Prljave igre oko sekretara i sportskog centra u Zenici

ImageDaleko od oèiju javnosti, u i oko Saveza, u raznim lobijima, na privatnim sjedeljkama, u mutnim nogometnim vodama, posljednjih se mjeseci nešto uveliko kuha. I dok je javnost još uvijek opijena sa dvije uvjerljive pobjede (Estonija i Armenija), èelnici Saveza, njihovi sateliti na terenu, raznorazni mešetari i posrednici, prave kadrovsku kri¾aljku u NSBiH. Fotelja generalnog sekretara u NSBiH danas je najpo¾eljnija pozicija u BiH. Godinama, u nekoliko zvaniènih i(li) nezvaniènih mandata, u savezu je šefovao Munib Ušanoviæ, kojem, sa istekom ove godine, istjeèe i mandat. I na toj poziciji ga skoro niko ne ¾eli vidjeti.

 

Ko za koga lobira

– Ja nemam svoj lobi, nikad nisam lobirao za sebe. Neæu ni ovaj put. Ako ljudi u Savezu misle da mogu naæi boljeg, da nisam dobar, ja æu se pomiriti sa time – po¾alio se Ušanoviæ. No, mnogi ne vjeruju da æe Ušanoviæ sjediti skrštenih ruku i da neæe potegnuti sve, pa i politièke veze, kako bi ostao na atraktivnoj poziciji. Meðutim, ni neki njegovi saradnici, odnosno uposlenici u NSBiH, ne sjede skrštenih ruku. Iako se sve glasnije šapuæe kako su navedeni uslovi iz konkursa skrojeni sa ciljem da se eliminišu drugi kandidati, a ostane poslušnik, neke to nije obeshrabrilo. Navodno bi se Nijaz Merdanoviæ, dugogodišnji sportski radnik, bivši igraè, direktor, sekretar, aktuelni predsjednik Skupštine FK Sarajevo, rado prihvatio odgovorne pozicije. Makar ispunjava veæinu uslova, ipak i on je "hendikepiran" zbog jedne sitnice. Merdanoviæ nema fakultet, a jezièna barijera nije bila ni aktuelnom sekretaru prepreka, pa, neæe ni buduæem. Potvrdom sa nekog kursa za strane jezike najlakše rješavaju kandidati. Inaèe, taj nedostatak (prevodilac) godinama je pokrivao Velid Imamoviæ, a u posljednje vrijeme Elmir Pilav. Merdanoviæ raèuna na podršku Menusuda Bašiæa, èlana Predsjedništva NSBiH, koji èesto svojim dr¾anjem odudara od ostalih kolega. Prièa se da Bašiæ ne pripada niti jednom lobiju. U Savezu svi znaju za njegove predsjednièke ambicije. On ih sam ne krije, od èega najviše strahuje Sulejman Èolakoviæ, va¾eæi bošnjaèki èlan Predsjedništva.

Osim Merdanoviæa, kao kandidat je slovio Nijaz Brkoviæ, za èije se ime ve¾u najljepše i najuspješnije ®eljine poslijeratne godine. Sa Brkoviæem, kao glavnim operativcem, ®eljo je bio na putu da postane evropski klub. Na Grbavici su gostovali, Volfsburg, Šturm, Partizan, na pripreme se odlazilo u Tursku, dovoðena su ekstra pojaèanja, poput Muratoviæa, Bešlije, Joldiæa, Šabiæa… Posljednjih godina ®eljo ide u nekakvu vojvoðansku zabit, a "pojaèanja" uglavnom dolaze da bi se slikali u ®eljinoj majici i produ¾ili dalje. Saznajemo da Brkoviæ nije toliko zainteresiran za poziciju sekretara, što olakšava posao mešetarima oko Saveza.

 

Pilav (ni)je autsajder

Jedno vrijeme kao kandidat slovio je i Rodoljub Petkoviæ. Izmeðu sarajevske i banjaluèke fotelje, Petkoviæ bi radije ostao u Banja Luci, gdje je uspostavio red i gdje mo¾e utjecati na nogometne tokove, za razliku od posla u Sarajevu, gdje ne bi znao odakle da krene. U nogometnim se kuloarima spominjalo i Jasmina Bakoviæa, ali i Elmira Pilava, najškolovanijeg kadra u NSBiH. Osim što je sekretar struènog štaba A tima, on u¾iva simpatije Miroslava Bla¾eviæa. Navodno æe se Bla¾eviæ itekako pitati ko æe biti šef administracije u NSBiH. Pilav ispunjava sve uslove, osim jednog da je obavljao rukovodeæe du¾nosti… Premda on sada nema te ambicije i meðu spomenutim "vukovima" slovi kao totalni autsajder, nije nemoguæe da on zadobije povjerenje, kao najperspektivniji kadar NSBiH.

 Lista kandidata za Ušanoviæevog nasljednika ne završava na Pilavu. Prièa se da odreðene skupine, pa i jedan renomirani bh. premijerligaš gura Šenera Bajramoviæa, doskorašnjeg trenera Sarajeva. Bajramoviæ je jedini meðu svim kandidatima koji ispunjava sve uslove (fakultet, govori dva jezika, posjeduje Profi licencu, sprema magistarski rad, godinama je rukovodilac, bio selektor…)… U bogatoj Bajramoviæevoj biografiji je i jedan "minus". Bio je na suspenziji i u višegodišnjoj izolaciji zato što je prozvao èelnike Saveza da mu se miješaju u (selektorski) posao. Nelogièno je oèekivati njihovu podršku. Nije nemoguæe da se sa posljednjim minutama konkursa prijavi još neko ime. Neko ko je spreman zaronuti u ¾ivo blato.

 

 Ko je "pojeo" dolare?

Neæe biti rotacija samo na poziciji sekretara. Uskoro æe Sulejman Èolakoviæ od Ilje Dominkoviæa preuzeti predsjednièku palicu. No neizvjesno je hoæe li do primopredaje (u martu) poèeti gradnja sportskog Centra u Zenici, za koji je FIFA izdvojila izdašna sredstva. Godinama su na raèunima "le¾ale" stotine hiljada dolara za gradnju centra. Zato se izborio Jusuf Pušina, koji je ¾elio graditi Centar u Sarajevu ili u Blagaju kod Mostara. Za Blagaj je lobirao i Vahid Halilhod¾iæ, kod svog prijatelja Mišela Platinija. Prošlo je desetak godina, a niti centra niti dolara. Navodno je stanje na kursnim listama "pojelo" Fifine dolare.

Bolji poznavaoci stanja oko Centra otvoreno prièaju kako su na djelu zakulisne radnje oko tendera za graðevinske radove. Navodno se poslovi namještaju ljudima koji imaju bliske veza sa èelnicima NSBiH, a sve sa ciljem kako bi što više para završilo u privatnim d¾epovima. I gradnju malonogometnih terena u sklopu projekta "Het Trik" dobila je zagrebaèka firma, "Poljak i sinovi", èiji je direktor Dragutin Karlo Poljak, bivši sudija, danas sudijski boss u Hrvatskoj. On je sudio prvu utakmicu bh. reprezentacije u Zenici (1996. godine) protiv Albanije. On je nedavno bio kontrolor maðarskom sudiji Viktoru Kasaiu u Turskoj, kada je maðarski internacionalac oštetio bh. reprezentaciju. Iz izvora bliskih NSBiH saznajemo da neke firme pripremaju tu¾bu zbog mutnih radnjih oko gradnje sportskog Centra.

 Nije sve sjajno i bajno oko reprezentacije. Miroslav Bla¾eviæ je veæ najavio da æe biti vruæe na prvoj najednoj sjednici nogometne vlade, koja je zakazana za ponedjeljak. Selektoru smeta improvizacija. Predsjedniku Dominkoviæu je oštro zamjerio što je unio nemir meðu igraèe sa pravilnikom za premije. Po istom pravilniku, koji je po selektoru, destimulirajuæi, pobjede nad Estonijom i Armenijom, ne treba premirati. Bla¾eviæu smeta i prijedlog po kojem bi èlanovi Predsjedništva, u sluèaju plasmana na SP, zaradili skoro kao i igraèi. Selektor ima još nekih pitanja, na koja ¾eli ko
nkretne odgovore. Dakle, euforija nakon dvije pobjede, samo je privremeno prikrila brojne slabosti, marifetluke nepotizam, i druge zakulisne radnje u i oko NSBiH. Mo¾da je Bla¾eviæ svjesno ili ne, udario u osinje gnijezdo.

S. S.

 

Kozariæa u Predsjedništvo

Iz pouzdanih izvora saznajemo da u FSRS nisu spremni ponuditi kandidata za sekretara. Priznaju da ponekad nemaju adekvatne partnere meðu federalcima. Jedan èlan nogometne vlade FSRS, pod uslovom da mu ne navodimo ime, izjavio je za "San".

– Naš fudbal nikad neæe naprijed ako ga vode ovi ljudi. Evo, Kemal Kozariæ je tip sportskog radnika koji bi mogao predstavljati bošnjaèki narod. Na¾alost, mi o tome ne odluèujemo. Baze su izabrale Èolakoviæa i mi tu ne mo¾emo ništa. Za bh. fudbal, pa i za dr¾avu, bilo bi idealno, ako bi, recimo, predsjednik Saveza bio Ivica Osim, generalni sekretar Predrag Pašiæ, menad¾er reprezentacije Sergej Barbarez. Uvjeren sam da bi takve ljude svi prihvatili; i u Banja Luci, Mostaru, Trebinju, Sarajevu. Sa njima ne èelnim pozicijama bila bi nam otvorena sva vrata u FIFA -i i UEFA -i – uvjeren je sportski radnik iz FSRS.

 

Zašto je skinut Spaho?

Mehmed Spaho, ugledni sarajevski advokat i jedan od ljudi koji su stvarali Savez, lobirali u FIFA -i i UEFA -i, nije više èlan Fifinih i Uefinih komisija, niti je delegat na utakmicama evropskih kupova. Spaho je ne tako davno bio delegat na utakmicama Lige prvaka, predstavljao BiH na Old Trafordu i drugim evropskim stadionima. Spaho je bio i èlan disciplinske komisija UEFA -e, te komisije za omladinski nogomet u FIFA. Na¾alost, po isteku mandata, NSBiH ga je brzopotezno skinuo. Sreæom meðu delegatima je ostao Velid Imamoviæ, kao jedini reprezent bh. fudbala. Doduše i Dominkoviæ je èlan jedne komisije. Kakav imid¾ u¾iva naš Savez u FIFA -i i UEFA -i, govori podatak da su obustavljene sve donacije i pomoæi iz Niona i Ciriha, dok ne doðe do korjenitih promjena u Savezu. Navodno, èelnici FIFA i UEFA su naveli i konkretna imena koja više ne ¾ele vidjeti na svojim sastancima, ali niti na pozicijama u NSBiH.

 

san.ba