FIFA i UEFA traže smjenu uprave NS BiH na čelu s Ušanovićem!

Image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razlozi se mogu naæi u sudskom postupku protiv Ušanoviæa i Kureša, u lošem poslovanju i sklapanju spornih marketinških ugovora te u kadrovskim problemima…

Svjetska i Evropska nogometna asocijacija (FIFA i UEFA) tra¾e promjenu kompletnog menad¾menta Nogometnog saveza BiH, na èelu sa generalnim sekretarom Munibom Ušanoviæem, potvrdili su za naš list èlanovi Predsjedništva Sulejman Èolakoviæ i Bogdan Èeko.

Sudski proces

Nakon što su prošle sedmice Eva Paskije (Eva Pasquier) iz FIFA-e i Paskal Tores (Pascal Torres) iz UEFA-e posjetili NSBiH, saznali smo nekoliko interesantnih detalja koji su, po obièaju, trebali ostati nedostupni javnosti.

Od Èolakoviæa i Èeke te od prvog èovjeka Saveza Ilje Dominkoviæa tra¾ili smo potvrdu nezvaniène informacije da su predstavnici FIFA-e i UEFA-e sugerirali da Munib Ušanoviæ ne bude ponovo izabran na funkciju generalnog sekretara, buduæi da je optu¾en za poresku utaju i zloupotrebu polo¾aja. Evo što nam je odgovorio Èolakoviæ:

– Oni tra¾e da se promijeni kompletan menad¾ment Saveza. To nije nikakva tajna, to je spomenuto još i na sastancima u Beèu i Cirihu ranije ove godine.

Njegove je rijeèi potvrdio i Èeko, dok je Dominkoviæ, po svom obièaju, ostao nedoreèen.

Naši sagovornici nisu htjeli komentirati stav meðunarodnih organizacija. Lako je pretpostaviti da se, osim sudskog postupka protiv Ušanoviæa i sekretara za finansije Miodraga Kureša, razlozi mogu naæi i u lošem poslovanju Saveza, sklapanju spornih marketinških ugovora, kadrovskim problemima, lošoj klimi u NSBiH…

Trojica kandidata

S ovakvom preporukom nadle¾nih meðunarodnih institucija situacija u vezi s izborom prvog operativca NSBiH sve se više komplicira. I dalje je nepoznato kada æe se sastati èlanovi Izvršnog odbora kada je rijeè o ovom pitanju. Planirano je da to bude izmeðu 1. i 5. decembra, ali je termin, na zahtjev FIFA-e i UEFA-e, prolongiran. Meðunarodni zvaniènici ¾ele prisustvovati sastanku i ne dopustiti nikakve malverzacije.

Inaèe, na konkurs za izbor generalnog sekretara stiglo je deset prijava, a nadle¾na Komisija je odabrala èetvoricu kandidata. Nakon što je naknadno jedan od njih Ismet Ovèina odustao, u konkurenciji su ostali Fuad Èolpa, Nijaz Merdanoviæ i Munib Ušanoviæ.

Da li æe konkurs biti poništen?

U kuloarima se sve glasnije spominje moguænost kako æe naša nogometna vlada, da se ne bi zamjerila Cirihu i Nionu, poništiti konkurs za izbor generalnog sekretara i raspisati novi.

– Kod nas se špekulira sa svim pa i s ovim pitanjem. Konkurs je zakonski propisan i mora se ispoštovati do kraja. Izvršni odbor æe odluèiti o generalnom sekretaru. Na zahtjev FIFA-e i UEFA-e, odgodili smo sjednicu, jer ove dvije asocijacije ¾ele da njihovi predstavnici prate izbor generalnog sekretara. Vjerujem da æe sastanak biti odr¾an u prvoj polovini decembra – kazao nam je Dominkoviæ, dok je Èeko izmeðu redova poruèio:

– Izvršni odbor æe donijeti stav o izboru generalnog sekretara. Ako taj stav bude da se konkurs poništi, poništit æemo ga.

avaz.ba