Stojniću vrijeme je da položiš račune!

Image 

Ve­li­mir Stoj­niæ je se­le­ktor sa naj­du­¾im sta­¾om od svih no­go­me­tnih se­le­kci­ja u Re­gi­onu. Osam go­di­na je vo­dio ka­det­sku re­pre­zen­ta­ci­ju. Sa ma­nje ili vi­še us­pje­ha odra­ði­vao ci­klu­se. Po­ne­kad bi pro­šao gru­pu i re­do­vi­to gu­bio na za­vršnom tur­ni­ru. Ne­kad bi sre­tno, ka­da bi nam se po­klo­pi­li re­zul­ta­ti dru­gih se­le­kci­ja, izbo­rio dru­gu po­zi­ci­ju ko­ja je vo­di­la u ba­ra¾. Du­go­go­diš­nji (ne)us­pjeh Stoj­niæ je znao ka­pi­ta­li­zi­ra­ti. Do­bio je pla­æu od Sa­ve­za, si­gu­ran an­ga­¾man, a os­tat æe upa­mæen po ne­sva­ki­daš­njem ga­fu ka­da je kao se­le­ktor ka­de­ta na tur­ni­ru u Ho­lan­di­ji na­pus­tio re­pre­zen­ta­ci­ju i oti­šao vo­di­ti se­ni­or­ski tim Bor­ca. Gdje je ta­ko­ðer bio na pla­tnom spis­ku. Ka­det­sku se­le­kci­ju, ra­èu­na­ju­æi na ne­us­pjeh, os­ta­vio je svom asis­ten­tu De­ni­su Sa­di­ko­vi­æu, ko­ji je zna­la­èki odra­dio tur­nir. Ta­ko je to bi­lo go­di­na­ma. Vje­ro­va­tno bi Stoj­niæ pro­da­vao ma­glu ba­rem još je­dan ci­klus da ni­je bi­lo gol­man­skih egzi­bi­ci­ja Kris­ti­ja­na Ja­ja­la. Nes(p)re­tnog i ne­do­ra­slog re­pre­zen­ta­ci­ji, ko­ji je u tri uta­kmi­ce po­ko­pao sve na­de da na­ša se­le­kci­ja mo­¾e ne­što na­pra­vi­ti. Vje­ro­va­tno bi smo pru­¾i­li, ali sa­mo pru­¾i­li ja­èi otpor Hrva­ti­ma, mo­¾da bi po­bje­di­li Por­tu­gal­ce, vrlo vje­ro­va­tno i Ru­mu­ne da na go­lu ni­je bi­lo ni­ko­ga. Ta­da bi od­bra­na bi­la bu­dni­ja i bun­ker ta­kti­kom, su­par­ni­ka bi odbi­la iz na­šeg še­sna­es­ter­ca. Na­ra­vno da je se­le­ktor na ra­spo­la­ga­nju imao, mno­gi tre­ne­ri tvrde, kva­li­te­tni­jeg gol­ma­na Emi­ra Prlja­èu. Ko­ji ni­je do­bio ni se­kun­du šan­su. Vje­ro­va­tno za­što što bi svo­jim od­bra­na­ma ra­zot­krio mno­ge ta­lo­ve i «taj­nu» za­što je mo­rao bra­ni­ti Ja­ja­lo. Od dva­de­se­tak igra­èa na Stoj­ni­æe­vom spis­ku, sa­mo su Æe­ma­lo­viæ, Mu­ha­re­mo­viæ i Zo­lo­tiæ iz klu­bo­va sa rej­tin­gom, ka­kvi su Ve­le¾ i ®e­ljo. Sa­ra­je­vo, Slo­bo­da, Èelik, Zrinj­ski.., po ne­kim èu­dnim kri­te­ri­ji­ma ni­su ima­li kan­di­da­te za re­pre­zen­ta­ci­ju. I stru­ka u Ši­ro­kom ima pra­vo di­æi glas jer je sa­mo je­dan igraè (Ku­ka­vi­ca) bio na po­pi­su, prem­da mla­ðe se­le­kci­je Ši­ro­kog po­slje­dnjih go­di­na bi­lje­¾e naj­bo­lje re­zul­ta­te u BiH. Za­to što su me­na­d¾e­ri kro­ji­li i sas­tav­lja­li spi­sak. Za­to su Ko­še­vom i Grba­vi­com de­fi­li­ra­le «na­de» Var­te­ksa, So­šoa, Dri­ne, Ra­dni­ka, Olim­pi­ka, Gras­ho­per­sa, Vi­kto­ri­je, Za­gre­ba, Di­na­ma… Ka­pa do­le za po­ten­ci­jal Sa­nji­na Prci­æa, ko­ji ku­ca na vra­ta prvog ti­ma So­šoa. Od «stra­na­ca» ve­li­ki po­ten­ci­jal na­go­vi­jes­tio je Ma­le­tiæ. I to je to. Na­¾a­lost, naj­bo­lji od svih «stra­na­ca» je Ti­bor Èièa, ali on ni­je do­èe­kao Stoj­ni­æev veæ po­ziv Iva­na Gu­de­lja. Ka­kva je to po­li­ti­ka Sa­ve­za, stru­ke, da se po­zi­va­ju igra­èi sa ja­kim me­na­d¾e­ri­ma, a da se za­tva­ra­ju vra­ta ta­len­ti­ra­noj dje­ci iz bh li­ge. Uvje­re­ni smo da i u Ši­ro­kom, Èeli­ku, Sa­ra­je­vu, Mo­dri­èi, Bor­cu, ®e­lji, Ve­le­¾u, Zrinj­skom.., ima bo­ljih od onih ko­ji su pro­te­klih da­na pa­ra­di­ra­li Ko­še­vom i Grba­vi­com. Po­ka­za­li su to igrom, prven­stve­no su­per ta­len­to­va­ni Mir­za De­nis Æe­ma­lo­viæ, naj­bo­lji (tri go­la) stri­je­lac tur­ni­ra i Ivan Ku­ka­vi­ca iz Ši­ro­kog. Za­što su se for­si­ra­li igra­èi mo­ænih me­na­d¾e­ra, a ne da­ti šan­su dje­ci ko­ja su sta­sa­la na bh te­re­ni­ma. Uos­ta­lom, iz ove su li­ge na evrop­ske te­re­ne do­šli D¾e­ko, Spa­hiæ, Ha­sa­giæ, Na­da­re­viæ, Ber­be­ro­viæ, Ibri­èiæ, Ra­hi­miæ, Mu­ra­to­viæ, Pan­d¾a, Zec, Vla­da­viæ, Ma­le­tiæ… Kraj­nje je vri­je­me da Stoj­niæ po­lo­¾i ra­èu­ne i da se mir­no «raz­dru­¾i» sa se­le­ktor­skom po­zi­ci­jom. Dos­ta je bi­lo skri­va­nja iz Ni­ko­le Ni­ki­æa, ko­jeg su go­di­na­ma ne­pra­ve­dno na­pa­da­li, ali dru­gi se­le­kto­ri u¾i­va­li u hla­do­vi­ni i ta­li­li se sa ko­je­ka­kvim me­na­d¾e­ri­ma. Za vri­je­me man­da­ta ovog se­le­kto­ra, re­pre­zen­ta­ci­ja je iz­gu­bi­la je­dnog Da­mi­ra Šov­ši­æa, ko­ji ovog se­le­kto­ra sma­tra is­klju­èi­vim kriv­cem što je pris­tao igra­ti za BiH. Da stvar bu­de go­ra, pro­te­klih go­di­na su bh ta­len­ti iz­gu­bi­li strplje­nje, pa su umjes­to za BiH, igra­li za Švi­car­sku, Nje­ma­èku, Šved­sku, Aus­tri­ju… Ni­ko ne zo­ve Ke­na­na Ko­dru, Di­nu Ome­ro­vi­æa, Ti­bo­ra Èièu, Ti­nu Su­ši­æa, Ale­na Ha­li­lo­vi­æa… Vje­ro­va­tno æe Stoj­niæ ovo šti­vo shva­ti­ti kao udar «iz Fe­de­ra­ci­je», ali mo­ra zna­ti da je do­bio no­gu iz Bor­ca, una­toè so­li­dnih re­zul­ta­ta, upra­vo zbog ne­kih su­mnji­vih tran­sfe­ra. Da­kle, Sa­vez tre­ba, ako mi­sli da je ovaj se­le­ktor ura­dio ne­što do­bro, oda­ti mu pri­zna­nje i po­tra­¾i­ti se­le­kto­ra ko­ji æe vi­še vje­ro­va­ti do­ma­æim ta­len­ti­ma, vi­še ih for­si­ra­ti, a ne pre­tvo­ri­ti re­pre­zen­ta­ci­ju u me­na­d¾er­ski bu­tik. U suprotnom savez bi mogao nagraditi Stojiniæa ako misli da je proteklih godina stvario, afirmirao neke igraèe. Zašto da se godinama takav struènjak “kiseli” u kadetskoj selekciji.

san.ba