Nastavak suđenja Ušanoviću i Kurešu

ImagePred Odjelom II Suda BiH za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju juèer je nastavljeno suðenje optu¾enim èelnicima Nogometnog saveza (NS) BiH, generalnom sekretaru Munibu Ušanoviæu i sekretaru za finansije Miodragu Kurešu.

Osporeno vještaèenje

Novo Sudsko vijeæe, pod èijom je nadle¾nošæu proces vraæen na poèetak, prihvatilo je, uz saglasnost odbrane i tu¾ilaštva, obimno svjedoèenje vještaka za finansije Kerime Prašljiviæ na kojem se bazira optu¾nica koja Ušanoviæa i Kureša tereti za produ¾eno krivièno djelo porezne utaje i produ¾eno krivièno djelo zloupotrebe polo¾aja ili ovlaštenja.

Svjedokinju je juèer ispitivala odbrana. Advokat ®arko Buliæ osporio je njeno vještaèenje kada je u pitanju obraèunavanje poreza na usluge prilikom potpisivanja sponzorskih ugovora. Prašljiviæ je u svjedoèenju kazala da porez treba platiti onaj koji daje usluge, u ovom sluèaju NSBiH, a prema navodima odbrane, to su gledaoci utakmica, kao krajnji korisnici. Prašljiviæ je izjavila da je vidjela jedan sponzorski ugovor potpisan sa “BH Telecomom” te da u njemu stoji da æe porez platiti ova firma.

Bilo je spora i o registraciji Nogometnog saveza. Prašljiviæ je navela da je ova organizacija privredni subjekt, jer je registrirana u Višem sudu, što je odbrana osporila navodeæi da je NSBiH upisan u registar udru¾enja graðana. Ovo je bitno pitanje s obzirom na to da se Zakon o raèunovodstvu, kako tvrdi odbrana, ne mo¾e primijeniti kada su u pitanju udru¾enja graðana.

Strani dr¾avljani

Takoðer, spor je nastao i kada je u pitanju plaæanje poreza na isplatu premija igraèima i naknada rukovodstvu Saveza. Prašljiviæ je prilikom ispitivanja ustanovila da se, prema Zakonu o plaæama i dodatnim primanjima, obraèunava 30 posto poreza.

Odbrana pokušava dokazati da reprezentativci, buduæi da nisu zaposleni i ne primaju plaæu od Saveza, ne spadaju pod domen tog zakona te da, jer su uglavnom strani dr¾avljani, trebaju plaæati poreze u zemljama u kojima ¾ive. Prašljiviæ je, pak, u svjedoèenju istakla da se porez treba platiti tamo gdje je sjedište organizacije koja vrši isplatu.

Pretres je prekinut kada je drugooptu¾eni Miodrag Kureš poèeo postavljati pitanja o sistematizaciji radnih mjesta. Prašljiviæ se u svom vještaèenju vodila pravilnikom iz 1995. godine. Odbrana je ustvrdila da postoji novi pravilnik, koji je na snagu stupio 1. januara 2005.

Kada je odbrana tra¾ila stavljanje na uvid izuzete dokumentacije koju je Prašljiviæ koristila prilikom vještaèenja i svjedoèenja, tu¾ilaštvo nije imalo pripremljen kompletan spis, pa je sudija Salem Miso nalo¾io da pretres bude nastavljen danas, za kada je tu¾ilaštvo du¾no obezbijediti dokumentaciju.

avaz