Čelnici državnog Saveza ruše preporuke FIFA

Image

Proteklog vikenda, taènije u subotu, odr¾ana je sjednica Nogometnog saveza BiH, koja nije donijela ništa novo. Niti jedna bitna stvar nije riješena, ako se izuzme to što je konaèno popunjen struèni štab A-selekcije sa Ivicom Barbariæem.

Naime, BiH još uvijek nije našla protivnika za 11. februar, ne zna se kako, na koji naèin, a ni ko æe biti novi generalni sekretar, a niti sporni ugovor o TV pravima nije bio predoèen èlanovima Izvršnog odbora NS BiH (IO NS BiH).

Rodoljub Petkoviæ, generalni sekretar Fudbalskog saveza RS (FS RS), osvrnuo se na dešavanja sa posljednje sjednice na kojoj je bio prisutan.

 

– Mogu vam samo reæi da je sjednica bila na ivici regularnosti, a u pojedinim momentima lièila je na navijaèko prepucavanje. Ali, treba reæi da nisu svi bili nekorektni – istako je Petkoviæ i nastavio:

 

– Samo u BiH skoro èitava sjednica protekne u raspravljanju oko izbora generalnog sekretara. Ne mogu da vjerujem da su pojedinci htjeli rušiti prijedloge, sugestije, pa i instrukcije FIFA-e.

Petkoviæ je dao svoju ocjenu èitave rasprave vezane za izbor generalnog sekretara NS BiH.

 

– Svima je jasno da je Izvršni odbor štitio Muniba Ušanoviæa. U FIFA-inim propozicijama jasno stoji da se nemo¾e kandidovati neko ko je osuðivan ili ako se protiv njega vodi krivièni postupak. Buduæi da je takav sluèaj sa Ušanoviæem, subotnje negodovanje pojedinih èlanova IO NS BiH mogu samo shvatiti kao odbranu u korist Ušanoviæa. Meðutim, moram priznati da sam ja i pored svega za Ušanoviæev reizbor. Ne zato što mi je dobar prijatelj, veæ zato što smatram da èovjek dobro radi svoj posao – rekao je Petkoviæ.

Iako je na prošloj sjednici IO NS BiH bilo najavljeno da æe svima biti predoèen sporni ugovor o TV pravima, do toga nije došlo.

 

– Ne znam zbog èega to kriju, jer veæina èelnika zna da se radi o ugovoru koji je te¾ak oko milion i po eura. No, meni tu nešto drugo nikako nije jasno. Kako se moglo desiti da tri èlana Predsjedništva NS BiH potpiši jedan tako va¾an ugovor, bez znanja i odobrenja èlanova NS BiH. Kada bi neko tako nešto uradio u FS RS, dobio bi automatski "nogu", a vjerovatno bi i krivièno odgovarao – pojasnio je Petkoviæ i na kraju dodao:

 

– Hvala Bogu pa mi u FS RS uvijek imamo jasan stav oko svih stvari, a ne kao ovi u NS BiH. Jedno prezentiraju novinarima i javnosti, a kada doðe sjednica rade nešto sasvim drugo, uglavnom ono što je loše po bh. fudbal – zakljuèio je Petkoviæ.


NS BiH je pred bankrotom

– Ne znam zašto se niko od èlanova NS BiH nije udostojio pa javnosti rekao kako je Savez pred bankrotom. To im je uostalom prošle godine na sjednici rekla i Eva Paske, predstavnica FIFA-e, ali su se èelnici NS BiH i o to oglušili.

 

Za šest godina dobili siæu

– Iz Saveza, FS RS, ali i NS FBiH, nije dobio skoro ništa. Naime, oni nama godišnje daju svega 0,5 odsto sredstava od ukupnog bud¾eta Saveza. Smatram da to nije korektno – poruèio je Petkoviæ.

 

san.ba