Saop¹tenje za javnost

ImageU vrijeme kada mu se konaèno na Sudu dokazuju ogromne pronevjere i kriminal Muniba Ušanoviæa i nakon svih afera koje se godinama ve¾u za njegov “lik  i (ne)djelo”, èlanovi IO N/F S BiH ¾ele da mu u tišini i bez velike medijske pompe produ¾e mandat. Da podsjetimo, Munibu Ušanoviæu mandat Generalnog sekretara N/F Saveza istièe 25. 5. 2008. godine.

Zato, tra¾imo od IO F/N S BiH sljedeæe:

  • da èlanovi IO preispitaju svoje "mišljenje" o Ušanoviæu izreèeno na 11. sjednici IO, na kojoj se veæina slo¾ila da nema primjedbe na njegov rad!?
  • da javno objave proceduru za izbor Generalnog sekretara N/F Saveza BiH
  • da se javno objave uslovi koje kandidat treba ispuniti za apliciranje na mjesto generalnog sekretara (visoka školska sprema, poznavanje engleskog ali i pravilnog maternjeg jezika, dokaz da se ne vodi krivièni postupak, itd.)

Zahtjevamo da se ove informacije što prije i decidno predstave kompletnoj javnosti u Bosni i Hercegovini.

Takoðe, smatramo da èlanovi IO N/F S BiH trebaju biti osobe koje æe graðanima BiH omoguæiti da se u nogometu/fudbalu u BiH anga¾uju kompetentni i autoritativni ljudi. Ukoliko zaista misle da je Munib Ušanoviæ takva osoba i ukoliko ga ponovo izaberu (ignorišuæi bh. javnost), nama svima ostaje samo da zakljuèimo da su svi èlanovi IO kao i kompletan savez dio jedne velike ”igre” u kojoj se lièni i interesi odreðenih lobija stavljaju ispred nogometa/fudbala u BiH.

Na našoj stranici smo pokrenuli predizbornu kampanju za ”favorita” IO N/F S BiH, mo¾ete je pratiti na ovom linku .

Ukoliko se ipak Munibu Ušanoviæu produ¾i mandat, mi sigurno neæemo ostati nijemi. Obeæavamo da æe se BHF ponovno aktivirati u borbi protiv kriminala, nepravde i svega onoga što ”krasi” naš fudbal/nogomet, jer mi DOLAZIMO i DOLAZIÆEMO svugdje gdje igra BiH – još spremniji i još jaèi!

Spremni smo snositi posljedice. A vi?

 

BHFanaticos