Aco Petrović novi selektor košarkaške reprezentacije BiH?

ImageAle­ksan­dar Pe­tro­viæ, je­dan od naj­bo­ljih ko­šar­ka­ša Hrvat­ske u nje­noj po­vi­jes­ti, igra­èka le­gen­da Ci­bo­ne, te tro­fej­ni tre­ner, na­jo­zbi­ljni­ji je kan­di­dat za se­le­kto­ra ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je BiH, ko­ja po­slje­dnjih go­di­na bi­lje­¾i ne­us­pje­he. Aktu­el­ni se­le­ktor Men­sur Baj­ra­mo­viæ, kao i nje­gov pret­ho­dnik Ne­nad Mar­ko­viæ, ni­je izbo­rio odla­zak na­še se­le­kci­je na EP, pa je èel­niš­tvo KSBiH kre­nu­lo u po­tra­gu za no­vim se­le­kto­rom. Ka­ko ne­ma­ju do­bro is­kus­tvo sa do­ma­æim ka­drom, tra­¾e struè­nja­ka izvan BiH.

Izbor je, a na ini­ci­ja­ti­vu je­dnog spor­tskog ra­dni­ka, pao na Ale­ksan­dra Acu Pe­tro­vi­æa, ko­ji je zvu­èno i stru­èno ime, ali i za na­še pri­li­ke pri­li­èno skup tre­ner. Pe­tro­viæ je pri­hva­tljiv svim op­ci­ja­ma u BiH. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, Pe­tro­vi­æe­va ci­je­na ne­æe bi­ti ve­li­ka pre­pre­ka, jer je gla­vni pre­go­va­raè u ime KS BiH Acin du­go­go­diš­nji pri­ja­telj, mo­gu­æi naj­bli­¾i sa­ra­dnik. Èini se da su se u KS BiH ru­ko­vo­di­li pri­mje­rom iz fu­dba­la, ko­ji je «proc­vje­tao» do­las­kom Mi­ro­sla­va Æi­re Bla­¾e­vi­æa. Sa­zna­je­mo da se ovih da­na na re­la­ci­ji Sa­ra­je­vo – Za­greb vo­de pre­go­vo­ri oko «si­tni­ca», a Pe­tro­vi­æa naj­vi­še za­ni­ma igra­èki ka­dar sa ko­jim ra­spo­la­¾e na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja.

Acin pri­ja­telj i «po­sre­dnik» od svih je igra­èa, ko­ji se ni­su ¾e­lje­lji oda­zva­ti Baj­ra­mo­vi­æu, do­bio pris­ta­nak da æe sa odu­šev­lje­njem nas­tu­pa­ti za BiH ako do­ðe Pe­tro­viæ. Osim što KS BiH tra­¾i ide­al­nog se­le­kto­ra, sa­zna­je­mo da æe di­re­ktor­ska po­zi­ci­ja bi­ti po­nu­ðe­na je­dnom pri­zna­tnom spor­tskom ra­dni­ku ko­ji do­la­zi iz no­vi­nar­skih re­do­va. Do­la­zak no­vog se­le­kto­ra i di­re­kto­ra, pred­stav­ljao bi no­vu stra­ni­cu bh. ko­šar­ke, po­go­to­vo na in­ter­na­ci­onal­noj sce­ni, gdje BiH ni­je ima­la sko­ro ni­ka­kvog us­pje­ha.  

Pre­go­vo­ri na Kin­ðe­to­vom tur­ni­ru  

Mo­gu­æe je da se pre­go­vo­ri okon­èa­ju to­kom ko­šar­ka­škog tur­ni­ra u èast le­gen­dar­nom Mir­zi De­li­ba­ši­æu. Ta­ko­ðer, sa­zna­je­mo da su Ima­mo­viæ i Do­dik spre­mni obje­ru­èke pri­hva­ti­ti sve Pe­tro­vi­æe­ve uslo­ve. KS BiH veæ ima pri­pre­mljen spo­ra­zu­mni ras­kid ugo­vo­ra i «ot­pre­mni­nu» za Men­su­ra Baj­ra­mo­vi­æa, «de­¾ur­nog va­tro­gas­ca».

san.ba