Potvrðena optu¾nica protiv U¹anoviæa i Kure¹a

Image

Sudsko vijeæe Suda BiH potvrdilo je optu¾nicu protiv generalnog sekretara Nogometnog saveza BiH Muniba Ušanoviæa i sekretara za finansije Miodraga Kureša. Tako je Sud u zakonskom roku donio odluku po kojoj se ovaj predmet šalje na suðenje.

Ušanoviæ i Kureš optu¾eni su da su od 2001. do 2006. godine "utajili porez i zloupotrijebili slu¾beni polo¾aj".

U cijelom sluèaju zanimljivo je to što je Sud BiH i Ušanoviæu i Kurešu morao odrediti branioce po slu¾benoj du¾nosti.

– U ponedjeljak ujutro zvali su me sa Suda BiH i pitali jesam li zainteresiran da radim na ovom predmetu. Reèeno mi je da æu dobiti optu¾nicu. Nakon toga æu kontaktirati sa klijentom i pošto razmotrimo optu¾nicu, moæi æemo reæi nešto više – kazao nam je advokat Mirza Kovaè, koji æe zastupati Muniba Ušanoviæa.

Slièno smo èuli i od Seada Gajeviæa, koji je prihvatio da brani Miodraga Kureša.

– Iz Suda BiH rekli su mi da æu biti imenovan za branioca po slu¾benoj du¾nosti. Dok ne dobijem optu¾nicu, ništa ne mogu reæi. Ako moj klijent ne izabere nekoga drugog, moja funkcija poèet æe s njegovim izjašnjavanjem o krivnji – Gajeviæeve su rijeèi.

Ušanoviæ i Kureš juèer su bili nedostupni za komentare.

Èolakoviæ: Donijet æemo adekvatne odluke

Prvi dopredsjednik NSBiH Sulejman Èolakoviæ rekao nam je da æe Ušanoviæ i Kureš nastaviti obavljati poslove u Savezu.

– Niko nije kriv dok se ne doka¾e. Ne znam šta æe se desiti. Treba proèitati Zakon o radnom odnosu i Statut NSBiH i onda vidjeti šta odluèiti. U èetvrtak imamo sastanak Predsjedništva, a u petak Izvršnog odbora i donijet æemo adekvatne odluke – kazao je Èolakoviæ.

avaz.ba

 

DANAS U SAVEZU-SUTRA U KAVEZU