Hadžibegić o Ćiri Blaževiću

ImageVeliki sam navijaè reprezentacije BiH i ¾elim dobar rezultat u narednim kvalifikacijama, bez obzira na to što je Miroslav Bla¾eviæ izabran za selektora. Mislim da Æiro nije kvalitetno rješenje, ni sa sportskog, ni sa ljudskog aspekta. Neophodno je naèiniti drugu strukturu rada reprezentacije i promijeniti sistem ligaškog takmièenja. Dolazak Bla¾eviæa je partija pokera kojom se pokušava animirati javnost. Mislim da je trebalo dati priliku mlaðem struènjaku, ali prije svega objasniti šta se zapravo dogodilo sa Mehom Kodrom, koji je jedan iz mlaðe generacije trenera. Kada se Savez odluèio za anga¾ovanje iskusnog struènjaka, zbog èega su ranije smijenjeni Fuad Muzuroviæ, Mišo Smajloviæ, Mirsad Fazlagiæ.

….

Æiro se davno odrekao BiH. Uvijek bih podr¾ao njegov izbor za selektora Njemaèke, Francuske, Belgije, ali mi smeta što je selektor BiH pošto sam više oèekivao od njega u prošlosti. Èinjenica da je pristao biti selektor, pokazuje koliko je BiH va¾na. Na èelu našeg fudbala treba biti liènost kao što je Vlatko Markoviæ, koji je uradio velike stvari u Hrvatskoj. BiH je potreban profil poštenih i iskusnih ljudi kao što je Bugojanac Markoviæ. Ovo nije nikakav obraèun sa Bla¾eviæem, veæ samo iznosim argumente kada insistirate na ovim pitanjima, iako mo¾emo razgovarati i o drugim stvarima.

Mislim da je njegovo vrijeme prošlo jer ima 73 godine.

sportin.ba