine, a dosadašnji je va¾io da 2010. Sadr¾aj ugovora, i to na engleskom jeziku, prezentiran je samo ostalim èlanovima Predsjedništva. To je naišlo na oštre reakcije èlanova Izvršnog odbora, koji tra¾e uvid u cijeli dokument i to preveden.

– Ako smo tu i odluèujemo, ¾elim znati o èemu odluèujemo. Ugovor je pokazan samo dopredsjednicima Sulejmanu Èolakoviæu i Bogdanu Èeki. Kada sam pitao Èolakoviæa šta mo¾e proèitati u ugovoru koji je na engleskom, Munib Ušanoviæ je rekao da se vide cifre i da su one va¾ne.

Ne znam zašto se taj ugovor taji, ako ka¾u da je bolji od postojeæeg. Znamo kakve ugovore imaju naprimjer federacije Kipra i Albanije i ¾alosno æe biti ako se ispostavi da imamo lošiji tretman od tih saveza – izjavio je nakon sastanka èlan IO Mensud Bašiæ.

Ostavljeno je da ugovor bude preveden na bosanski jezik do iduæe sjednice Izvršnog odbora, kako bi svi èlanovi mogli proèitati sadr¾aj i voditi raspravu.

Usvojene premije

Na zahtjev selektora Miroslava Bla¾eviæa, usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o nagraðivanju reprezentativaca. Dogovoreno je da premija za svaku pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo iznosi 8.000, a za remi 5.000 KM. Pola iznosa isplatit æe se odmah, a pola u sluèaju plasmana na Mundijal.

Za kontrolora je Kup prvenstvena utakmica

Èekajuæi završetak sjednice Izvršnog odbora, mogli smo èuti dosta pikanterija vezanih za suðenje u Premijer ligi. Tako je, svojevremeno, kontrolor Dragan Anðeliæ o Kup utakmici izmeðu Radnika iz Bijeljine i Zrinjskog napisao da je "utakmica bila teška, prava prvenstvena, zbog polo¾aja obje ekipe na tabeli". Na stranu to što je susret igran u Kupu, Anðeliæ bi morao znati da se Radnik i Zrinjski nalaze u dva razlièita nivoa.

Zanimljiva je naša Premijer liga, jer u njoj sude sudije iz Hrvatske. Na A listi je Aleksandar Malnar, koji ¾ivi u ®upanji, a fiktivna adresa mu je u Donjoj Mahali kod Orašja. Èak je u adresaru NSBiH naveo hrvatski broj telefona. Malnar je, inaèe, tokom jesenje polusezone ka¾njen zbog slabog suðenja na utakmici Borac – Travnik.

Umjesto prijedloga bud¾eta, odluka o privremenom finansiranju

Umjesto prijedloga bud¾eta za 2009., Izvršni odbor je usvojio odluku o privremenom finansiranju Saveza, a Komitetu za finansije je dodijeljen zadatak da napravi odreðene korekcije u planu prihoda i rashoda za nastupajuæu godinu.

– Predvidjeli smo bud¾et u iznosu od 6,5 miliona KM. Dobra je stvar da zbog utakmica u narednoj godini mo¾emo reæi kako æemo imati osigurano 80 posto od te sume – rekao je Dominkoviæ.

avaz.ba