Saopstenje za javnost-BHFanaticos

ImagePostovani

U povodu sve veæih špekulacija, prizemniih lobiranja  i podmetanja, a u vezi za promjene u fudbalskoj/nogometnoj selekciji Bosne i Hercegovine, mi, BHFanaticosi, neæemo i ne ¾elimo da ostanemo nijemi.

 Vrlo dobro smo prepoznali providnu igru u kojoj se najavljuju smjene i zamjene selektora reprezentacije. Znaèi, ponovo se radi po istom principu, gdje se ¾ele, na dugogodišnje obnašanim pozicijama, zadr¾ati nekompetentni i kriminalno involvirane osobe. Ukoliko se ne dese neke radiklane promjene, koje bi podrazumjevale kompletnu smjenu veæine èlanova Komiteta za struku u fudbalskom Savezu BiH, mi ne oèekujemo da æe se išta spektaklularno desiti. Naime, napominjemo da u komisiji sjede nekompetentni i što je najgore ljudi koji su u direktnim "talovima" sa dobro znanim "izvorom problema u N/F Savezu BiH".

Najava o dovoðenju Jir¾ija Pliška, Èeškog trenera koji ne mo¾e biti selektor svoje reprezentacije, a ko' fol bi bio sretan da vodi našu selekciju, nije ništa drugo nego "bacanje prašine u oèi" od strane poslušnih medija/novinara koji su u slu¾bi Ahmeta Pašaliæa. Na ovaj naèin se ¾eli ispitati puls bh.javnosti i skrenuti pa¾nja sa stvarnih problema , a èiji je uzrok upravo g.din Pašaliæ. 

Ovim putem moramo napomenuti da smo pozitivno izne
naðeni  izjavnom kandidata za èlana predsjedništva F/N SBiH, g.dina Bogdana Èeke, koji je preko medija izrazio ¾elju za sastanak sa BHFanaticos-ima. Ipak, da bi se desio ovaj sastanak, mi,  BHFanatocos-i, tra¾imo kao preduslov razrješenje Ahmeta Pašaliæa sa svih moguæih i nemoguæih funkcija u F/N Savezu BiH i iskljuèenje Muniba Ušanoviæa iz bilo kakvih pregovora sa nama.

 Ukoliko ipak kurs Saveza ostane nepromjenjen tj. ako se nastavi sa trendom smjenjivanja samo i iskljuèivo selektora, a ostavljanje Ahmeta Pašaliæa, onda to smatramo direktnim poni¾enjem nas, graðana Bosne i Herecegovine.

 Ovom prilikom jasno poruèujemo svim onima koji u razno-raznim restoranima, birtijama kafanama i prèvarnicama odluèuju o sudbini bh. fudbalske/nogometne selekcije, da to neæemo dozvoliti i pojaèaèemo intenzitet naših aktivnoisti do konaènog osloboðenja bh. fudbala od kriminala.

 BiH do groba

 BHFanaticos-i