Suðenje: Koliko su zakinuti igrači poslije turnira u Indiji?

ImageIzvoðenjem dokaza odbrane i saslušavanjem svjedoka juèer je na Sudu BiH nastavljen proces protiv generalnog sekretara Nogometnog saveza BiH Muniba Ušanoviæa i sekretara za finansije Miodraga Kureša, koji su optu¾eni za utaju poreza i zloupotrebu polo¾aja.

Kao i na prošlom roèištu, govorilo se o uèešæu A-2 reprezentacije Bosne i Hercegovine na turniru u Indiji u januaru 2001. godine. Tokom pretresa na vidjelo su izašle moguæe malverzacije u isplatama nagrada igraèima, èlanovima struènog štaba i vodstvu puta.

Ne piše valuta

Prvi je svjedoèio Dragan Šafradin, u to vrijeme èlan Izvršnog odbora NSBiH i voða puta u Indiju, gdje je A-2 selekcija osvojila drugo mjesto i nagradu od 100.000 dolara.

– Prije polaska, postignut je dogovor da se eventualna nagrada podijeli u omjeru pola Savezu, a pola igraèima i struènom štabu. Za vrijeme boravka u Indiji od organizatora smo dobivali simboliène dnevnice. Osvojili smo drugo mjesto i postigli meðusobni dogovor da svih 25 putnika dobije istu svota. Dobio sam nagradu, a mislim i da su svi koji su bili u Indiji – rekao je Šafradin.

Advokat odbrane ®arko Buliæ prilo¾io je tri spiska vezana za isplatu premija kako bi Šafradin potvrdio svoje potpise, što su i svi ostali svjedoci poslije uradili. Pokazan je spisak primljenih akontacija, zatim konaèni obraèun dnevnica i nagrada, kao i konaèni obraèun nagrada za uspjeh u Indiji.

Potom je svjedoèio D¾elaludin Muharemoviæ, kapiten A-2 selekcije na turniru u Indiji. Tokom njegovog svjedoèenja na vidjelo su izašle nelogiènosti u pokazanim spiskovima.

Na prvom spisku akontacija vidi se da je igraèima, struènom štabu i vodstvu puta podijeljeno po 900, vjerovatno KM mada valuta ne piše.

Na drugom se spisku vidi nagrada od po 2.200 svakome, od èega je oduzeta akontacija u iznosu od po 900 pa je, na kraju, isplaæeno po 1.300. Treæi spisak donosi obraèun dnevnica za 20 dana po 80, opet se, vjerovatno, radi o KM, što èini 1.600. Od te je sume odbijena još jedna (!?) akontacija u iznosu od 500 pa je svakom èlanu ekspedicije isplaæeno po 1.100, još jednom ponavljamo, valjda KM.

Prema ova tri spiska, vidi se da je svakom èlanu ekspedicije isplaæeno ukupno po 3.300. Ostale su, dakle, nejasne dvije stvari: odakle odbitak od 500 (valjda KM) i kako to da je Nogometni savez u sklopu nagrada igraèima upisao i dnevnice, koje im, valjda, regularno sljeduju. Da li to znaèi da je svaki èlan ekspedicije zakinut za po 1.600 KM dnevnica?

Sporne dnevnice

Sporno je i to što su neki svjedoci rekli da su prije polaska dobili samo po 150 dolara na ime dnevnica.

Svjedoci Admir Ad¾em, Senad ®eriæ i Nihad Sadibašiæ rekli su kako im je nagrada za drugo mjesto na turniru isplaæena u dva navrata. Sadibašiæ i ®eriæ sjetili su se da su prvi put dobili po 2.000 KM, a naknadno još 1.300 KM.

Selektor A-2 reprezentacije Husnija Arapoviæ rekao je kako je cijeli iznos dobio odjednom, a ujedno je preuzeo i nagradu za Munevera Rizviæa, koji je tada igrao u Rusiji, i odnio je njegovoj porodici u Banoviæe, gdje je tada bio trener.

Pušina nije otvorio vrata policiji

Ni juèerašnjem pretresu nije prisustvovao Senad Pušina, nekadašnji zaposlenik Nogometnog saveza, inaèe brat nekadašnjeg predsjednika NSBiH Jusufa Pušine.

– Dobili smo informaciju da je bio kod kuæe kada je Sudska policija dolazila i nije ¾elio otvoriti vrata. Nakon kraæeg vremena od odlaska policije, Pušina je izašao i odvezao se svojim automobilom. Oèigledno je da on ne ¾eli svjedoèiti u korist odbrane – rekao je sudija Miso.

Nagrada za Iran

Na LG kupu u Iranu A-2 selekcija je osvojila drugo mjesto i nagradu od 50.000 dolara. Ervin Smailagiæ je rekao kako mu je nagrada isplaæena u dolarima. Ne sjeæa se iznosa, ali misli da je bilo izmeðu 500 i 1.000 dolara. Admir Ad¾em je rekao kako je za nastup i ostvareni rezultat u Iranu dobio oko 1.000 KM. Selektor Arapoviæ misli da je nagrada iznosila 1.200 ili 1.300 KM.

Sve miriše na prevaru

Kao što smo veæ ranije pisali, sporno je i to na koji je naèin vršena podjela nagrade od 100.000 dolara, koliko je pripalo Savezu za drugo mjesto u Indiji. Ako se uzme u obzir da je u to vrijeme dolar vrijedio više od 2 KM (u aprilu, kada je vršena isplata, èak 2,2), znaèi da je 25 èlanova ekipe trebalo podijeliti više od 100.000 KM, odnosno da je svaki trebao dobiti više od 4.000.

avaz.ba