"Ericssonova odluka nezakonita"

ImageRukometni savez Bosne i Hercegovine je povodom prekida utakmice dodatnih kvalifikacija za SP 2009. u Hrvatskoj izmeðu BiH i Maðarske, odigrane 14. juna u Sarajevu uputio ¾albu Evropskoj rukometnoj federaciji (EHF) u kojoj je naveo da je odluka delegata Björna Ericssona da prekine meè bila neosnovana, nezakonita i skandalozna.
U ¾albi se navodi da delegat Ericsson nakon odlaska u slu¾bene prostorije 10 minuta nije poduzeo nikakve aktivnosti niti obavio razgovore s predstavnicima RSBiH, slu¾be osiguranje ili policije radi nastavka utakmice.

RSBiH navodi da su tokom sastanka u svlaèionici sudije Leifsson i Palsson izjavili da su spremni da nastave suðenje te da postoje uvjeti za nastavak utakmice.

“Delegat je isto pitanje postavio i predstavniku Maðarske na šta je dobio odgovor da ne dolazi u obzir da maðarska reprezentacija nastavi utakmicu te se uputio u svlaèionicu svoje reprezentacije. Nakon toga delegat Ericsson je obavio telefonski razgovor s predstavnikom EHF-a Marcusom Glaserom, potom obavijestio sudijski par i predstavnika BiH Mirzu Muzuroviæa da æe utakmica biti nastavljena te se uputio u svlaèionicu Maðarske da i njih obavijesti o nastavku utakmice.
Igraèi Maðarske su u tom trenutku veæ bili bez sportske opreme, a neki i pod tušem. Nakon povratka iz svlaèionice Maðarske delegat Ericsson nam je saopæio da rukovodstvo i igraèi Maðarske ne ¾ele nastaviti utakmicu. Potom je na naše iznenaðenje izašao sam na teren i od slu¾benog spikera uzeo mikrofon da bi se obratio publici u Sarajevu na engleskom jeziku.
Na zaprepaštenje svih prisutnih u dvorani i milionskog auditorija pred malim ekranima, vjerovatno, iziritiran èinjenicom da ga publika ne sluša, delegat Ericsson je objavio kraj utakmice”, stoji u ¾albi Rukometnog saveza BiH, koji je èinjenice potkrijepio
videosnimcima s utakmice.

U ¾albi se navodi i da se pri izlasku s terena u blizini ulaza u svlaèionice, udaljene 20 metara od zapisnièkog stola, delegat sagnuo i s terena podigao upaljaè i dio mobilnog telefona.

“Ne obavještavajuæi nikoga iz RSBiH Ericsson je otišao u svlaèionicu Maðarske i saopæio im da je utakmica prekinuta. Nakon toga, na postavljeno pitanje predstavnika BiH Muzuroviæa saopæio je da je utakmica prekinuta”, navodi se u ¾albi, te dodaje da je Ericsson predstavniku BiH Mirzi Muzuroviæu izjavio da je utakmicu prekinuo jer je na terenu pogoðen mobitelom u glavu.

“Izjava delegata da je mobitelom pogoðen u glavu je apsolutna la¾”, navodi se u ¾albi, te dodaje da je Ericsson priznao da je osiguranje izvanredno te da nema nikakvih opasnosti od bilo koga.

Rukometni savez je kao dokaz prilo¾io i videosnimak izjave igraèa reprezentacije Maðarske Nenada Puljezeviæa iz koga je vidljivo da rukovodstvo Maðarske nije ¾eljelo da nastavi utakmicu, kao i audiosnimak izjave Skalitzkyja i Lazsla koji su kazali da delegat utakmice nije obavijestio reprezentaciju Maðarske da treba da nastavi susret.

“Mišljenja smo da je utakmica prekinuta bez ikakvog valjanog razloga i na naèin koji nije predviðen propozicijama EHF-a. Jasno je da je reprezentacija Maðarske odbila nastavak utakmice i to je jedini razlog za prekid. Smatramo da je delegat utakmice inscenirao prekid da bi prebacio odgovornost na raèun RSBiH”, navodi se u ¾albi u kojoj RSBiH od EHF-a tra¾i da odluku o prekidu utakmice poništi.

RSBiH tra¾i da se utakmica registrira slu¾benim rezultatom 10:0 u korist BiH ili da se donese odluka o odigravanju nove utakmice te da se delegat Ericsson zbog propusta i tendenciozne odluke o prekidu utakmice sankcionira.

Takoðer, RSBiH je najavio da æe tekst ¾albe te snimak utakmice i ostali videomaterijal dostaviti svim èlanicama EHF-a, IHF-u, MOK-u.

EHF bi o ovom sluèaju i ¾albi RSBiH trebalo da raspravlja sutra.

FENA