Maratonskom procesu još se ne nazire kraj

ImageSuðenje èelnicima Nogometnog saveza BiH, generalnom sekretaru Munibu Ušanoviæu i sekretaru za finansije Miodragu Kurešu traje od marta, a kraj se još ne nazire.

Pred Vijeæem Odjela II Suda BiH, pod predsjedavanjem sudije Salema Mise, protiv Ušanoviæa i Kureša se vodi postupak zbog utaje poreza i zloupotrebe polo¾aja.

Kljuèni dokaz

Tu¾ilaštvo BiH tereti Ušanoviæa i Kureša za neplaæene poreze u periodu od 1. januara 2001. do 30. septembra 2006. u iznosu od skoro dva miliona i 300 hiljada KM. Optu¾nicu, saèinjenu na 94 stranice, Sud je potvrdio 24. decembra prošle godine. Ušanoviæ i Kureš su se 10. januara izjasnili da nisu krivi, a 17. marta je poèeo glavni pretres.

Kljuèni dokaz Tu¾ilaštva, koje zastupa tu¾ilac Amir Halebiæ, predstavlja nalaz o finansijskom poslovanju NSBiH u naznaèenom periodu, koji je sastavila Kerima Prašljiviæ, vještak finansijske struke.

Ona je navela da je dokumentacija NSBiH najgore voðena koju je vidjela u svojoj karijeri. Na suðenju je prikazano mnogo neispravno ili nepotpuno popunjenih uplatnica, potvrda, priznanica i drugih dokumenata pronaðenih u dokumentaciji Saveza.

Prašljiviæ je bila prvi svjedok Tu¾ilaštva. Davanje njenog iskaza se, zbog raznih razloga, proteglo na skoro pola godine, od aprila do septembra. Nakon što je u iskazu potkrijepila navode iz nalaza i odgovarala na pitanje tu¾ioca, Prašljiviæ je ispitao i advokat odbrane ®arko Buliæ.

U vezi s njenim nalazom je i najviše pitanja od kojih æe, vjerovatno, ovisiti ishod suðenja. Tu¾ilaštvo, tako, Nogometni savez BiH smatra privrednim subjektom, jer je registriran u Višem sudu, dok to odbrana osporava èinjenicom da je ova instutucija registrirana kao udru¾enje graðana. Ovo je bitno zbog toga što se na udru¾enja graðana ne odnosi Zakon o raèunovodstvu, prema kojem je Prašljiviæ napravila svoj nalaz.

Na potezu odbrana

Tokom suðenja, uz nju, svjedoci Tu¾ilaštva su bili i vještak grafolog Esad Biliæ, bivši direktor reprezentacije Ahmet Pašaliæ, ekonomi Fuad Keèo i Adem Ðipa, sekretar za meðunarodne odnose Velid Imamoviæ i još niz bivših i sadašnjih uposlenika Saveza.

Trenutno je na potezu odbrana. Buliæ je najavio da æe pozvati ukupno više od 100 svjedoka. Do sada su, izmeðu ostalih, svjedoèili neki od bivših reprezentativaca, poput Adnana Guše, Omera Joldiæa, Nenada Ðidiæa… Svi su oni potvrdili da su premije za nastupe primali u gotovini.

Ponovno kandidat za generalnog sekretara

Uprkos tome što im se sudi, Ušanoviæ i Kureš obavljaju svoje poslove u Nogometnom savezu BiH. Izvršni odbor je Ušanoviæu u maju èak i produ¾io mandat do kraja ove godine.

U meðuvremenu je raspisan konkurs za izbor prvog operativca Saveza. Od deset prijava, èetiri su prošle u drugi krug, meðu kojima i Ušanoviæeva. Uz njega, kandidati od kojih æe Izvršni odbor Saveza poèetkom decembra izabrati generalnog sekretara su i Fuad Èolpa, Nijaz Merdanoviæ i Ismet Ovèina.

avaz.ba